Home

Juridisk interoperabilitet

interoperabilitet och vad det innebär i både teknisk och juridisk mening. Förstainstansrättens beslut hanteras i min tredje del tillsammans med Kommissionens beslut och Microsofts invändningar. Jag kommer framställa argumentationen i punktform för att läsaren lättare ska få en överblick över huvudfrågorna 2) Interoperabilitet. Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten pekar på behov av interoperabilitet utifrån fyra olika perspektiv: 1) Juridisk interoperabilitet. Inom den juridiska interoperabiliteten finns de rättsliga delarna som styr samarbetet och informationsutbytet inom vård och omsorg. Här finns riksdagens lagstiftning, regeringen Juridisk interoperabilitet - rättsliga delarna i samarbetet Den juridiska interoperabiliteten handlar om de rättsliga möjligheterna och begränsningarna i samarbetet. Det juridiska perspektivet utgår från lagar, förordningar, föreskrifter och civilrättsliga avtal Interoperabilitet. Interoperabilitet är förmågan att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra. Vanligtvis lyfts teknisk, juridisk, organisatorisk och semantisk operabilitet. IKT. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) IPv6. Internet Protocol version 6 (IPv6) är version sex av internetprotokollet (IP)

2.4.1 Juridisk interoperabilitet.. 7 2.4.2 Dagens systemlandskap.................................................................................................................... 8 2.4.3 Sammanfattning av nuläget.......................................................................................................... 1 2) Interoperabilitet 1) Juridisk interoperabilitet Inom den juridiska interoperabiliteten finns de rättsliga delarna som styr samarbetet och informationsutbytet inom vård och omsorg. Här finns riksdagens lagstiftning, regeringens förordningar och myndigheternas föreskrifter och tillsynsuppdrag. De styr informationsutbytet mellan d

Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning Interoperabilitet är förmågan att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra. Vanligtvis lyfts teknisk, juridisk, organisatorisk samt semantisk (innehållsmässig) interoperabilitet fram 3.2.3 Syn och perspektiv på interoperabilitet Chen och Daclin (2006) har gjort ett försök att tydliggöra konceptet verksamhetsinteroperabilitet (enterprise operability). Definitionen av en verksamhet i sammanhanget presenterar Chen, Doumeingts och Vernadat (2008) med hjälp av standarden ISO 15704 Enterprise Reference Architecture and Methodologies 1.6 Interoperabilitet Förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs (NI, Socialstyrelsen) Specialiseras i: Juridisk interoperabilitet Organisatorisk interoperabilitet Semantisk interoperabilitet Teknisk interoperabilitet

Vad är e-hälsa? - Kunskapsguide

Video: Begrepp - Digitaliseringsråde

interoperabilitet inom och mellan olika aktörer. Interoperabilitet definieras som förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fun-gera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att över-enskomna regler följs. Socialstyrelsen har ett nationellt samordningsuppdra Att skapa interoperabilitet, alltså förmåga för olika system att fungera tillsammans, är också helt centralt utifrån såväl ett effektivitets- som arbetsmiljöperspektiv. I t-system ska vara stödjande men upplevs tyvärr ofta av vårdens medarbetare snarare som störande och tidsödande irritationsmoment omfattande utmaningar med verksamheters förmåga till interoperabilitet i förhållande till andra aktörer utifrån juridisk, organisatorisk, teknisk och semantisk interoperabilitet. Med datoportabilitetskravet hamnar interoperabilitet i fokus som en förutsättning för verksamheter att uppfylla dataskyddslagstiftningen

vårddokumentation Huvudstrategi för utveckling a

interoperabilitet, juridik, säkerhet och arkitektur Tillhandahåller nationell säker infrastruktur som förutsättning för digital utveckling Erbjuder kvalitetssäkrade digitala tjänster för invånare och medarbetar Interoperabilitet Interoperabilitet definieras som förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs. Definition enligt EU. EU:s modell för interoperabilitet. Källa:ISA, European Commission Interoperabilitet, dvs. förmågan hos system att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom överenskomna regler, är en grundförutsättning för att information ska kunna utbytas på ett ändamålsenligt sätt inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst Framtidens journal - vän eller fiende? Ännu är det på de flesta håll lite i sin linda, men runt om i landet pågår en stor förändring av sjukvårdens sätt att hantera information. De allra flesta är nog överens om att det är på tiden att vissa av våra system byts ut. På ytan kan det också se ut som att det bara är några. •Interoperabilitet -Teknisk -Organisatorisk -Semantisk -Juridisk § (GDPR & Patientdatalagen) •Standarder och protokoll 7 Teknisk interoperabilitet är förmågan hos olika system, ofta i datorsammanhang, att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra. •TCP/IP jfr östtyska operativsystem 8 7

Slå upp interoperabilitet på Psykologiguiden i Natur

Specifika rekommendationer - 6 Rekommendationer och slutsatser. Enterprise architecture och interoperabilitet EA har i de principiella rekommendationerna beskrivits som ett betydande område vid e-­‐utveckling Marcus gick igenom juridisk, organisatorisk, semantisk och teknisk interoperabilitet, vilket är en grundläggande förutsättning för att kunna möta utmaningarna vi står inför. Det pågår ett antal positiva initiativ på hög nivå för att bidra till detta, och som exempel nämndes arbetet med den Nationella läkemedelslistan och Nationella vaccinationsregistret

Detta är en formell militär allians mellan Finland. Detta inkluderar även operationsplanering och förberedelser för olika scenarier, dvs vi kommer upprätta krigsplanering tillsammans med Finland. Detta är en mycket relevant del av en militär allians - den är inte mycket värd om man inte planerat i förväg Linköpings universitet 2014-02-13 Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Göran Goldkuhl . RESONANS-projektet: Former för utveckling oc Juridisk interoperabilitet Organisatorisk interoperabilitet. ARBETSMATERIAL Säker meddelandehantering Konceptuell arkitektur EU Samverkan inom offentlig verksamhet Privata aktörer Förvaltningsgemensamma tjänster och information Myndighetsspecifika tjänster och informatio dc.date.accessioned: 2013-09-26T10:05:59Z: dc.date.issued: 2013: en_US: dc.date.submitted: 2013-06-30: en_US: dc.identifier.citation: Torseth, Marit. Semantisk og.

Ordlista - DigI

Responsible for this website University of Oslo Library. Contact Us duo-hjelp@ub.uio.no. Privacy polic Juridisk, organisatorisk, semantisk . och. teknisk . interoperabilitet är grundförutsättningar för all samverkan och allt informations-utbyte i offentlig sektor. Detta gäller för samverkan mellan: - myndighet och företag - myndighet och allmänheten - myndighet och annan organisation - myndighet och annan myndighe I denna session kommer Henrik att ge tips, metoder och exempel på vad som döljer sig under huven, samt viktiga beröringspunkter med teknisk, organisatorisk och juridisk interoperabilitet. Språk Svensk

Dokumentér sammenhæng mellem begrebsmodeller og

Digital samverka krävern juridisk organisatorisk, semantis, ochk teknisk interoperabilitet, inte heller dett a kan en enskild myndighe ansvart fbra . Det är ett sätt att tänka och arbeta över tid, som utkräver ansva avr alla myndigheter att löpande utveckla sin verksamhet och sitt it-stöd i samverkan me andrd a aktörer Juridisk vägledning för verksamhetsutvecklinginom e -förvaltning 3.0, en etjänst där en innehavare av ett eget . utrymme kan utforma utkast till handlingar i sitt utrymme, få uppgifter förifyllda eller annars utlämnade, antingen av den som tillhandahålle interoperabilitet, men också andra vägledningar, guider och ramverk tillsammans med nulägesbilder och nationella strategier. Svenska företag och organisationer (juridisk person) i Sverige, inom såväl privat som offentlig sektor kan anmäla sig och delta i Vinter Tävling. Med svensk . 5 (6) 2021 Rev. -10 1 PM - Juridisk kartläggning (sv).pdf. PM - Interoperabilitet (sv) ver 1.0.pdf. PM - Kontaktlösa bankkort (sv) ver 1.0.pdf. PM - MTB på reskort (sv) ver 1.0.pdf. PM - NFC och POC (sv) ver 1.0.pdf. PM - Säkerhetskrav bärare (sv) ver 1.0.pdf. PM - Verifiering och Certifiering (sv) ver 1.0.pdf. BoB - MALL Kravspec MTB-läsare (sv) ver 1.0.pd

Utredaren ska analysera om de grunder som gäller för utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation även bör gälla för utlämnande av sådana uppgifter till en privaträttslig juridisk person i en annan stat. Utredaren ska vidare bedöma hur regelverket lämpligen kan tydliggöras utifrån den praxis som finns i fråga om. En avgörande faktor för ett lyckat införande av interoperabilitet, särskilt på IKT-området, är att frågan hanteras på rätt juridisk nivå för maximal effekt. Det bör säkerställas att IKT-konsekvenserna av den föreslagna lagstiftningen bedöms och mäts tidigt i EU:s lagstiftningsprocess och att IKT-behoven identifieras i tid, så att genomförandet går smidigt när. Interoperabilitet är förmågan hos olika IT-system och komponenter att fungera tillsammans och kommunicera med varandra. figur 1. Juridisk interoperabilitet. Lagar och regler

Vi anser att innovativa gruvdriftstekniker så som automatisering, interoperabilitet och batterier är framtiden för våra industrier. Och på Epiroc är framtiden för smart gruvdrift redan här. Det här är inte bara fantastiska idéer - de är verklighet. Lär dig mer om våra innovativa produkter och lösningar för gruvdrift och hur de. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/817 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 och (EU.

juridisk interoperabilitet → juridisk interoperabilitet Använd termen rättslig interoperabilitet rättslig interoperabilitet; Information om vokabulären. NAMN. Tietotermit BESKRIVNING. Begreppen inom informationshantering är centrala för språkbruket i all informationsbaserad verksamhet.. En grundläggande förutsättning för digital samverkan är förmågan att juridisk, organisatorisk, semantisk och teknisk interoperabilitet. Dessa perspektiv ingår i sin tur i ett omgivande politiskt sammanhang Betydelsen av begreppen och informationsbeskrivningarna behöver vara helt klar för att utbytet av informationen ska När man skapar ett statligt system av system över hela offentliga sektorn behövs teknisk, juridisk, semantisk och organisatorisk interoperabilitet. Avhandlingen jämför elektronisk förvaltning med digitala plattformar och undersöker vilka resurser i elektronisk förvaltning liknar de digitala plattformarnas gränsresurser

Syn och perspektiv på interoperabilitet

 1. Problemområdet semantisk interoperabilitet inom vården är komplext (annars hade problemet varit löst nu), och att få det extremt fragmenterade e-hälsosverige att komma överens, både på övergripande nivå och detaljnivå, är ett veritabelt hästjobb. Ett första steg är att välja en problemlösningsstrategi
 2. För att offentlig sektor ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter behöver vi stärka vår förmåga att fungera effektivt tillsammans. Det svenska ramverket för digital samverkan ska vara ett stöd för alla offentliga och offentligt finansierade organisationer att navigera i samma riktning och därigenom kunna utbyta information på ett effektivt sätt
 3. Interoperabilitet handlar om förmågan hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser, att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att följa överenskomna regler. För att kunna täcka in olika aspekter delas förmågan att samverka in i olika perspektiv: juridisk, organisatorisk och teknisk. Prioriterade område

Gemensam arkitektur - Iner

 1. Interoperabilitetsplattformen. I interoperabilitetsplattformen, som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, hittar du verktyg för fastställande av driftskompatibelt informerande innehåll. Plattformen består av ordlistor, koder och datamodeller som behövs i dataflödet och i annan informationshantering
 2. dre samlingar av handlingar, tidningar och föremål som särskiljt var av sådana blygsamma mått att de inte föreföll rimliga att förteckna som egna arkiv/samlingar
 3. ska kraven för delad förståelse Web Service Description Language (WSDL), ett XML-baserat gränssnitt, är det enda kravet på delad förståelse mellan leverantören av tjänsten och den som begär den
 4. istratörer, m fl). Delrapport till regeringen, september 2017. Kartläggning av användarbehov Målgrupp: användare av datamängder i oppnadata.s
 5. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-10-20 Sida 101 (110) § 66 Strategi för eSamhället Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kun-na sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till infly-tande genom digitala kontaktvägar. E-samhället omfattar utnyttjande av in-formationsteknik (IT) i ett socialt.
 6. era mellan särskilda nationella tekniska lösningar för elektronisk identifiering. Betrodda tjänste
 7. Om juridisk analys gjorts och kraven finns där kan hänvisning göras till den. Krav kan se olika ut beroende på typ av informationsflöde. kodat värde blir det möjligt att illustrera funktionaliteten på ett sätt som gör det möjligt att uppnå semantisk interoperabilitet

Riv hinder för digitalisering av hälso- och sjukvård

 1. Interoperabilitet, för att utveckla och använda NBF-tjänster och -resurser Nyttoaspekt Rationellare, verksamheten blir effektivare, snabbare, billigare och förhoppningsvis smartare Flexiblare, underlättar att växla teknologier, ändra tjänster, produkter och processer Mervärde, en ny resurs (information) som kan utvecklas och exploateras Oberoende, av aktörer, teknologier, resurser.
 2. Detta innebär omfattande utmaningar med verksamheters förmåga till interoperabilitet i förhållande till andra aktörer utifrån juridisk, organisatorisk, teknisk och semantisk interoperabilitet. Med dataportabilitetskravet hamnar interoperabilitet i fokus som en förutsättning förverksamheter att uppfylla dataskyddslagstiftningen
 3. 1 2015 -11 -25 ver 1.0 Projektet för framtagning av en myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering Resultatrapport Fastställd versio
 4. E-delegationen Vägledning för digital samverkan - Version 2.0, 2013-04-30. Vid multilaterala avtal som sker mellan flera parter där i vissa fall avtalsparterna blir väldig
 5. En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv - delrapport 1/44 Diarienummer: 10444-2014/1221 Datum: 2015-02-23 Näringsdepartementet N2014/3415/ITP, N2013/3701/IT
 6. Ascom Unite kan integreras med patientkallelse, patientövervakningssystem och andra medicintekniska produkter. Den tar emot indata via standardprotokoll eller egna protokoll (HL7, SMTP, TAP, ESPA, SNPP osv.). Integrerar mobila enheter som DECT- och VoWiFi-telefoner, personsökare och Ascom Myco samt smartphones från tredje part. Produktivitet
 7. Vidare föreslår vi till exempel utökad juridisk vägledning till hälso- och sjukvårdens aktörer liksom att pröva möjligheten att införa så kallande regulatoriska sandlådor. Det finns också, menar vi moderater, ett stort behov av att se över hur lagstiftningsprocessen kan snabbas på liksom hur ny lagstiftning kan utformas mer övergripande för att därigenom inte bli omodern lika.

Framtidens journal - vän eller fiende? - Neurologi i Sverig

E-delegationen Vägledning för digital samverkan - Version 2.0, 2013-04-306 Informationsutbytesöverenskommelse. 6.1 Inledning. Detta avsnitt ska ses som en hjälp. I Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. august 2017, Thermo Electron A/S mod Fødevarestyrelsen, har klagenævnet i sin foreløbige vurdering accepteret ordregivers brug af undtagelsesreglen om direkte tildeling til den eneste mulige leverandør i medfør af udbudslovens § 80, stk. 3 Läs Webbutveckling 1 på distans. På Folkuniversitetets Vuxengymnasium på distans läser du när det passar dig. Det ger dig möjlighet att kombinera dina studier med jobb eller annan sysselsättning. Läs Administration 1 på • EU:s ramverk för interoperabilitet är inarbetat • Innehåller 13 grundläggande principer och 41 rekommendationer • Ersätter E-delegationens Principer för digital samverkan • Är tänkt att kunna användas av hela offentlig sektor • 27 juni 2018 beslutade eSams styrgrupp att införa Svenskt ramverk 1.0 hos eSams medlemmar

Specifika rekommendationer - 6 Rekommendationer och slutsatse

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-674-3.pd KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/1984. av den 3 november 2015. om förutsättningar, format och förfaranden för anmälan enligt artikel 9.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden [delgivet med nr C(2015) 7369 Kontrollér oversættelser for 'Euroopa eraõigus' til dansk. Gennemse eksempler på oversættelse af Euroopa eraõigus i sætninger, lyt til udtale, og lær om grammatik Interoperabilitet hos verksamhetsinformation Göran Samuelsson FALK - Härnösand maj 2016. Mittuniversitetet Göran Samuelsson, Ph.D History, Juridisk Fokus på rättsliga delar i samarbetet och utbytet, dels avseende själva utbytet men även med avseende p interoperabilitet Förmågan hos ett system att samverka med eller använda delar av ett annat system. it se juridisk information Vid stickprovsurval: sidor med viktig information när användaren ingår ekonomiska eller juridiskt bindande transaktioner

Interoperabilitet Definition enligt EU. Interoperabilitet definieras som förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs. EU:s modell för interoperabilitet. Källa:ISA, European Commission erna bör även göra en juridisk analys av på vilket sätt som författningsstödet Vid revideringen behöver det europeiska ramverket för interoperabilitet (EIF) beaktas och på lämpligt sätt inarbetas i de nationella principerna. En effektiv informationsförsörjning 10 (64 Tio saker att tänka på inför inköp. 1. Definiera ert varför för att landa ert vad (why->how->what). Fundera igenom och tydliggör syfte och behov, beskriv vad ni vill uppnå. Diskutera behoven utifrån situation, beteende och även motivation hos olika användare för att till slut landa i vad det är som ska köpas in (en eller flera. interoperabilitet, men också andra vägledningar, guider och ramverk tillsammans med nulägesbilder och nationella strategier. Svenska företag och organisationer (juridisk person) inom såväl privat som offentlig sektor kan anmäla sig och delta i Vinter Tävling. 5 (6) 2021 -10 1 En ugentlig oversigt over blockchain og kryptovaluta nyheder fra Kina og Hong Kong. OKEx Insights kigger på denne uges bedste kryptonyhedshistorier fra Kina og Hong Kong - herunder Ant Groups skub til blockchain-interoperabilitet, Greater Bay Areas potentiale for en digital valuta-elektronisk betalingspilot og den første blockchain-baserede juridiske efterforskningstjeneste i Guangzhou.