Home

Internaliserade problem

internalisation, internalisering. internalization [ɪnˌtɜ:nəlaɪˈzeɪʃən] Latin: internus {uttal: interr´nuss} 'inre'. Införlivande av något med det egna själslivet eller den egna personen. Man skiljer i psykodynamisk teori mellan introjektion, identifikation och inkorporering som olika sätt att införliva förebilder, värderingar. internaliserade problem. Bördan av externaliserade problem som uppförandestörning, aggressivitet och impulsivitet var så gott som oförändrad hos både pojkar och Àickor (Bor m.À. 2014). Ett viktigt mått som används för att mäta hur besvä-rad man är av sin sjukdom är begreppet sjukdomsbörda

Internaliserade problem Begreppet används som ett samlingsbegrepp för beteenden som utvecklas till följd av att negativa känslor riktas inåt. Dessa beteenden kan till exempel vara att bli passiv, ångestfylld, att självskada eller ha en låg självkänsla (Ruchkin et al., 2006:107) Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Däremot poängterar han vikten av att kunna se och bekämpa både rasism och andra förtryckande strukturer utan att under debattens gång internalisera rasismen i hela samhällskroppen och göra den till något oundvikligt och ständigt.; Det gällde i stället att internalisera sociala normer och. Ökat ansvar för problem.Om en person känner sig överväldigad av sina svårigheter kommer han förmodligen att tappa kontrollen över situationen. Externalisering tillåter honom att ta ansvar för vad han kan förändra.; Att förändra och ifrågasätta trosuppfattningar.Idéer bildade på förhand kan förhindra mer än de hjälper Externaliserande problem innebär uppförandestörningar, aggressivitet och antisociala beteenden. Dessa beteenden riktas främst mot andra, och inte mot individen själv. Internaliserade problembeteenden är mer förekommande hos kvinnor, medan externaliserade problem är vanligare bland män (Westling Allodi, 2010 Det påverkar den psykiska hälsan och kan leda till både internaliserade problem som ångest, depression och externaliserade problem, som drog- och alkoholanvändning och hyperaktivitet. De som varit utsatta för nätmobbning får ofta även en negativ kroppsuppfattning och är mer missnöjda med sin kropp och sitt utseende

1. a. Förlägga något inre till något yttre, till exempel egna problem till omvärlden. 1. b. Ge uttryck för något inre i yttre beteende som tal, gester, mimik med mera. 2. Förläggning av inre upplevelser till omvärlden, som när man uppfattar sådant man drömt eller sett i en hallucination som existerande i omvärlden. 3 Mot bakgrunden av att självskadebeteende synes vara länkat både till internaliserade problem, såsom depression, och externaliserade problem, men också till aggressivitet, s internaliserade problem. Totalt inkluderades 19 studier, varav 12 rörde ungdomar mellan 13-18 år. I den yngsta åldersgruppen 2-10 år fann man att den psykiska hälsan varit så gott som oförändrad under det senaste decenniet. I åldersgruppen 13-18 år fann man att det skett en ökning av internaliserande problem, d v s ångest.

Därför ökar psykisk ohälsa bland unga. Allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats, och nästan hälften av 15-åringarna har denna typ av besvär. Vi har undersökt vilka faktorer som kan ha påverkat. This page in English. Forskningsprojekt. Profiler av internaliserade och externaliserade problem: Samvariation av dessa problem och dess betydelse vid övergången till vuxenlive Ungas psykiska hälsa förbryllar forskare. Psykisk hälsa hos unga har inte drastiskt förbättrats de senaste 30 åren, det framstår tydligt. Däremot är det oklart om den har försämrats. Klart är dock att fler sjukhusvårdas för depression och att fler söker den öppna vården för ångest/depression Adhd i barndomen kopplat till psykisk ohälsa i tonåren. Adhd-symtom i barndomen är associerade med ökad risk för nedsatt daglig funktionsnivå, ångest och depression i tonåren. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet. Neuropsykiatriska symtom i barndomen är i allmänhet associerade med en mer problemtyngd tonårsutveckling

Slå upp internalisering på Psykologiguiden i Natur

 1. Förekomsten av internaliserade problem så som somatiska symptom och psykisk ohälsa har ökat bland ungdomar, särskilt bland flickor. Detta anses allvarligt eftersom forskning visar att denna typ av ohälsa i tonåren inte bara orsakar mycket lidande, utan också ökar risken för psykisk sjukdom senare i livet
 2. internaliserade problem Evidensgraderade resultat 213 Inledning 215 Inklusions- och kvalitetskriterier 216 Urval av studier 216 Effekt av universella program för ångest och depression 219 Bedömning av effektstorlek 224 Effekt av selektiva program för ångest och depression 226
 3. Studier som har jämfört konsekvenserna av fysisk misshandel och försummelse har dock funnit att försummade barn ofta har större kognitiva svårigheter, brist på social kompetens och internaliserade problem i jämförelse med dem som blivit fysiskt misshandlade [26]. Åtgärde
 4. ska risken för internaliserade problem (Kim & Cicchetti, 2010). Däremot kan avsaknad av vänner, avsaknad av acceptans av jämnåriga och utsatthet för mobbning öka risken för anpassningssvårigheter (Waldrip et al., 2008). Vänners attityder och beteende har också påverkan på den unges eget beteend
 5. • Externaliserade problem är vanligare bland pojkar och internaliserade problem är vanligare bland flickor. Vad är det vi talar om? • Psykisk ohälsa eller psykiatriska diagnoser? • Symtom på livsstilsproblem och social utsatthet (tex antisocial personlighetsstörning)
 6. problem som oftast är mycket internaliserade, vilket inte betyder att de är väl utvecklade. Den symptomatologi som kan åtfölja anledningen till samrådet är olika: ångest, demotivation, sorg, stress.

Vad betyder internalisera - Synonymer

Det kan handla om internaliserade problem såsom ätstörningar, ängslan, depression och självskadebeteende. Det kan också handla om externaliserade problem såsom aggressivitet, mobbning, och brottslighet. Andra typer av problem av mer fysisk natur såsom smärtor, problem med magen och sömnproblem är också vanligt förekommande Medelvärde för vardagar och helger beräknades.Psykisk hälsa mättes med SDQ; (Strength and Difficulties Questionnaire), ett amerikanskt frågeformulär där man kan skilja på internaliserade problem av känslomässig karaktär och kamratproblem från externaliserade problem med beteendeavvikelser och hyperaktivitet Genom att tolka besvären som psykosomatiska och internaliserade psykiska problem finns risken att problemet begränsas till individens tankar, känslor och beteenden och att individen hålls ansvarig. Till sist finns risken att elevers erfarenheter av att hantera sitt vardagliga liv psykiatriseras (4) internaliserade psykiska problem. Ex. Jag är ofta ledsen, nedstämd eller gråtfärdig • Beteendeproblem (conduct problems) -externaliserade och normbrytande beteenden. Ex. Jag slåss och bråkar mycket, jag kan tvinga andra att göra som jag vill • Vänskapsproblem (peer problems) -problem att interagera. Ex Psykisk ohälsa är ett aktuellt ämne inom socialt arbete, men har visat sig vara ett komplext ämne, där orsakerna till psykisk ohälsa är svår att förklara. Psykisk ohälsa grundas i både internaliser.

PPT - Stefan Kling, samordnande skolhälsovårdsläkare

problem. Många gånger kan flera olika besvär upplevas och påverka varandra som illustreras i figur 2. Det kan handla om internaliserade problem såsom ätstörningar, ängslan, depression och självskadebeteende. Det kan också handla om externaliserade problem såsom aggressivitet, mobbning och brottslighet uppmärksamhet alt. internaliserade problem: oro, separationsångest, rädsla, hämning i utforskande. 3-5 år: Ökad användning av språk, symbolisering. Försöker förstå orsak och verkan; felattribuerar ofta orsak till sig själv (egocentrism/magiskt tänkande) och skuldbelägger sig själv Internaliserade problem Depressiva symptom Fi 174 Emotionella besvär (cybermobbning) Fi 240 Psykosomatiska besvär Norden, No, Fi 105, 235, 240 Emotionella problem Norden, No 105, 235, 274 Psykiska problem Norden 105 Magont Gr 38 Sömnsvårigheter Gr 38 Psykiatrisk sjukhusbehandling och medicinering bland flicko Internaliserade symptom -oro, ångest, nedstämdhet Självbild -negativ och självkritisk Kroppen -smärta, värk, missnöje, minskad tillit, hälsoångest Ångest och somatiska problem enligt DSM Uppmärksamhets-problem - koncentrations-svårigheter Strömbäck M, Wiklund M, Salander Renberg E, Malmgren-Olsson E-B (2014) Complex.

Tidiga brister i denna förmåga korrelerar med både externaliserade och internaliserade psykiska problem senare i livet [5]. Utvecklingen av affektreglering sker kraftigt under förskoleåren och påverkas av en rad olika faktorer, till exempel temperament exekutiva förmågor [6] och förälderns förmåga att hjälpa barnet att reglera sina affekter [7] större utsträckning än tryggt anknutna barn att utveckla internaliserade problem i förhållande till kamrater (Booth-Laforce, et al., 2006). Foster, Kernis och Goldman (2007) fann att trygg anknytning associerades med högre tillfredställelse och mer välfungerande nära relatione

Forskarna kommer att fokusera på de största riskfaktorerna, som ligger bakom välkända utagerande och internaliserade problem: auktoritärt föräldraskap, sömnproblem, stress och trakasserier. - Vi vet att dessa samverkande riskfaktorer gör att problemen kan bli långvariga men vi ska undersöka om de dessutom kan vara upphovet till problemen från start Fler unga rapporterade svåra internaliserade problem 2019 jämfört med 2015. Med svårt menar forskarna att man har minst tre olika slags problem samtidigt; exempelvis ensamhet, depression, självmordstankar, den senaste månaden främst om internaliserade problem, det vill säga problem som vänds inåt. Mest förekommande är uppgifter om oro, rädsla, otrygghet, sömnproblem, mardrömmar samt nedstämdhet. För 25 av 34 barn som omnämns i tings. hälsoproblem hos barn. Det gäller internaliserade problem (till exempel nedstämdhet och oro), externaliserade symtom (exempelvis beteendestörning), uppmärksamhetsproblem och fysiska symtom (såsom övervikt) (7,10). Frågan om orsak och verkan kan diskuteras. Sömnbrist kan bidra till olika psykiska och fysiska symtom men ibland är sömnpro med denna diagnos uppvisar internaliserade problem såsom depression och ångest och att det finns en risk att den som utreder problemen därför fokuserar alltför mycket på dessa symtom och därför missar att flickan även har primära koncentrationsproblem som kan kopplas till adhd.

Internaliserad homofobi – vad innebär det och hur blir man

Externalisering: ett sätt att komma ifrån sina problem

 1. oro/ångest (internaliserade problem) samt hyperaktivitet, utagerande och andra former av uppförandeproblem (externaliserade problem) (Goodman, Lamping & Ploubidis, 2010). Korttids familjeinterventioner i Sverige Under nittiotalets första hälft påverkade dåvarande ekonomiska kris arbetet vid Barn-och ungdomspsykiatrin (BUP)
 2. Trots detta finns det få studier som utvärderar psykoterapeutiska behandlingar, och särskilt psykodynamisk behandling, för patienter med blandat internaliserade och externaliserade problem. I slutet på 2013 publicerades en randomiserad kontrollerad studie från Tyskland som jämför en manualiserad psykodynamisk behandling inom slutenvård med väntelista/sedvanlig behandling (TAU)
 3. Dessa problem finns i klassrummet också, men när det gäller distansundervisning där lärarna inte är fysiskt närvarande för att stötta eleverna så blir problemen större. Internaliserade psykiska problem har enligt studien ökat bland tonåringar sedan 1990. Dessa problem är oftast.

Nätmobbningens orsaker och konsekvenser kartlagda - Dagens

Otrygga barn har problem med socioemotionell utveckling. Barn med ambivalent anknytning har framför allt lägre social kompetens. Barn med undvikande anknytning har både internaliserade problem och lägre social kompetens. Notera att dessa även beror på kön, samspel och skydds/riskfaktorer ADHD-symptom och internaliserade problem. - Överlag är det väldigt tydligt att dessa fyra svårigheter/problem följer de olika utvecklingsvägarna av normbrytande beteende på ett förväntat sätt. -Dvs. utvecklingsvägen Ökande normbrytande beteende, minskar i utvecklingsvägen Minskande normbrytand 2015). Ungdomar med internaliserade symtom som depression och ång-est, har ökad risk för sociala problem, skolfrånvaro och även självmords-försök (Rew, 2005). Symtomen på depression är i stort sett likartade hos ungdomar och vuxna, med undantag för att hos ungdomar är irritation snarare än nedstämdhet ett nyckelsymtom Som internaliserade problem beskriver författarna exempelvis att barnet klamrar sig fast på vuxna, att barnet blir oroligt av ändrade rutiner och att barnet är mycket rädd och nervös. Yttre problem är när barnet inte kan koncentrera sig någon längre tid, att barnet snabbt växlade mellan olika aktiviteter och att barnet slog andra barn och ofta hamnade i slagsmål Det handlar främst om symptom på internaliserade problem såsom oro och ångest, men även utåtagerande symptom som bråkighet. Det hänger samman med försämrad stresshantering. Långvarig utsatthet för föräldrakonflikten har effekt på barnens stresshanteringsförmåga även som vuxna, säger Annika Rejmer

MBT-C har visat sig ge positiv behandlingseffekt på såväl internaliserade problem (som ångest eller nedstämdhet), externaliserade problem (som beteendeproblematik) och är även lämplig för barn som upplevt separationer, förluster eller traumatiska händelser. Barnet i centru psykologiska symptomen hos barn vid exponering för våld i hemmet är internaliserade och externaliserade problem. Internaliserade problem är exempelvis oro, ångest, depression. Externaliserade problem kan vara ilska, aggressivitet, utåtagerande beteenden elle Femtiofyra unga kvinnor deltog i utvärderingen. Resultaten visar att i jämförelse med referensgrupperna, rapporterade de unga kvinnorna en komplex symtomatologi med hög grad av internaliserade problem såsom ångest, depression och kroppsliga besvär

Slå upp externalisering på Psykologiguiden i Natur

 1. visat att utåtagerande problem är vanligare bland pojkar än bland flickor, som ofta får mer internaliserade problem, det vill säga problem som vänds inåt (15, 17). Svårigheterna kan få verkan på framtida utbildning, arbete och karriär (13). Att förlora en förälder och försörjare kan leda till ekonomiska/materiell
 2. internaliserade problem som till exempel depression, lågt självförtroende eller självskadebeteende. Samtidigt börjar vi känna till att det finn
 3. alitet, våld eller mobbing och internaliserade problem som till exempel depression, lågt självförtroende eller självskadebeteende
 4. Flickor är överrepresenterade inom vård enligt LPT medan dubbelt så många pojkar som flickor omhändertas enligt 3 § LVU. Utifrån att socialtjänstens arbete med tvångsvård av barn och unga vilar på.

Självskada (NSSI) och externaliserade proble

Du har blivit problemet som du skapat': Med andra ord: att beskriva problemet gör dig till problemet - till 'the killjoy' (Astorga Díaz m.fl, 2015, s 245). Dålig stämning är också starkt kopplat till skam och exkludering, den som skapar dålig stämning blir i många fall skuldbelagd och i längden även exkluderad från olika sociala sammanhang för att man blivit den som. en ökning av internaliserade problem hos äldre tonårsflickor sedan 1980-talet. Gruppen betonade dock att den viktigaste slutsatsen av den systematiska kunskapsöversikten var att ut - vecklingen av barns och ungdomars psykiska ohälsa var ofull - ständigt utforskad i Sverige. Rapporten väckte en livlig debatt vid konferensen. Konsen Internaliserade problem: ångest, depression, skuldkänslor, bristande VMlOYNlQVOD« Externaliserade problem: aggressivitet, bristande förmåga att finna lösningar på problem (SOC) www.amilundblad.com 30 SAMMANFATTANDE RESULTAT Initialt skattades allvarliga problem Kvinnorna var mest utsatt •Externaliserade problem mer vanligt bland de med högt välbefinnade. (Fler pojkar) •Flickor med internaliserade problem och lågt välbefinnade är överrepresenterade bland ungdomar med tidiga alkoholerfarenheter. CENTRUM FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING KRING RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROEND Forskning gjord vid University of Minnesota visade att barn som fått familjehemsvård hade fler beteendeproblem och internaliserade problem än barn som stannat hos sin familj och fått hjälp och stöd. ted2019. I industriländerna handlar det snarare om ett beteendeproblem:.

Internaliserade problem Nedstämdhet, ängslighet, oro, somatisering Kompositmått Sammanslagning av delfrågor till ett sammansatt mått Proxyskattning Ställföreträdande skattare t ex förälder eller lärare Resilience Förmåga att klara av påfrestninga mående utan samtidiga internaliserade eller externaliserade problem. Detta kan jämföras med 45% i subgruppen med tidiga alkoholerfarenheter. Generellt sett var det fler pojkar än flickor hade druckit mer än ett glas alkohol någon gång. Majoriteten av pojkarna med en tidig alkoholdebut rapporterade högt välmå

Därför ökar psykisk ohälsa bland unga — Folkhälsomyndighete

handla om utagerande beteenden som kriminalitet. Vanliga frågor. Medicinsk informationssöknin Depression efter förlossning. Att känna sig nedstämd i samband med förlossningen är normalt och drabbar så många som 50-80%. Det har fått namnet baby blues och försvinner ofta inom två veckor, men för vissa är känslan ihållande och kan övergå i depression. Vid tidig behandling är utsikterna goda men långvariga problem. Psykisk ohälsa har blivit allt mer uppmärksammat i Sverige och de senaste 10 åren har en 100 % ökning skett. Att utöva sport som fritidsaktivitet är mycket vanligt i Sverige. 80% av alla ungdomar h. Tabell 5.8 fortsättningFörfattareÅr, referensLandProgram, urval ochantal inkluderadestudierInklusionskriterier Kvalitetskriterier Resultat post testför.

Profiler av internaliserade och externaliserade problem

Flickor med ADHD Tidigare fanns föreställningen bland både forskare och professionella att endast pojkar kunde ha ADHD och forskningen bedrevs därför länge i huvudsak på pojkar och män. Idag vet man med säkerhet att även flickor kan ha ADHD, men att deras ADHD-symtom ibland ser annorlunda ut än pojkarnas. Detta faktablad innehåller en sammanställning av vad man hittills vet om. Huvudrapport av Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? I rapporten undersöker vi orsakerna till varför psykosomatiska symtom ökat bland barn och unga under.

Ungas psykiska hälsa förbryllar forskar

Under ett par år har Nordens välfärdscenter understött utbyte av lokal kunskap inom missbruksvården. Forskare och praktiker från Stavanger, Umeå och Århus kommun har träffats och delat. Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn - SB Problemet strålning (karisma) ge u p p h o v till helt nya rättsfö- som bl. a. Hilterhaus anför m o t W e b e r är att han reställningar hos folk. Jesus och M o h a m m e d inte (internaliserade) samvetsmoralen. Mellan dessa oresonliga konflikt ( H a b e r m a s 1981)

Video: Adhd i barndomen kopplat till psykisk ohälsa i tonåren

exempel ekonomiska problem och drogmiss-bruk (10). Tidiga behandlingsinterventioner kan förbättra barnens kognitiva, motoriska Sambandet mellan men en ökning av dessa internaliserade störningar kan ses i tonåren hos ungdomar med inlärningssvårigheter, speciellt hos flickor - Vi vet att i tonåren så har flickor mer internaliserade problem som depressioner och ångestsymptom, medan pojkarna har mer utåtriktade problem Agens - En individs internaliserade känsla av att ha makt över sin situation. Påverkar och . påverkas av självkänsla, välbefinnande, perspektiv, då många psykiska problem kan härledas i tid, specifika utvecklingsfaser och . kontextspecifika riskfaktorer

Internaliserade problem hos ungdomar i årskurs nio

Att läsa en berättelse Tankar om terapi och teori med utgångspunkt i fallet Thomas Quick Av Cajsa Lindholm . I oktober 2014 deltog jag i en paneldebatt anordnad av Psykoterapimässan med temat: Vad kan vi lära av fallet Thomas Quick Människor kommer in på kontoret med olika problem, som de inte kunde lösa på egen hand. problem som ofta är mycket internaliserade, vilket inte betyder att de är väl utvecklade. De symtom som kan följa orsaken till samråd är olika: ångest, missmod, sorg, stress och även dubbel- eller familjeproblem I den primära socialisationen finns inget problem av identifiering . Ett barn internaliserar den världen av sina signifikanta andra som . den . världen (och inte som en värld bland många) Det finns elementer av legitimering i den socialiseringsprocessen eftersom ett barn frågar . varför . saker är som dem ä

Hon menar att det grundläggande problemet ligger i en omedvetenhet om hur vi är begränsade av våra egna erfarenheter och fördomar. - Nu ligger fokus på kränkande ord. Jag efterlyser en debatt om de djupare och ofta internaliserade mekanismerna bakom de fördomar vi alla bär på Folkhälsomyndigheten: Psykisk ohälsa hos barn och unga ökar. Övrigt 4 maj, 2018. Allt fler barn och unga i Sverige lider av psykisk ohälsa. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats och idag har nästan hälften av 15-åringarna denna typ av besvär, enligt en sammanställning som Folkhälsomyndigheten har gjort

Tonårsflickors psykiska hälsa påverkas positivt av dans

 1. ering de uthärdar., Uppfattad eller internaliserad, stigmas kan orsaka känslor av skam, leda till isolering och en förvrängd självbild
 2. Internaliserade och externaliserade problem bland unga vuxna.. 240 Bilaga: Regeringsuppdraget..256. 4 (259) Sammanfattning och förslag . Uppdraget . Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, då Ungdomsstyrelsen, fick 2013 i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning för.
 3. Flickors svårigheter är mer internaliserade, pojkar är mer utåtagerande. Men för en expert borde även flickornas problem vara synliga, menar Sven Bölte. - De kan vara väldigt bestämmande och ha svårt att ställas inför olika krav, eller att de till exempel inte förstår hur de ska agera eller vad som förväntas
 4. outfit är problemet inte din pervy man. OK hej. Tusentals människor som tittade på hennes video sågs kommentera, och många blev upprörda över kvinnans beteende
 5. En randomiserad kontrollerad studie med TF-KBT för förskolebarn utsatta för sö visar reduktion av traumasymtom vid beteendeproblem, internaliserade och externaliserade problem, samt posttraumatiska symtom vid en 1-årig uppföljningsstudie
 6. än till elever med internaliserade problem, vilka istället får mer positiv feedback. Hallberg, Vegerfors & Vendar (2008) menar i sin bok att lärarens relation till eleven i behov av särskilt stöd är det allra viktigaste, samt att tycka om att planera, genomföra och utvärdera undervisningen för dessa elever. Litteraturgenomgån

Namnge problemet: det finns ett system på plats som misnames problemet med rasism som ett problem av eller orsakas av människor av färg och skyller sjukdomen - känslomässiga, ekonomiska, politiska, etc. - på människor av färg. Med internaliserade rasism,. Psykisk hälsa är en komplex fråga som kan påverkas av många faktorer. I en studie som utfördes nyligen av Folkhälsomyndigheten identifierades och examinerades några av dessa faktorer. Internaliserade psykiska problem har enligt studien ökat bland tonåringar sedan 1990. Dessa problem är oftast.. Kvinnor är traditionellt sett överrepresenterade i internaliserade problem, såsom depression, ångest och dyl. medan män är överrepresenterade i externaliserade problem såsom aggression om man kollar på de typiska kännetecken dessa problem har med sig. Att det däremot ser ut så här idag, att majoriteten av klienterna i KBT-behandling är kvinnor är därför ingen konstigt, då. Den internaliserade rasismens ridå blir tyvärr allt för tydlig i hennes text, och hon missar att det hon eftersöker, det vill säga rasifierade som adresserar rasifierades problem, redan. icke-internaliserade, marginalkostnader för externa effekter av väg- och järnvägstrafik. Under senare år har det tagits fram en del nytt underlagsmaterial, bl.a. nya skattningar av marginalkostnader för infrastruktur (drift, underhåll och reinvesteringar). I föreliggande rapport presenteras en analys av internaliseringen av järnvägs Den internaliserade rasismen söndrar och skär. Förvirringen i pojkens ansikte är resultatet av institutionell rasism. Ett svart barn har ombetts att välja mellan en vit och en svart bebis och pekar på den vita bebisen (1947). Foto: Gordon Parks/The Gordon Parks Foundation