Home

Konstruktiv länkning gyllander

Konstruktiv länkning. Constructive alignment, eller konstruktiv länkning på svenska, innebär en undervisning som utgår från kursplanernas lärandemål och som systematiskt syftar till att förbereda studenterna för examination. I nedanstående film behandlar Martin Kristiansson konstruktiv länkning. Resonemanget ingår i kursen Att undervisa på. Lisbeth Gyllander on Konstruktiv länkning. Gymnasielärare Skolledare, gymnasie

Konstruktiv länkning (Constructive Alignment, CA) är en modell för design av utbildningar inom högre utbildning. Så här arbetar man praktiskt med den. Modellen lanserades av Biggs (1996) och beskrivs utförligt av Biggs och Tang (2011) i läroboken Teaching for quality learning at university: what the student does. Modellen har tre huvudkomponenter För er som inte är bekanta med teorin om konstruktiv länkning (jag skriver teori inom citattecken, eftersom det egentligen handlar mer om en idé än teori), kan man kort beskriva den genom att säga ungefär så här: (a) Ifall man vill att studenterna ska lära sig något särskilt, är det bra om man undervisar dem om detta (och inte om något helt annat), och (b) ifall man vill veta huruvida de lärde sig det man undervisade dem om, är det bra om man utvärderar just. Konstruktiv länkning (constructive alignment) är ett lärteoretiskt förankrat perspektiv på ut-bildning som förespråkas av bland andra John Biggs (Biggs 1999; Biggs och Tang 2007). Detta perspektiv har kommit att få stort genomslag inom den svenska universitets- och högskolesektorn i kölvattnet av Bolognaprocessen. Utgångspunkten för konstruktiv länk

Constructive alignment, eller konstruktiv länkning, är ett tillvägagångssätt att planera examinationsmomenten och läraktiviteterna i en kurs utifrån de angivna läranderesultaten i kursplanen. Aktiviteterna och examinationerna är alltså nära kopplade till vad de studerande ska kunna efter genomgången kurs Gemensamt för de tre områdena är att de syftar till, alternativt förutsätter en konstruktivt länkad undervisning. Målet med konstruktiv länkning är att skapa en rättsäker och likvärdig utbildning för eleverna och det ska bli intressant att se när (förhoppningsvis inte om!) det ger effekt på våra elevers resultat Konstruktiv länkning är en princip för kursdesign, formulerad av professor John Biggs, som bygger på idén att såväl kursens undervisnings- och läraktiviteter som dess examination / bedömningsmetoder ska vara länkade till kursens lärandemål. Namnet, liksom själva principen, grundar sig dels på den pedagogiska skolbildningen konstruktivism och dels. konstateras att konstruktiv länkning kan användas på två nivåer: juridiskt och pedagogiskt. I efterföljande delar diskuteras konstruktiv länkning samt problem relaterade till dessa nivåer. Framförallt kommer den explicita tolkningen av Biggs konstruktiva länkning att utsättas för teoretisk prövning konstruktiv länkning ett formativt förhållningssätt till undervisning, bedömning och lärande. Den konstruktiva länkningen utgår från grundprinciperna att (1) elever skapar mening ur det de gör för att lära sig och att (2) lärare anpassar planerade läraktiviteter till lärandemålen

är att designa en lärmiljö där det finns en konstruktiv länkning mellan lärandemål, undervisningsformer, kurslitteratur, examinationer och betygskriterier, och som tar sin utgångspunkt i studentens lärsituation. Ett grundantagande för detta perspektiv är att studente Matematiklärarnas strategier för konstruktiv länkning - Ur ett professionellt identitetsut-vecklingsperspektiv Bashar Elias. Abstrakt: Lärarens konstruktiva länkning handlar om att skapa en röd tråd mellan det planerade undervisningsinnehållet,.

Konstruktiv länkning Karlstads universite

 1. översättningen konstruktiv länkning introducerades i handboken Universitetspedagogik (Elmgren & Henriksson 2010). Det begreppet används i det följande synonymt med CA, som också kallas model-len, länkningsmodellen och konceptet. Konstruktiv länkning är en variant av målstyrd pedagogik
 2. konstruktiv länkning borde därmed ske på individnivå, vilket kan vara praktiskt ogenomförbart. Men, fortsätter Elmgren och Henriksson, sannolikt finns det vissa begrepp där förförståelsen hos studenterna är så likartad att det verklige
 3. konstruktiv länkning (Biggs 2011), Blooms kunskapstaxonomier (Bloom 1956; Krahtwohl Bloom Masia, red. 1965; Anderson Krahtwohl Bloom, red. 2001) och. distinktionen mellan yt- och djuplärande (Marton Dahlgren Säljö 2005). Inom. grundläggande högskolepedagogiska kurser och i handbokslitteraturen använd
 4. Den här videoföreläsningen är en del av materialet i en MOOC (öppen nätbaserad kurs) om akademiskt skrivande som erbjuds vid Lunds universitet. Du hittar kur..
 5. Syftet med en konstruktiv länkning är att utbildningen ska vara effektiv: det vill säga en utbildning där deltagarna i så hög grad som möjligt lär sig det som ut-bildningen syftar till att de ska lära sig. Därför är det viktigt att utbildningsmålen är konkreta och möjliga att följa upp. I den svenska universitets- och högskole

Här finns förstås mycket för verksamma lärare att tänka på. För det första kan det vara bra att fundera över den generella frågan om konstruktiv länkning: Undervisar jag om det som jag förväntar mig ska utvecklas i den här skrivuppgiften konstruktiv länkning. Konstruktiv länkning är en didaktisk design som syftar till att sammanföra lärandemål med undervisningsstrategier och uppföljning av resultat genom bedömning eller återkoppling. Konstruktiv länkning utgör alltså grunden för ett systematisk

Konstruktiv länkning on Utvecklingsavdelningen SF

Konstruktiv länkning som arbetsmetod - Keep on teaching

 1. Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08120 537 00 www.gih.se registrator@gih.se- RIKTLINJER Diarienummer: GIH 2021/21
 2. Du följer vår pedagogiska idé som omfattar konstruktiv länkning och formativ bedömning. Du arbetar med IKT på ett naturligt sätt i undervisningen samt i den pedagogiska dokumentationen av elevernas lärande. Du ingår i ett arbetslag bestående av fyra entusiastiska lärare och är mentor för ca. 15 elever
 3. Konstpedagogik innefattar pedagogiska läroprocesser som sker på platser där konst finns, vanligen konstmuseum, konsthallar och andra institutioner för konst. En person som arbetar med konstpedagogik kallas vanligtvis för konstpedagog, museipedagog, museilektor, visare, guide, konstförmedlare eller pedagogisk intendent
 4. hkr.se Publikationer Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statisti
 5. Du arbetar utifrån vår pedagogiska idé med konstruktiv länkning, formativ bedömning och med digitala verktyg som en naturlig del i ditt arbete. Du är mentor för en av klasserna på Ek-programmet och ingår i detta arbetslag. Kvalifikationer. Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet i företagsekonomi och samhällskunskap
 6. Demokratisk utbildning är idén och konceptet att skolor kan och bör drivas demokratiskt, och att demokratin i skolorna både är ett mål och en metod för lärandet. Demokratisk utbildning är till sin karaktär och per definition anti-auktoritär

Är du intresserad att få en första konstruktiv kritik av en betaläsare är du välkommen att skicka ett mail till a.abrahamsson[at]alkb[punkt]se Senaste inläggen Ge inte upp - recensioner av era recensionsexemplar kommer asap Passar på att tacka Annika som lagt in en underhållande länkning i veckans bokbloggsjerka. [] Svara. Boksmälla (också det ett prima ord) Är du intresserad att få en första konstruktiv kritik av en betaläsare är du välkommen att skicka ett mail till a.abrahamsson[at]alkb[punkt]se Glädjande nog läste jag att den 11 boken om Ben Cooper och Diane Fry - med titeln The Devil´s Edge -- kommer att släppas i april 2011. Kort om handlingen: In their most gripping, relentlessly suspenseful book ever, Detective Constable Ben Cooper and Detective Sergeant Diane Fry investigate a se.. happypancake dejt 2010 blev Devils Peak av Deon Meyer årets bästa utländska deckare och den är så värd det! Devils Peak är den tredje boken jag har läst av Meyer och därmed har jag fullgjort min tre på tre utmaning

Kampen om den konstruktiva länkningen Lärande bedömnin

Den jag har närmast i minnet är Strindbergs stjärna av Jan Wallentin. Jag hörde talas om boken några dagar innan den skulle släppas i Sverige och alla förhandstips gjorde gällande att en ny stjärna var född Jag har mycket att säga om Mord.net av Dan Buthler och Dag Öhrlund vars teman i stora drag är pengar och makt. Det är på intet sätt något jag inte har läst förut men det finns så oändligt många författare som lyckas skildra denna smutsighet på ett betydligt bättre och mer övertygande.. I Helsingborgs stads kommunala gymnasieskolor lägger vi ett stort fokus på systematiskt kvalitetsarbete, bland annat i form av en långsiktig satsning på konstruktiv länkning som baseras på vetenskaplig grund. - Vi fokuserar på att utveckla yrkesprogrammen i nära samverkan med det lokala arbetslivet I den här planeringen har jag valt att göra ett längre projekt som sträcker sig över en hel termin för att säkerställa att elever får en djupare förståelse för samtliga bildkoncept, material och tekniker som de ska lära sig. Jag vill även att de ska grundligt förstå kriterierna både i ett helhetsperspektiv till ämnet me

Konstruktiv länkning - Wikipedi

 1. Gemensam pedagogisk plattform för gymnasieskolorn
 2. Dekonstruerad länkning : Kritiska reflektioner kring
 3. Konstruktiv länkning - YouTub
 4. Otydlig återkoppling i skrivundervisning - Skolverke
 5. EO

Kth Lt101

 1. Schem
 2. Konstfacks bibliotek : Universitetspedagogi
 3. Grundkurs i EPANET 2 - kth
 4. Gymnasielärare Handelsprogrammet Filbornaskola
 5. Konstpedagogi
 6. DiVA - Sökresulta
 7. Ekonomilärare till Filbornaskolan Helsingborg