Home

Genomströmning högskola

sig åt mellan studentgrupper med olika bakgrund. Med genomströmning avses i hur hög grad studenter som påbörjat en utbildning också genomför och slutför den. För programutbildningar innebär hög genomströmning att en stor andel av nybörjarna tar ut examen och för fristående kurser at Genomströmning i högskolan har mätts på i stort sett samma sätt sedan mät-ningar inleddes på 1960-talet. Det betyder att måtten är väl etablerade liksom bilden av genomströmning i högskolan. Vi har inte i grunden ifrågasatt dessa mått, utan helt enkelt utgått från vårt uppdrag som i sin tur utgår från de eta Genomströmning och resultat i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet Statistiken visar bland annat examensfrekvens och prestationsgrad på grundnivå och avancerad nivå samt antalet helårsstudenter per kön, ålder, program/kurs, lärosäte och svenska/inresande studenter

 1. ska kraven på godkänt resultat. Frågan om genomströmning är ständigt aktuell och den diskuteras lärare emellan, på institutionsnivå liksom på fakultetsnivå och de diskussionerna handlar om vad man kan göra, både pedagogiskt och ad
 2. ation får int
 3. Lärarförbundet Student menar att nuvarande system skapar ekonomiska incitament att godkänna studenter. Detta då lärosätets ekonomi är beroende av en god genomströmning av studenter. I P1:s Kaliber vittnar flera lärare om att de känner sig pressade att sänka kraven för att godkänna studenter
 4. Nästa publicering: 2021-11-30. Statistiken visar genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg fördelat på program, kön, svensk/utländsk bakgrund och utbildningsnivå hos elevernas föräldrar. Även statistik över grundläggande behörighet till universitet och högskola, genomströmning och övergång till Komvux, universitet och högskola finns
Genomströmning på gymnasienivå och vidare studier 2005Mac mini – Apple (SE)

Utbildning och forskning - Statistiska Centralbyrå

 1. Genomströmning.. 52 Lärarutbildningen.. 58 Breddad rekrytering..... 63 Utbildning på forskarnivå..... 7
 2. Genomströmning i gymnasieskolan. Excel-fil 2017-04-28: Etablering på arbetsmarknaden Excel-fil 2017-04-28: Komvux och folkhögskola Excel-fil 2017-04-2
 3. Universitet och högskolor ska fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning
 4. • Genomströmning = HPR/HST HST och HPR är de mått som används för att mäta utbildningsvolymen vid högskolor och universitet och utgör grunden för beräkning av den statliga ersättningen som betalas ut till lärosätena. Genomströmning är andelen HPR i förhållande till HST

Betygsinflation sker även inom högre utbildning

o Studentgruppens genomströmning • Mötesanteckningar från programråd • Rapporter från samtliga kurser i programmet • Tidigare programrapporter och åtgärder Programansvarig ska i samråd med lärarlag och studenter avgöra vad som i övrigt ska ingå (t.ex. terminsutvärdering) ningsämnesgrupp, studiefinansiering, aktivitet, examen, genomströmning och geografiska områden. Det är 17 universitet som har tillstånd att utfärda generella licentiat- och dok-torsexamina på forskarnivå. För högskolorna gäller från den 1 januari 2010 at Rapporten Tidiga avhopp från högskolan analyserar genomströmning genom att titta på tidiga avhopp och kvarvaro termin 1 till 6 på de tio största yrkesexamensprogrammen (statistiken finns också nedbruten på lärosäten). På de flesta programmen finns generella samband mellan avhopp och gymnasiebetyg, kön, och ålder

Gymnasieskolans betygsuppgifter - Statistiska Centralbyrå

 1. UKÄ ger examenstillstånd till statliga högskolor men kan även dra tillbaka dem om det finns brister i utbildningen. Examenstillståndsdatabasen med alla utfärdade examenstillstånd. Genomströmning på forskarnivå. UKÄ kommer att komplettera med data som avser genomströmning på forskarnivå
 2. Lärarutbildningens uppdrag. Lärarutbildningens utbildningsuppdrag för 2020 beräknas uppgå till cirka 1 600 helårsstudenter. När vi planerar antalet studieplatser tar vi bland annat hänsyn till: anslagen till lärarutbildningen. direktiv från Utbildningsdepartementet. söktryck och genomströmning. lärarkapacitet
 3. Tillgodoräknande av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet kan främja genomströmning inom t.ex. lärar- och förskollärarutbildningar och vårdutbildningar. Universitet och högskolor ska under 2020 utveckla och intensifiera sitt arbete med tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet

högskolor och universitet tolkas som en ambitionshöjning vad gäller jämställdhetsarbetet inom högskolan. Inom ramen för utvecklingsprogrammet JiHU har de statliga universiteten och högskolorna samt Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping tagit fram en plan för hur lärosätet avser att utveckla arbetet me möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Varje universitet och högskola ska fortsätta arbeta utifrån en individuell plan för lärosätet med utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätet Universitets- och högskolerådet genomför en satsning för ökad kvalitet och genomströmning i distansutbildning vid svenska universitet och högskolor. Syftet med satsningen är att ge ökad tillgång till högskoleutbildning och utveckla digitala verktyg för distansutbildning, men också att bidra till att stärka kompetensförsörjningen i hela landet

Analyser och statistik om befolkningens utbildnin

konkreta stödstrukturen som ska bidra till ökad genomströmning bland underrepresenterade grupper. På andra lärosäten framträder det inte som att uppdraget att arbeta med breddad rekrytering och lika möjligheter har haft samma genomslag i - och språkbrukbild eller i utformningen av et den konkreta stödstrukturen Mötesakademin för Sveriges universitet och högskolor är ett nätverk för de som arbetar med möten, konferenser och evenemang inom universitet och högskolor. Include Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering

Regleringsbrev 2021 Myndighet universitet och högskolor

lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Varje universitet och högskola ska fortsätta arbeta utifrån en individuell plan för lärosätet med utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bl Studenternas genomströmning (prestationsgrad) ökade under 2017, delvis som en följd av högskolans prioritering av campusbaserade utbildningar och arbetet med att minska antalet studentavhopp under de två första terminerna. Studenternas kursvärderingar visar en mycket positiv utveckling. Andelen kurser med utmärkta kursvärderinga

Social bakgrund påverkar inte avhopp UKÄ - granskar

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) redovisar verksamhetens prestationer och kostnad per prestation enligt kraven på väsentliga uppgifter i det gemen samma regleringsbrevet för universitet och högskolor. Enligt (2000:605)förordning om årsredovisning och budgetunderlag, 3 kap 1 §, ska myndigheter från 2019 redovisa antal och styckkostna Institutionskollokvium: Ledning och (sned-) styrning i universitet och högskolor. Lägg till i din kalender. Datum: hög genomströmning, lärarnas karriärsoptimering, få allt att se bra ut, göra formellt rätt, imitera andra organisationer, expansion av administration m.m. Ofta blir utbildningar kravlösa och ribban läggs lågt

Regeringens indikatorer för högskolans måluppfyllelse

 1. I måndags skrev Lundahistorikern Dick Harrison en artikel på SvD Brännpunkt där han tog till storsläggan mot svensk högre utbildning. Han har en rad anklagelsepunkter att anföra, och två förslag till lösningar. Det ena är att avskaffa själva finansieringssystemet. Det är lätt att instämma i att detta system, som premierar stordrift och genomströmning, är et
 2. Skolverkets råd för de högskoleförberedande programmen består av representanter från olika universitet och högskolor i landet. Syftet med rådet är att ha en återkommande och etablerad dialog mellan lärosäten och Skolverket rörande högskoleförberedande gymnasial utbildning och generella frågor rörande högskoleförberedelse
 3. Universitets- och högskolerådet ska genomföra en satsning för ökad kvalitet och genomströmning i distansutbildning vid universitet och högskolor. Syftet med satsningen är att ge ökad tillgång till högskoleutbildning och utveckla digitala verktyg för distansutbildning, men också att bidra till att stärka kompetensförsörjningen i hela landet
 4. genomströmning. I delprojekt 2 har särskilt genomströmningen analyserats. Projektet har arbetat fram ett gemensamt sätt att beskriva genomströmning i programutbildningar utifrån de data som finns registrerade i LADOK. Med hjälp av genomströmningens fotavtryck kan program, programområden etc. jämföras
 5. kvalitet och genomströmning i distansutbildning vid universitet och högskolor. Syftet med satsningen är att ge ökad tillgång till högskoleutbildning och utveckla digitala verktyg för distansutbildning, men också att bidra till att stärka kompetensförsörjningen i hela landet
 6. och högskolor Förslag till riksdagsbeslut 1. genomströmning, samt etablering på arbetsmarknaden premieras i högre utsträckning. Därutöver anser Moderaterna att den kvalitetspott med pengar som fanns till och med 2018 för att premiera den mest excellenta forskningen bör återinföras

Lärarutbildningens uppdrag - Södertörns högskol

högskolor i uppdrag att öka volymerna på vissa bristyrkesutbildningar, framför allt vårdutbildningar, lärar- och förskollärarutbildningar samt ingenjörsutbildningar. Det skulle leda till högre genomströmning och i förlängningen även ett ökat antal utexaminerade Figur 2: Systematiskt kvalitetsarbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola I avsnitten nedan beskrivs centrala komponenter för kvalitetsarbetet där processer i HST/HPR och genomströmning på kurs görs årligen. Vartannat till vart tredje år genomförs högskolegemensamma uppföljande enkäter av verksamheterna, til

Universitet och högskolor ska fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning Rank (n)ingar av högskolor och universitet är rankningar som ska mäta kvaliteten på universitet och högskolor. Det finns flera sådana rankningar. Vissa avser att mäta hela universitet, andra avser att rangordna enskilda ämnen. Exempel på de sistnämnda är the Philosophical Gourmet, som rangordnar filosofiinstitutioner Högskola Utbildningsanordnare för högre utbildning och forskning vars huvudsakliga verksamhet regleras i Högskolelagen (HL) och Högskoleförordningen (HF). Vissa enskilda utbildningsanordnare som av regeringen har tillstånd att utfärda examina inom utbildning på grund-, avancerad och/eller forskarnivå har valt att benämna sig högskola Låg genomströmning. genomströmningen på programmet är låg. 2018 examinerades 17 av de 45 som påbörjade utbildningen på Mälardalens högskola

Högskolorna och universiteten har tagit stora kliv för ökad jämställdhet. Fler kvinnor på ledande positioner, mer jämställd rekrytering, jämställdhetsutbildningar för chefer och jämnare fördelning av forskningsmedel mellan kvinnor och män. Arbetet med jämställdhetsintegrering vid landets högskolor och universitet har gett. Genomströmning Det här ökar oddsen för att studenter hoppar av Det är vanligt att gå i föräldrarnas fotspår. Men social bakgrund påverkar inte avhopp från högskolan. Arkivbild: Mostphotos. Malmö högskola som ligger i botten hamnar på 55 procent Här presenteras en svensk-engelsk ordlista för termer som medarbetarna vid Röda Korsets Högskola rekommenderas använda. Publicerad: 22 apr 2021. Lästid: ca 2min. Dela: Röda Korsets Högskola använder brittisk engelska, men för vissa termer anges även amerikansk engelska Lärcentrum ska vara öppna för studerande inom olika utbildningsformer. Publicerad 29 juni 2020. Regeringen har beslutat om en förändring i förordningen om statsbidrag för lärcentrum. Nu blir det tydligare att lärcentrum är en plattform för flera olika utbildningsformer, till exempel universitet och högskola, yrkeshögskola samt.

Ändringsbeslut 2020-06-17 Myndighet universitet och

 1. högskola 2017-2018 Beslut Rektor beslutar att fastställa plan för jämställdhetsintegrering av Mälardalens högskola (MDH) gällande år 2017-2018. könsbundna studieval och genomströmning. Planen ska innehålla utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt genomföra unde
 2. erade från gymnasienivå 2014-2018 som inledde studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet varierade för de utexa
 3. , behovet av att mot-verka könsbundna studieval och att förbättra kvinnors och mäns genomströmning
 4. I paragrafen finns bestämmelser om grundläggande mål som högskolor ska främja. Av 1 § andra stycket framgår att med högskola avses både universitet och högskolor. I första och andra styckena har det gjorts en redaktionell ändring. Av ändringen i fjärde stycket framgår att högskolorna aktivt ska främja ett bret
 5. Högskolor med hög akademisk kvalitet, genomströmning och vars studenter snabbt etablerar sig på arbetsmarknaden ska belönas. Bättre förutsättningar för privata investeringar i forskning och utveckling. Kultur och bildning för alla
 6. Universitet och högskolor har uppdrag att arbeta med breddad i rekrytering och lika möjligheter. Syftet med denna rapport är att konkreta stödstrukturen som ska bidra till ökad genomströmning bland underrepresenterade grupper. På andra lärosäten framträder det inte so

Det finns ingen motsättning mellan kvalitet och bättre genomströmning i svensk högskola. Det går att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att se långsiktigt är även att zooma ut för. Källa: Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12, SCB. 9 I Saco studentråds rapport Fler i studier, fler i arbete (Cronert, Danielsson 2013) kan man läsa följande sammanställning av situationen

högskolor lokalt att vi har att hantera ett breddat deltagande7, där breddat deltagande kan vara både i socioekonomiskt avseende och gällande funktionsvariationer men också kan beröra andra förutsättningar. Breddat deltagande kopplas i UHR:s rapporter samman med genomströmning Lägst genomströmning hade sjöfartsprogrammen som utexaminerade runt tre femtedelar av sina studerande denna period. Andelen utexaminerade från gymnasienivå 2013-2017 som inledde studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet varierade för de utexaminerande utbildningsprogrammen Kompetensbristen kan bromsa klimatomställningen, visar en ny rapport där flera företag som Volvo, LKAB och Northvolt varnar för det allvarliga läget. Den kompetens vi letar efter finns inte i Sverige, kanske inte ens i Europa, säger Katarina Borstedt, Northvolt Malmö högskola Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng Med bagaget in i studierna - studenters möte med Studie- och genomströmning mellan kortare och längre yrkesexamensprogram beroende på studenters sociala bakgrund Årsredovisning 2017 för Blekinge Tekniska Högskola 3 (107) Årsredovisning 2017 för Blekinge Tekniska Högskola 4 (107) Innehållsförteckning Sida Om årsredovisningen 6 Rektors förord 8 1. Studenternas genomströmning (prestationsgrad) ökade under 2017, delvis som en följd a

Nyckelord: Studieavhopp, genomströmning, studentperspektiv, etnografisk ansats, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, sas till) högskoleavhopp, främst på universitet och högskolor i USA och Storbritannien, men även i till exempel låginkomstländer. Flertalet av dessa hämtar inspiration från Vincent Tinto Försämrad genomströmning, otrygghet bland studenterna och ökad ungdomsarbetslöshet. Rapporten föreslår en satsning på relevanta sommarkurser, tillsammans med justeringar i studiemedlet till en kostnad på 420 miljoner kr. Läsåret 2012/2013 bedrev drygt 296 000 personer heltidsstudier på svenska högskolor och universitet (UKÄ, 2014) Säg högskola och de flesta tänker nog bildning, forskning och utveckling. Problem med avhopp och låg genomströmning. Andelen studenter som fullföljer sina studier till ingenjör ligger på under hälften av de som påbörjade utbildningen

Utbildningarnas kvalitet mäts genom statistik kring betyg, genomströmning, högskolebehörighet, övergång till högskola, inträde på arbetsmarknaden, lärarnas behörighet och kompetens m.m. En gemensam kvalitetsuppföljningsmodell innehållande statistik skall tas fram årligen genom datain-samling av kvalitetsindikatorer problemlösning och för att stärka samverkan mellan högskola, gymnasium och grundskola i syfte att främja breddad rekrytering och öka genomströmning i hela utbildningssystemet. Med anledning av detta etableras en s.k. regionala SI-plattform som implementerar, utvecklar och utvärderar SI i Skåne, Halland och Blekinge

Flexspan

Projektet Kvalitet i distansutbildning Distans

studieframgång. Malmö högskola redogör för hur lärosätet resonerar angående att den utförda uppföljningen inte kunnat bekräfta testets prediktiva förmåga utifrån variablerna genomströmning samt för de utvalda momenten vid den kliniska examinationen på terminskurs 9 Mälardalens högskola har följt upp effekterna av tidigare erhållet tillstånd att använda arbetsprov för behörighet. Högskolan anför att det finns en tydlig skillnad på genomströmning och avklarade kurser mellan före och efter beviljat tillstånd. Enligt den statistik som högskolan sammanställt uppnådde 64 procent av de kvarvarand Andra funktioner och intressen tar överhanden: studentnöjdhet (vid kursutvärderingstillfällen), hög genomströmning, lärarnas karriärsoptimering, få allt att se bra ut, göra formellt rätt, imitera andra organisationer, expansion av administration m.m. Ofta blir utbildningar kravlösa och ribban läggs lågt Varje universitet och högskola har tagit fram en plan för hur lärosätet avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning universitet och högskolor

studenternas genomströmning, prestationsgrad och etableringpå arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Ett överordnat kriterium utgör kravet på att alla utbildningar ska hålla hög kvalitet. I enlighet med - och utbildningsstrategi för Södertörns högskola 2012. Forsknings - 2014. ha Målet jämställd utbildning omfattar hela det formella utbildningssystemet från förskola till universitet och högskola, inklusive vuxenutbildning, yrkeshögskolan och annan bildningsverksamhet såsom folkhögskolor och studieförbund. [1] Att kvinnor och män erbjuds lika möjligheter och villkor inom utbildningssystemet är centralt för. För svenska högskolor och universitet finns övergripande mål om jämställdhet i Högskolelagen och Högskoleförordningen.8 Utöver detta har olika politiska studieval och genomströmning. Planen skulle omfatta utvecklingsbehov, mål och aktiviteter för 2017-2019

Nätverk och medlemskap - Högskolan i Borå

Södertörns högskola 2018 samt studenternas genomströmning, prestationsgrad och etablering på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Dimensioneringen av lärarutbildningarna sker i dialog med externa parter (företrädesvis kommuner och andra skolhuvudmän) Södertörns högskola under de första åren - vision och verklighet. Vittnespanel: Maria Bölzner, Ulf Ericsson, Lennart Hellspong, Per Larsson, Lisa Öberg och Kjell Östberg Samtalsledare: Alf W Johansson, Magdalena Nordenson Seminariet genomfördes den 1 dec. Det lockade många åhörare, framförallt från Södertörns högskola Källa: Universitetskanslersämbetet, Universitet och högskolor, Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12 Andelen (%) sysselsatta tandläkare inom ett år efter examensår 2003-2011 i svensk tandvård Genomsnitt för perioden 1996-2011 är 74 % Källa: Socialstyrelsen, NPS-registret 201 BTH bjuder in till en inspirerande kväll om hur vi kan uppmuntra fler kvinnor att bli ingenjörer. Tid: Torsdag 7 november, kl. 17:00 - 20:00. Plats: BTH, Multisalen hus J Campus Gräsvik, Karlskrona. Anmäl dig senast den 29 oktober här. Under 2019 arrangeras Vera Roadshow på tolv högskolor och universitet med tekniska utbildningar i. Sveriges högskolor ska garantera en god kompetensförsörjning. Det innebär att det krävs högre genomströmning än i dag så att fler studenter kan tidigarelägga sitt inträde på arbetsmarknaden. Moderaterna vill därför att en utredning som ser över längden på flera av dagens högskoleprogram initieras