Home

Lönerevision 2022

2020. Löneavtal 3110. Fremia, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har kommit överens om ett ettårigt avtal som gäller till och med den 31 augusti 2021. Parterna är även överens om att lönerevision ska ske för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar per den 1 september i år. I övrigt är avtalet om allmänna. De flesta löneavtal ger rätt till en årlig lönerevision. - En lönerevision får inte leda till försämrade villkor jämfört med de avtal som slutits tidigare. Ditt centrala löneavtal kan därmed ses som en miniminivå, berättar Erik. Hogias HR-expert, Erik Douglasson. Avtalsrörelsen 2020 pausad på grund av coron

Lönerevision 2020 » Fremi

Avtalen började gälla från den 1 november 2020 och löper ut den 31 mars 2023. Avtalsperioden är totalt 29 månader, fördelat på 17 månader och 12 månader. Det sista avtalsåret är uppsägningsbart. Denna uppsägning ska i sådant fall ske den 30 september 2021. Avtalet upphör då att gälla den 31 mars 2022. Lönerevision Fokusområden avtal 2020. Under 2020 går de flesta av Unionens kollektivavtal ut, och det innebär att nya avtal ska förhandlas fram där dina anställningsvillkor ska försvaras och förbättras. Här kan du läsa mer om inom vilka områden vi fokuserar och så småningom formulerar våra krav i avtalsrörelsen Lönerevision när det saknas kollektivavtal Om du arbetar hos en arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal (vilket inkluderar löneavtal), måste du komma överens med arbetsgivaren om när din lön ska revideras Vilken lön ska jag ha? När får jag min nya lön? Ingår jag i årets lönerevision? Läs svaren på de vanligaste frågorna om effekterna av 2020 års lönerevision 1 november 2020 Märket är satt - så förbereder du inför kommande lönerevision. På grund av pandemin beslöt Industrins parter i våras att prolongera vårens avtalsförhandlingar, men nu är ett nytt märke satt. Almegas arbetsrättexpert ger råd om hur du som arbetsgivare kan agera för att stå väl rustad inför årets lönerevision

Nytt kollektivavtal ger retroaktiva löneökningar. 2020-11-03. Vision, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 160 000 anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag. Det nya avtalet är fyraårigt, gäller retroaktivt från och med den 1 april. Info om andra avtal finns här> Avtalsrörelsen 2020. Här får du samlad information om avtalsrörelsen 2020, hur du hittar du ditt avtal och länkar till fördjupning. Vi jobbar stenhårt med att förbättra vardagen för dig som är medlem i Kommunal. När kollektivavtalen, som till stora delar styr dina anställningsvillkor, ska omförhandlas med arbetsgivarna så kallas. Inför lönerevision 2020 - checklista för HR. För många företag närmar sig nästa års lönerevision med stormsteg och förberedelser behöver göras för att säkerställa en smidig och framgångsrik process. Här följer en checklista och några tips som vi hoppas kan hjälpa dig och ditt HR-team i arbetet Det nya avtalet ger 0,4 % i deltidspension. Det nya avtalet ger 0,4 % i avsättning till deltidspension. Hela värdet sätts av 1 november 2020. Deltidspension är en kollektivavtalad förmån som är både en kompletterande avsättning till tjänstepensionen samt en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid från 60-62 års ålder.

Senast uppdaterad: Tisdag 29 december 2020 I normala fall skulle lönerevisionen nu vara avslutad för våra Saco-S medlemmar, men så blev inte fallet denna höst präglad av den pågående pandemin och de utdragna förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter Industrins avtalsförhandlingar är klara och nya kollektivavtal är på plats. Avtalen som Teknikföretagen har tecknat med IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Teknikföretagens arbetsrättschef Anna Nordin redogör därför om de viktiga delarna i de nya avtalen Avtalsrörelsen 2020 - för dig som jobbar inom staten. På det statliga avtalsområdet förhandlar vi om centrala kollektivavtal för dig som jobbar på myndighet, universitet eller högskola, statsunderstödd stiftelse eller affärsverk. Vår förhandlingsmotpart är Arbetsgivarverket

2020: Ingen angiven nivå från 1 april - 31 mars 2021. Modellen ger retroaktiv lönerevision från den 1 april. 2021: Som lägst 2 procent från 1 april - 31 mars 2022; 2022: Som lägst 1,6 procent från 1 april 2022 - 31 mars 2023; 2023: från 1 april 2023 - 31 mars 2024 ligger nivån på det märke som fastställs av industrins parter Vanliga frågor och svar om avtalsförhandlingarna 2020. Foto: Kommunal. Visa bildtext. Dölj bildtext. Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring avtalsförhandlingarna hösten 2020. Tänk på att svaren är skrivna under avtalsrörelsen och en del frågor och svar kan därför blivit inaktuella. Samlad information om avtalsrörelsen 2020 Avtalssidor i Info 6 2020. Avtalssidor från tidningen Info 6 2020. Avtalssidor från tidningen Info 6 2020. Avtalssidor från tidningen Info 6 2020. Fyrasidig avtalsspecial från tidningen Info 6 2020. Avtalssidor från tidningen Info 6 2020 (2,2 MB) Bli medlem Lönerevision. Lokal löneförhandling. Innebär att en genomgång, översyn och utvärdering av lönesättningen i ett företag, verk eller myndighet genomförs vid ett fastställt datum. Fler vanliga frågor Löneöversynen inom region Stockholm blev upjuten i våras, relaterat till pandemin, vilket vi informerat om tidigare. Vårdförbundet begärde en överläggning med regionen utifrån det och vi vill berätta mer för Dig om den

Årlig lönerevision och löneökning 2020? - Hogi

 1. Avtal 2020-11-30 Bilaga 1 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlings- området sammantagna Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2020-2023
 2. Utfall lönerevisionen 2020. Publicerat den 2 maj, 2021 av sacoisof. Sacomedlemmarna fick i genomsnitt 2,27 procent i påslag på lönen i den försenade lönerevisionen för år 2020. Omräknat till kronor handlar det om i genomsnitt 887 kr. Jämfört med föregående år föreligger en skillnad mellan könen. Kvinnor fick i genomsnitt 2,38.
 3. Lönerevision 2021. Lönesättningen på KTH regleras genom centrala avtal med Saco-S, OFR/S och Seko. Du som är anställd vid KTH och ingår i lönerevisionen har rätt till ett lönesamtal med din närmaste chef där ni ska diskutera hur din arbetsprestation har varit under det gångna revisionsåret (20201001-20210930)
 4. Lönerevision 2020. Från Lärarförbundet Alvesta 2020-04-07 Mer från avdelningen. Lönerevision 2020-04-01. Hej! Nu har vi haft avstämning av lönerna för året. Utfallet landade på 2,54 % för Lärarförbundets medlemmar som ingick i revisionen. Ny lön betalas ut 2020-04-2
 5. Lönerevision vid Lunds universitet. Visa expanderat. oktober 22, 2021 | lonerevision. Det går framåt i förhandlingarna. Ny lokal förhandlingsordning klar för Saco-S Den 15 oktober tecknade Lunds universitet ett lokalt avtal med arbetstagarorganisationen Saco-S, om principer för hur lönerevision ska
 6. Almega Friskoleavtalet. Ett nytt kollektivavtal är tecknat mellan Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Almega Tjänsteföretagen! Avtalet gäller från 1 september 2021 till och med 31 augusti 2023. Ny avtals-pdf inlagd som bilaga. Partsgemensamt webbinarium om avtalsnyheterna har hållits den 20 oktober (länk till film nedan)
 7. Nytt avtal med Unionen, Ledarna och AiF klart! december 18, 2020. Fastigo, Unionen, Ledarna och AiF har träffat överenskommelse om nytt I-avtal som gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023, det vill säga under 29 månader. Lönebildningsavtalet mellan Fastigo och Unionen samt AiF är fortsatt ett processlöneavtal

Avtal2020 - fakta om avtalet - IF Metal

I det fall ingen lönerevision ägt rum tidigare under avtalsperioden gäller att ett re-visionsbelopp ska beräknas som 1,8 procent, dock lägst 470 kronor per heltidsar-betande medlem. De nya lönerna ska gälla från och med den 1 oktober 2020. Vid andra lönerevisione Lönerevision 2021-05-01 samt 2022-05-01. För 2020 utgår ett engångsbelopp. Löneavtalet. Det sammanlagda avtalsvärdet ligger inom ramen för industrins märke på 5,4 procent över en treårsperiod. Istället för att hantera en retroaktivitet har parterna kommit överens om ett engångsbelopp för 2020. 2020 Löneöversy Med lönerevision menas en förändring (revision) av nivån på din lön. När och hur din lön ska ändras finns bestämt i ditt centrala löneavtal. Det innebär bland annat att det inte finns något centralt avtal om lönerevision under 2020 ännu och ni bör därför avvakta även med lönesamtal tills vi

Avtal 2020 Unione

 1. Lönerevision Lönerevision 2021 Utbetalning av ny lön. Tidplanen för aktuell lönerevision är att nya löner kommer att betalas ut i samband med löneutbetalningen i december 2021. Nu gällande ramavtal gäller från och med 1 december 2020 till och med 30 september 2023
 2. st 418,00 kronor från den 1 november 2020 och 338,50 kronor från den 1 april 2022
 3. . Vad innebär detta för lönerevisionen inom Ideella och Idéburna Organisationer
 4. I övrigt tillkommer merparten av de villkor och förmåner som finns på arbetsmarknaden via kollektivavtal. Årlig lönerevision, semester utöver 25 dagar, lärares ferietjänster, avtalspension, försäkringar vid sjukdom och arbetsskada, ersättning vid arbete på övertid eller obekväm arbetstid är bara några exempel på detta
 5. Avtalsrörelsen 2020 är över och här har vi samlat det du behöver veta. Läs om vilka krav vi ställde, de färdiga överenskommelserna, avtalsnyheter från 2020/2021 och informationsmaterial. Här hittar du nyheterna från 2020 års avtalsrörelse: Aktuellt från Avtal2020. Här hittar du överenskommelserna mellan oss och.
 6. verkar ha påverkat möjligheterna till lönerevision. Varje år undersöker DIK löneläget för våra medlemmar som jobbar inom.
 7. Lönerevision ska genomföras per den 1 november 2020 med 2,8 procent och per den 1 april 2022 med 2,0 procent i enlighet med reglerna i löneavtalet. För heltidsanställda gäller en individgaranti på 200 kronor per revisionstillfället, som proportioneras vid deltidsanställning och deltidsarbete

Lönerevision sker ofta årligen Unione

Lönerevision 2020 enligt Teateravtalet/Riksavtal mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för offentligt finansierade teaterinstitutioner Nedan följer en kort sammanfattning av löneavtalet. Löneavtalet i sin helhet finns som bilaga 9 till Riksavtalet Västernorrlands lönerevision 2020. Här kan du se hur det har gått med lönerevisionen för oss i Västernorrland. Region Västernorrland: 2,68 % inkl. 1500 kr för särskilt yrkesskickliga LÖNEREVISION MASKINFÖRARAVTALET 2017-2020 LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR 1 JUNI 2017 - 31 MAJ 2020 YRKESKATEGORI Fördel-nings-tal MÅNADSLÖN GRUNDLÖN Fr o m 2017-06-01 MÅNADSLÖN GRUNDLÖN Fr o m 2018-06-01 HÖJNING AV UTGÅENDE LÖN Månadslön HÖJNING LÖN Månadslön Kr/mån Kr/mån Kr/mån Maskinförare 27 370 27 955 585 662 Kranförare 27. IKEM är just nu involverad i pågående avtalsförhandlingar om nya kollektivavtal. Avtalen vi har idag sjunger på sin sista vers och kan inte ligga till grund för 2020 års lönerevision. På frågan om ni lokalt kan starta arbetet med lönerevision eller om ni måste vänta till de nya avtalen är undertecknade är vårt svar att det är bra om ni inleder ett förberedande arbete

2020-06-29 Fremia, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har kommit överens om ett ettårigt avtal som gäller till och med den 31 augusti 2021. Parterna är även överens om att lönerevision ska ske för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar per den 1 september i år Medellönen för ingenjörer under 2020. Lönenivån varierar beroende på utbildning och om du arbetar inom offentlig eller privat sektor. Dessutom spelar befattning, var i landet du arbetar och din erfarenhet in. Logga in i Saco Lönesök för att se ett mer detaljerat resultat. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2020 Du hittar all information om Avtalsrörelsen 2020 på sajten Avtalsrorelsen.nu. Avtalsrörelse. Märket är satt - så förbereder du inför kommande lönerevision. På grund av pandemin beslöt Industrins parter i våras att prolongera vårens avtalsförhandlingar, men nu är ett nytt märke satt Lönerevision, var god dröj? Få chefer har fått sin lön reviderad för år 2020. Vid höstens enkätinsamling hade alla chefer ännu inte fått sin lön reviderad för år 2020 då pandemin medfört att avtalsrörelse och lönerevisionsarbete pausades i många branscher

Lönerevision 2021 Lönerevison 2020-2023 Den 2 februari blev Saco-S-rådet vid Umeå universitet och arbetsgivaren överens om ett treårigt lokalt kollektivavtal om löner för perioden 2020-10-01 - 2023-09-30

Lönerevision 2021 S

Lönerevision och framflyttad premie för - Almega . Almega Tjänste­företagen är ett av dessa arbetsgivarförbund och tecknar i sin tur ett stort antal olika branschavtal. Lönerevision sker per den 1 september 2020, 1 september 2017-31 augusti 2020 Detta betyder att lönerevision först kan bli aktuell efter att nya avtal har träffats Många kommunalare får vänta på nya löner. Det dröjer med 2021 års löner för kommun- och regionanställda på många håll. Inte minst i de tre storstadsregionerna. Vid Sus, Skånes Universitetssjukhus, har regionledningen sagt att de kommer i september. Mats Gustafsson Hedenström. Christina Swahn På tisdag fattar vi beslut om det. Utöver de 25 extra miljonerna har vi också en normal lönerevision för 2020 som ska vara klar i april. Politikernas ansvar Vårdförbundet har den senaste tiden haft en intensiv dialog med politikerna angående årets lönerevision. Anna Seiborg Kidell upattar att de verkar ha lyssnat

Märket är satt - så förbereder du inför kommande lönerevisio

Nytt kollektivavtal ger retroaktiva löneökningar Visio

Oklart om det blir löneökningar i år när avtal 2020 pausas. Landets löntagare kan gå miste om löneökningar i år. Avtalsrörelsen återupptas i oktober. Det är omöjligt att överblicka perioden fram tills dess, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Svenskt Näringslivs vd. Sista mars 2020 är det första datum som gäller. Se tidpunkterna för avtalen genom att klicka på dem på Avtal 2020, öppningssidan. Själva förhandlingarna för respektive avtal inleds innan utgångsdatumet. Vid första mötet växlas yrkanden, Fastighets överlämnar våra yrkanden till motparten och de överlämnar sina till Fastighets. Avtalsrörelsen 2020. Avtalsrörelsen 2020 är nu åter i gång efter att ha varit upjuten sedan i våras. De första nya avtalen har träffats inom industrin i början av november. Många hundra avtal i alla branscher ska nu omförhandlas under resten av året och i vinter. + Läs me Avtalsrörelsen 2020 är i full gång. Vi kämpar bland annat för att alla våra medlemmar ska få bättre anställningsvillkor och rätt lön. Starka kollektivavtal är garantin för det. Ditt kollektivavtal garanterar också att du är försäkrad om du blir sjuk, om du skadas i arbetet eller blir av med jobbet Grensetjänsten får ofta frågor om lön, men för oss är det svårt att ge tillfredsställande svar. Landsorganisasjonen i Norge (LO) och Fellesforbundet är de som kan ge mest aktuell information om lön i olika yrkeskategorier. En annan bra hemsida om lönefrågor är www.virke.no.. Virke är huvudorganisation för 18 300 företag inom branscherna handel, kunskap, teknologi, turism.

Avtalsrörelsen 2020 Kommuna

Med lönerevision menas översyn av lönen. När och hur lönerna ska ses över är fastslaget i vårt centrala ramavtal om löner (RALS). Parterna har kommit överens om en förlängd revisionsperiod där förhandlingsordningen gäller fr o m 1/10 2020 t o m 30/9 2022 Allmänna bestämmelser 17 i lydelse från och med 2020-05-01 (PDF) Pdf, 542 kB. Kommentar till Allmänna bestämmelser. Kommentarer till Allmänna bestämmelser i lydelse 2020-11-01 (PDF) Pdf, 2 MB. Kommentarer till Allmänna bestämmelser i lydelse 2017 inkluderat ändringar som träder i kraft 2020-05-01 (PDF) Pdf, 2 MB Lönerevision 2020. Arbetsgivaren presenterar utfallet i årets lönerevision enligt nedan Inför lönerevisionsomgången 2020 inledde arbetsgivaren en revidering av styrdokumenten för lönerevision, vilket vi i Saco-S-styrelsen ser positivt på. Det är också mycket positivt att arbetsgivaren bjöd in representanter från de lokala fackföreningarna för att ge synpunkter på utkasten till dokumenten innan den slutgiltiga versionen färdigställdes Vid SLU genomförs årligen en översyn av medarbetarnas löner, en lönerevision. 2020-12-01: Seko: 2020-12-01. Fakta: Blankett för ny lön efter lönesättande samtal hittar du här. Manual till Primulas revisionsmodul för prefekter och chefer. Kontaktinformatio

WTW: Svenskarnas löneökning 2020 blir i snitt 2,6 procent. • 2,6 procent upp! WTW har gjort en upattning av årets genomsnittliga löneökning i Sverige. I år kommer de svenska löntagarna att få en genomsnittlig löneökning på 2,6 procent, motsvarande en reell löneökning på 0,8 procent. Den bedömningen gör Willis Towers Watson. Doktorandstegen justeras från och med 2020-10-01, 2021-10-01 och 2022-10-01. Doktorandlönen utbetalas i februari med retroaktivitet från oktober 2020. Engångsbelopp utgår ej till doktorander. Lönerevision våren 2021. Inför lönerevisionen finns stödmaterial att tillgå för både chefer och medarbetare Observera då att avtalsperioden 2020-2023 inrymmer ytterligare revisionstillfällen för Ledarna; den 1 april 2022 och den 1 april 2023. Lönerevision för övriga. Någon lönerevision för Unionen, Sveriges Ingenjörer eller Byggnads löneavtal ska inte ske under 2021. Nästa revisionsdatum för dessa är: Unionen - 1 maj 2022

Lönerevision - minst lika viktigt under pandemin - Dillon

Video: Lönerevision 2020 - checklista för HR RewardSmarte

2020-12-11 . Kommunal 2020-12-11 . 2 (11) Svenska kyrkans löneavtal 20 - Kommunal Detta avtal gäller för medlemmar i Kommunal som är anställda i årets lönerevision, dock senast två veckor efter att lönesättande chef meddelat arbetstagarna deras nya lön eller vid den tidpunk Omfattning 2020 och 2022 . Lönerevision omfattar medarbetare som börjat sin anställning i företaget senast 202010-31 respektive 2022-03-31, och vars lön inte är fastställd i 2020 respektive 2022 års löneläge. Anmärkning I normalfallet revideras lönerna årligen. Avtalet har ingen lönerevision år 2021. Det innebä Löneöversyn 2021 - lönerevision KS2021/144/02 Förslag till beslut 1. Förslag till arbetsprogram för löneöversyn 2021 antas. 2. Förslag till arbetsprogram utgår från 2020 års lönestatistik för Värmlands kommuner. 3. Löneutrymme i löneöversyn 2021 med 2,5 %, där centrala avtal anger ej definierat utfall. 4

Kollektivavtal för den kommunala sektorn. Vilket kollektivavtal du har beror på inom vilken sektor du arbetar. Du som arbetar inom kommun eller region/landsting sektor har samma centrala villkorsavtal oavsett i vilken kommun eller region du är anställd. Nedan hittar du de centrala avtal som gäller för dig Arbetsmarknad +3. Innovations­företagens inspel till En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30) Innovationsföretagen ansluter sig till fullo till de synpunkter som framförs i Svenskt Näringslivs remissvar på utredningen men vill därutöver betona några för förbundets medlemmar extra angelägna frågeställningar i anslutning till remissens förslag 2020-12-01 höjning utgående lön 5,49 kr/tim eller 955 kr/mån. 2022-05-01 höjning utgående lön 4,19 kr/tim eller 729 kr/mån. Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. 2020-12-01 Utgående lön räknas upp med 5,78 kr/tim eller 1 006 kr/mån. 2022-05-01 Utgående lön räknas upp med 4,42 kr/tim.

Förhandlingsordningsavtal Sobona 2020 Pdf, 254.2 kB, öppnas i nytt fönster. Traktamente (Trakt T) Pdf, 255.2 kB, öppnas i nytt fönster. Bilersättning BIA Pdf, 54.8 kB, öppnas i nytt fönster. Korrigering av preliminär lön Pdf, 141.3 kB, öppnas i nytt fönster Dialog/frågeställning lönerevision 2020. 1. Vilka mål har er verksamhet haft på respektive arbetsplats och har ni nått dem? 2. Har alla medarbetare fått ett lönemotiveringssamtal efter lönerevisionen 2019? 3. Hur har ni på arbetsplatsen förankrat medarbetarpolicy med medarbetarna? Hur ha Analys. Analys av riktlinjer och styrdokument De riktlinjer och andra styrdokument som analyserats i 2020 års lönekartläggning är Riktlinjer för lönesättning vid Uppsala universitet (UFV-PA 2014/639) och Riktlinjer för lönetillägg mm (UFV 2019/1166) samt bedömningsområdena för prestationsbedömning vid lönerevision och förmåner kopplade till anställning vid universitetet

Tung bevisbörda för att slippa skatta i Sverige

Nya kollektivavtal - Sveriges Ingenjore

Beobachter Abo

Lönerevision 2020 Höstens lönerevision påverkas av läget i samhället Avtalsnyhet: På onsdagen blev ännu ett avtal klart i avtalsrörelsen 2020. Ungefär 1 000 medlemmar på arbetsplatser inom gym- och friskvård har fått nya anställningsvillkor som gäller från 1 april 2021 till 31 augusti 2023 Avtalsrörelsen 2020 har startat. För att göra det så enkelt som möjligt har en särskild sida med all viktig information upprättats. Klicka här för att komma till sidan för avtalsrörelsen 2020 Nedan listas revisionsrapporter och svar för år 2020. Hitta på sidan. Revisionsskrivelse Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.pdf. , 424.8 kB, öppnas i nytt fönster. Revisionsrapport Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.pdf. , 197.9 kB, öppnas i nytt fönster

Lönerevision. Du saknar rättigheter att använda programmet för Uppsala Universitets lönerevision. Kontakta personalavdelningen om du har några frågor. Vill du logga ut från CAS Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen Lönerevision. Inläggsförfattare. Av Seko klubb Västtåg. Inläggsdatum. 2021-04-27. Vi har äntligen fått underlag och bud från SJ Götalandståg gällande befattningslönerna. Vi kan konstatera att vi i nuläget verkar stå långt ifrån varandra. Löneskillnaden mellan förbunden är inte löst

Lönerevisionen 2020 - Sac

Lönerevision sker per den 1 september 2020, 1 september 2017-31 augusti 2020 Detta betyder att lönerevision först kan bli aktuell efter att nya avtal har träffats. Avtalsperioden 2017-2020 Almega Tjänsteföretagen tjänstemannaavtalet Medieföretagen fd HTF-MIA 2017-05-01 - 2020-04-30 0259 08 Teknikföretagen lanserade en ny hemsida 7 september 2020 Saco lönerevision 2021. Senast uppdaterad: Tisdag 29 december 2020 I normala fall skulle lönerevisionen nu vara avslutad för våra Saco-S medlemmar, men så blev inte fallet denna höst präglad av den pågående pandemin och de utdragna förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter Lönerevisionen 2020/21 gällande Saco-medlemmar Lönerevisionen är försenad i år med anledning av att. Välkommen till Naturvetarnas Frågor och svar! Här hittar du vanliga frågor och svar. Du kan också ställa en fråga, vi har målsättningen att besvara inom två arbetsdagar. Vid personliga eller ärendespecifika frågor vänligen kontakta oss på radgivning@naturvetarna.se eller telefon 08-466 24 80 istället. Bli medlem Byt till Naturvetarna www.naturvetarna.s Lönerevision 2020. Skip to main content Close. Staff Portal. Log in Listen. Search Svenska. Denna sida på svenska Medarbetarportalen startsida ; ki.se startsida ; Menu Menu Shortcuts. Education. Doctoral Education. Research. About. Lönerevision Vi ligger lite efter plan just nu men det ska inte påverka utbetalning av ny lön i maj (retroaktivt från november 2020) Mer om lönerevision, MyFlow och ny Pulsmätning kan du läsa om på Forena.se /Forena LFAB styrels

Nya kollektivavtal är tecknade - Teknikföretage

december 2020. Vid beräkningen av generell löneökning ska dock den lägsta månadslönen för heltidsanställd arbetstagare, exklusive la••r1iigai• utgöra 26 100 kr. Vid deltidsarbete i proportion därtill. Lönerevision 1 maj 2022 Allmän p011 Revision av utgående löner ska ske den 1 maj 2022. Ett utrymme bildas för individuel

Kollektivavtal med Svenska kyrkan | LärarförbundetLönebildning