Home

NCK rapport

NCK-rapport 2008:1. Handbok. Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. NCK-rapport 2008:1. Antal publikationer att beställa av: Världens sämsta sommar (serienovell) Världens sämsta sommar (serienovell) Leveransadress. Fyll i alla obligatoriska fält. Namn Föreliggande rapport, Våld och hälsa - En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa (NCK-rapport 2014:1), är den första som publiceras inom ramen för forskningsprojektet. Faktagranskare av rapportens metod- och resultatavsnitt har varit professo

Rapporten lyfter fram de centrala teoretiska perspektiv som debatten utgår ifrån och hur olika vetenskapliga discipliner närmat sig frågan.Tongivande internationell forskning diskuteras i rap­ porten samt analys av framtida forskningsbehov. NCK har anlitat två av Sveriges främsta experter inom området för att utföra kun NCK 2013. En rapport med artiklar och exempel från hela Europa om hur man som kulturarvsinstitution kan arbeta med den åldrande befolkningen, skapad inom LEM-projektet. > Rapport om lärande och pedagogik på museer i Finland 2012. NCK & Finlands Museiförbund, Östersund 2013. > Trends in Practical Heritage Learning Denna rapport beskriver utvecklingen av den nationella stödtelefonen under perioden 2009-2012. I rapporten presenteras arbetet med uppbyggnaden av Kvinnofridslinjen och dess verksamhet under det första året. På Nationellt centrum för kvinnofrids webbplats www.nck.uu.se hittar du NCK:s alla publikationer 2014 trädde Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, Istanbulkonventionen, i kraft i Sverige. Rådets expertgrupp Grevio har nu fått en första redovisning av Sverige som visar hur konventionen implementeras här NCK-rapport 2010:1 Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt begrepp i Sverige, både inom forskningen och inom politiken. Själva begreppet är i sig omdebatterat och inom forskningen återfinns olika förklaringar till våldet

Beställ NCK:s publikationer - Nationellt centrum för

 1. NCK-rapport. NCK-rapport / Nationellt centrum för kunskap om mäns våld mot kvinnor. Nationellt centrum för kvinnofrid (utgivare) Alternativt namn: Uppsala universitet. Nationellt centrum för kvinnofrid Alternativt namn: Akademiska sjukhuset (Uppsala). Nationellt centrum för kvinnofri
 2. NCK-rapport 2008:1 Handboken ger stöd för personal inom hälso- och sjukvården som möter sexualbrottsoffer. Läs och ladda ner . Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp Praktiska instruktioner för bland annat undersökning, provtagning och utformning av rättsintyg
 3. Förutom att människor blir drabbade av våldet och den skada och rädsla det sprider, kostar mäns våld även samhället mångmiljardbelopp varje år (NCK 2010, NCK-rapport 2010:2.)
 4. NCK arbetar på uppdrag av regeringen med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck
 5. NCK har också ansvar för en nationell stödtelefon Kvinnofridslinjen, dit man kan ringa gratis och få stöd och hjälp och samtidigt vara anonym (www.kvinno-fridslinjen.se). Telefonumret är 020-50 50 50. NCK har även en kunskapsbank på nätet för frågor om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Se adress ovan

Alla publikationer NCK - Nordiskt centrum för

Alternativt namn: NCK Alternativt namn: Engelska: National Centre for Knowledge on Men's Violence Against Women Se även: Rikskvinnocentrum (tidigare namn) Publicerad: Uppsala : Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala universitet, 2009 Svenska 90 s. Serie: NCK-rapport, 1654-7195 ; 2009:2 Läs hela texten. Bo www.bra.s 1. FN:s barnrättskommitté, Sammanfattande slutsatser och rekommendationer avseende Sveriges femte periodiska rapport, 2015, punkt 11. Liknande kritik har framförts vid Sveriges tidigare granskningar 1993, 1999, 2005 och 2009. 2. Läs mer om hur Barnombudsmannen definierar utsatta kommuner och förorter i avsnittet Så gjorde vi

Publikationer från NCK - Kvinnofridslinje

Litteraturlista KBP100, Kriminologi - beroende och psykisk ohälsa, 7,5 hp. Revision 4. Beslutad 2018-10-1 Dnr: FHAVR1/20192 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Folkhälsovetenskap Litteraturlista Våld i nära relationer Gäller från och med 20 jan 202 Innehåll. Kursen innehåller fördjupade studier i klinisk bedömning av patienters fysiska och psykiska hälsotillstånd ur ett omvårdnads- och ett intersektionellt perspektiv. Fokus är på kliniska bedömningsmetoder, dialog med patienten om hälsotillstånd och sjuksköterskans förmåga till självständiga komplexa bedömningar inom en.

Första svenska rapporten om Istanbulkonventionen - nck

Hedersrelaterat våld och förtryck - en kunskaps- och

Historik för NCK718. Hos CARFAX kan du kontrollera historiken för ett begagnat fordon. Genom att beställa en rapport med fordonshistorik för NCK 718 får du exempelvis information gällande mätarställning, besiktningar, antal tidigare ägare, fordonsskatt, stöld, import och export. Att beställa en CARFAX-rapport kan hjälpa dig att undvika dolda problem vid ett köp av NCK718 Förklarande rapport till Istanbulkonventionen (pdf, på engelska) GREVIO's (Baseline) Evaluation Report Sweden (pdf, på engelska) GREVIOs rekommendationer till Sverige 2019 (pdf, på svenska) Stödmaterialet Bra behöver blir bättre (pdf, på svenska) NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid) ämnesguide om Istanbulkonventione

Arbete pågår (2020:1) I denna rapport redovisas en första samlad uppföljning av arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Sverige KALENDER - datum för rapporter och stämmor på börsen. Här hittar du datum för kommande bolagsstämmor, bokslut och rapporter hos börsens bolag Läs mer ». Hedersrelaterat våld och förtryck - en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt begrepp i Sverige, både inom forskningen och inom politiken. Själva begreppet är i sig omdebatterat och inom Rapport. Nordnet slog förväntningarna Ser utrymme för extra utdelning. Rapport. Högre vinst än väntat för SCA. Rapport. Bättre än väntat för Mekonomen. Rapport. Sweco bommade förväntningarna. Bok. Författaren: Det har aldrig varit enklare att bli rik Bli en vinnare på börsen genom att låta marknaden göra jobbet Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad version Lnu.se ISBN: 978-91-86491-56-7 Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenska

Rapport 2015:25 . Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning - rapportering av ett regeringsuppdrag . Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Författare: Magdalena Inkinen (projektledare) , Kristina Tegler Jerselius och Julia Carlsson (praktikant ISBN/ISSN-nr: 978-91-985269-3-6. Publiceringsår: 2019. Sidantal: 18. Publikationstyp: Rapport. Årsrapport om Länsstyrelsen Östergötlands verksamhet inom området mäns våld mot kvinnor under 2018 Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet, har släppt en ny rapport om våld. Undersökningen riktades till ett riksrepresentativt urval av 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18-74 år och genomfördes i samarbete med Statistiska centralbyrån

IHE RAPPORT 2011:1 www.ihe.se 4 Förord Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) har på uppdrag av Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) genomfört en hälsoekonomisk studie för att belysa ekonomiska konsekvenser av våld mot kvinnor. NCK har regeringens uppdrag at I NCK: s rapport rekommenderas att alla patienter somochsöker hälso- och sjukvården, oavsett frågeställning ska tillfrågas om utsatthet för våld och/eller sexuella övergrepp. förmåga Människor som har varit utsatta för övergrepp reagerar på olika sätt och har olika att berätta om det de har varit med om Citera denna rapport SBU. Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 280. ISBN 978-91-88437-22-8 Rapporten vänder sig främst till regeringen och till professionella i verk-samheter i socialtjänsten och hälso- och sjukvården som arbetar med våldsut-övare. Uppdraget har genomförts av Per Arne Håkansson, forskare och projekt-ledare, tillsammans med forskarna Mariana Dufort och Hanne Martinek. Ansvarig enhetschef har varit Johanna Kumlin I denna rapport presenteras resultaten från en utvärdering av FREDA-bedömningsmetoder, vilka är avsedda att användas i socialtjänstens eller andra verksamheters arbete med personer som utsätts eller har utsatts för våld i nära (NCK, 2014; SOU 2014:71). En nationel

NCK - Nordiskt centrum för kulturarvspedagogi

rapport drejer det sig her i særlig grad om den vejledning og kompetenceafkla‐ ring, som fører til kompetencegivende uddannelse. Der indgår flere projektmål i den samlede satspuljeansøgning: FVU‐ tilbud til alle indsatte, AVU‐ tilbud til alle, hvilket implicerer mulig Denne rapport sammenfatter resultaterne fra det aktionsforskningsprojekt, der har været tilknyttet projektet 'Fra ufaglært til faglært på rekordtid' (UFFA-projektet). Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) har gennemført denne forskning. Det er aftalt mellem CPH West (projektejer) og NCK at

Delårsrapporter NC

NCK genomförde en mindre forskningsstudie kring Jamtlis och K2:s (landstingets enhet för rehabilitering och återhämtning från psykisk ohälsa) samarbete kring psykisk hälsa. Arbetet med rapporten från denna undersökning fortsätter under 2015. NCK drev projektet Skolan och museerna tillsammans med Malmö museer, Kalma Hedersrelaterat våld och förtryck - en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1. NCK-rapport 2010-2. Uppsala universitet. Cavadino, Michael & Dignan, James (2013), Political economy and penal systems, i The Routledge Handbook of European Criminology. s 280-294. Christie, Nils & Kettil Bruun (1969) Alcohol problems: the conceptual framework, i: Mark Keller & NCK-rapport, Av lärosätet Uppsala universitet. Sök utanför SwePub. Sök vidare i: Google Google Book Search Google Scholar Wikipedia om författaren: Gun_Heimer Heimer, Gun,1952-sv. Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR SVAR FRÅN SBU:S UPPLYSNINGSTJÄNST NR ut201902 . Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2019-01-22 SBU - STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING

Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige - en kunskaps

rapport sammanfattas resultaten av de senaste årens forskning kring hälsa och livsvillkor för unga (13-25 år) homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera (hbtq) personer. Fokus ligger på att identifiera kunskapsluckor och områden som behöver prioriteras i framtida forskning Mål. Kursen avser att ge grundläggande kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter Källor. Socialstyrelsen, 2016, Socioekonomiska faktorers påverkan på kvinnors och barns hälsa efter förlossning, artikelnr 2016-12-14. Almquist-Tangen, Gerd m fl, 2013, Influence of neighbourhood purchasing power on breastfeedning at four months of age: a Swedish population-based cohort study, BMC Public Health, 20131115 Rapporten ger ett kunskapsunderlag om brister och risker som IVO har sett, och kan tjäna som underlag för lärande och verksamhetsutveckling. I förlängningen kan detta öka förutsättningarna för att enskilda får det stöd de har rätt till. Metod och genomförande

LIBRIS - NCK-rappor

Nationellt centrum för kvinnofrid. I NCK:s kunskapsbank, som drivs av Uppsala Universitet, för att sprida forskningsresultat om partnervåld, kan de inte bestämma sig om man ska diskutera det grövre, kontrollerande våldet eller det mer ordinära, frustrations- och situations-drivna våldet Emmaboda har fått nog - utbildar politiker om våld mot kvinnor. Publicerad igår 21:30. I kampanjen #Det räcker nu!! tar Emmaboda kommun ett eget initiativ för att skapa en gemensam. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: - Kritiskt granska och analysera teoretiska och ideologiska förståelse- och förklaringsperspektiv vad gäller utsatthet för våld med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. -Tillgodogöra sig grundläggande kunskap om våldets karaktär, omfattning och utveckling

Kvinnofridsenheten Akademisk

Liknande resultat framkommer i Amnestys rapport Mäns våld mot kvinnor i nära relationer. En sammanställning om situationen i Sverige som publicerades 2004. Där framkommer att den nära relationen mellan förövaren och kvinnan bidrar till en låg anmälningsbenägenhet våld i arbetslivet. Rapporten behandlar följande tre frågeområden; våldets omfattning och utveckling, riskfaktorer för utsatthet samt förebyggande åtgärder. Tonvikten ligger på frågan om våldets omfattning och utveckling

Video: MÄN - Mäns vål

Kontaktpersoner Karin Sandell Informationschef 018-611 98 68, 070-167 90 60 karin.sandell@nck.uu.se Ylva Porsklev Pressansvarig informatör 018-611 93 14, 076-106 51 97 ylva.porsklev@nck.uu.se Övriga frågor Läs mer på NCK:s webbplats www.nck.uu.se eller skicka mail till info@nck.uu.se. Mejl läses endast under kontorstid. På grund av sekretess- och säkerhetsskäl kan Kvinnofridslinjen. This report presents results from a study conducted by the Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity (NCK) in the spring of 2021 on behalf of Linnaeus University's UNESCO Chair on Heritage Futures. The study is a continuation of an examination conducted in 2012 and 2013 in, among other things,. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, konstaterade i en rapport för sex år sedan att för kvinnor som utsatts för våld i en nära relation finns en stor överrepresentation av utrikes födda i jämförelse med kvinnor generellt i befolkningen, och förra året fastställde integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni att NCK skulle utöka sina kunskaper kring bland annat. Etiketter: brottsoffer, nck, våld i nära relationer, vi bryter tystnaden. Fröken Krass Kort rapport We are the people. Utbildningen Våld i nära relation på nck.uu.se . Kompetensutvecklingssatsningar Legitimerad personal - studera 20 procent på arbetstid. Som en del av vård- och omsorgsförvaltningens satsningar på hög kompetens, systematisk utveckling och innovation avsätter vi medel till fortbildning för legitimerade yrkesgrupper

Att gifta sig ska vara ett eget valÄr du orolig för att du ska behöva gifta dig mot din vilja?Klicka härDet är aldrig barnets fel att en förälder använder våld. Klicka här Una Norrbotten - Kompetensteam mot våldMöter du våldsutsatta i ditt arbete?Klicka härMänniskohandel är vår tids slaveriVilka grupper är särskilt utsatta?Klicka här Föregående Nästa [ NCK:s kurs är ett mycket upattat verktyg som bland annat används av socialtjänsten för att öka kompetensen kring relationsnära våld. Öka kunskapen om våld i nära relationer. SBU-rapport pekar på behov av stödinsatser. Skyddade boenden med barnrättsperspektiv Sedan år 2000 har det i snitt dödats 16 kvinnor per år i Sverige. Enligt Brå:s rapport, Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer, sker 80 procent av det dödliga våldet mot kvinnorna i någon av de inblandades hem eller i det gemensamma hemmet. När en kvinna dödas av nuvarande eller tidigare partner är det ofta. Kommunikationsfel. Var god försök igen. Försök igen. Välj källa. Välj alternati

Coronapandemin ökar risken för våld mot kvinnor och barn. När många familjer blir isolerade under coronapandemin ökar risken för våld. Ett samhälle i kris, ekonomisk press och ångest för situationen är bidragande orsaker. En del kommuner ser att mäns våld mot kvinnor ökat, medan andra uppger att det ser ut som året innan 2018-2020 drev NCK, Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik, Ladda ner och läs rapporten här! Fånga rörelsen i samtiden för framtiden. Projektet har finansierats med medel från Kulturrådet och Regionförbundet i Jämtlands län, och påbörjades under december 2012

NCK har uppdrag som rör våld i nära relationer, och både NCK och Länsstyrelsen Östergötland arbetar med uppdrag rörande hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland ska dock enligt regeringen få behålla det nationella uppdraget till år 2020 och dä refter ska en utvärdering göras Learning to teach mathematics in preschool through theory-driven interventions. Tasks, tools, and mediated actions - promoting collective theoretical work on algebraic expressions. Opportunities to learn ambitious mathematics teaching from co-planning instruction. Litteratur

Kursplan för Mäns våld mot kvinnor - tvärprofessionell

 1. portfolio med aktuella projekt och uppdrag
 2. I rapporten framgår att det är centralt för målsägandes medverkan att hon eller han blir professionellt bemött och tagen på allvar. Andra viktiga aspekter som anges är att visa målsäganden 1 RÅFS 1999:7. 2 Se bl.a. Kommittédirektivet (Dir. 2010:78) En översyn av brottmålsprocessen. 3 NTU 2015 -Rapport 2016:1 s. 10 och ss. 124 126
 3. Samhället ansvarar för att ge stöd och hjälp. Alla ska behandlas lika inför lagen och få tillgång till rättssystemet på lika villkor. Flera myndigheter och verksamheter har ansvar att uppmärksamma våld och erbjuda stöd till våldsutsatta personer. Våldsutsatta personer med funktionsnedsättningar ska precis som andra få sina.
 4. NCK-dagarna den 30 september till 1 oktober. 30 september och 1 oktober 2021 arrangerar Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) NCK-dagarna för yrkesverksamma. Under två dagar med digitala föreläsningar erbjuds introduktion till kunskapsområdet och fördjupning inom vissa ämnen där inbjudna forskare delar med sig av sin kunskap
 5. Address. Fast Unlocking FZE Ajman Free Zone Ajman, UAE. Hours Monday—Thursday: 9:00AM-5:00PM Saturday & Sunday: 11:00AM-3:00P

Om våld i nära relationer - Malmö sta

 1. Ny människohandelsrapport: Sverige i topp, men ändå inte bra. Malmö. Foto: Pixabay/ Christoffer Borg Mattisson. Nyhet Sverige utbildar brett och fler döms för människohandel, men arbetet för att stoppa människohandel och exploatering kan bli bättre. Det framgår av en kartläggning av det amerikanska utrikesdepartementet
 2. Rektors rapport 20 juni 2017. Program Hållbar utveckling Internationalisering Samverkan Lika villkor • Kvalitetsarbete Forskningsstrategier • NCK • Polisutbildning • Campus Gotland. Departementet upattade särskilt • KoF -UU en föregångare och förebild när det gälle
 3. NCK Box Smart-Card. We offer software/hardware solutions, spare parts and equipment for GSM/CDMA mobile phones servicing
Kvinnojouren Linneorna,Eksjö - Posts | FacebookSök - Hedersförtryck

Barnmisshandel - Internetmedici

 1. NCK, nationellt centrum för kvinnofrid. Om barn som upplever våld. Informationsfilmer från Socialstyrelsen, av särskilt intresse är filmen Till dig som är anmälningsskyldig samt film nr 5 Brott mot barn. Hemsidan Dags att prata om handlar om sexuella övergrepp mot barn. Ansvarig utgivare är Stiftelsen Allmänna Barnhuset
 2. Våld mot barn som begrepp. Barnkonventionens artikel 19 säger att barnet ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp. Barnkonventionen är även tydlig med att inget våld mot ett barn är motiverat (1). Artikel 19 handlar om de former av våld.
 3. NCK Box is a polyfunctional phone servicing tool for Alcatel, Samsung, LG, Huawei and other devices' flashing, software repair and unlocking. Features: Direct Unlock: - Alcatel - Huawei - Nokia - HTC - LG - XPERIA - Samsung - ZTE and other brands - Huawei with old and new security type

Riksantikvarieämbetets seminarieserie om skola och kulturarv fortsätter. Först ut är Mimmi Sjö, pedagogisk intendent på Malmö konstmuseum, som 27.. Skånska Dagbladet levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Malmö, Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Svedala, Staffanstorp, Kävlinge och Söderslätt. SkD eller Skånskan är en lokaltidning i Skåne med en komplett nyhetstjänst med senaste nytt, inrikes, utrikes, ekonomi och lokala annonser Ny rapport om framtidsmedvetande på svenska länsmuseer ute! Den foku... serar på hur länsmuseer i Sverige kan arbeta mot ett mer utvecklat framtidsmedvetande. Rapporten presenterar resultat från en studie som Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik genomförde under våren 2021 på uppdrag av Linnéuniversitetets UNESCO Chair on Heritage Futures Rapport från Delegationen för jämställdhet i skolan; 3Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2010:35. Stockholm: Fritze. Libris 11859416. ISBN 9789138233900 2014 - Häyrén Weinestål, Anneli; Berg Henrik, Bondestam Fredrik. Bromance och riskpareringsstrategier: maskulina praktiker och föreställningar i svensk räddningstjänst Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne. NSK erbjuder senaste nytt, inrikes, utrikes och ekonomi och lokala annonser