Home

Allmän handling sociala medier

En person som blivit blockerad från Filippa Reinfeldts Instagramkonto överklagade beslutet till kammarrätten. Men domstolen bestämde sig för att inte pröva överklagandet eftersom Reinfeldt fattat beslutet som privatperson. Innehållet på kontot kunde inte heller ses som en allmän handling hos landstinget, enligt kammarrätten Regler för Riksdagsförvaltningens och talmannens konton i sociala medier. Allmänna handlingar. Inlägg och kommentarer som publiceras på riksdagens Twitterkonto kan läsas av alla och blir allmänna handlingar. Filmer på Sveriges riksdags Youtube-kanal kan ses av alla och blir allmänna handlingar

sociala medier - Allmän handlin

Sociala medier är ett verktyg som myndigheter kan använda för att få till en dialog och skapa öppenhet. Vad tar riktlinjerna upp? Det är alltså fritt fram att använda sociala medier, men det är viktigt att myndigheters hantering av sociala medier sker enligt de författ-ningar som myndigheten måste följa. Därför har E-delegatione Aktiviteten i ett socialt medium räknas som allmän handling och ska finnas förvarad hos kommunal verksamhet men inte diarieförd (registrerad), såvida inte det är sekretessbelagda uppgifter. Förvaringen ska vara ordnad på den egna webbplatsen så att det är lätt för allmänheten att söka i den Innehåll räknas som allmänna handlingar Det material som vi och andra publicerar i Lunds universitets sociala medie-kanaler blir alltid en allmän handling, det vill säga offentligt och tillgängligt för alla

Sociala medier - Riksdage

  1. Allmänna handlingar som har ringa eller tillfällig betydelse för myndighetens verksamhet kan normalt gallras om myndigheten har ett gallringsbeslut som omfattar sociala medier. 8. Hantera ärenden. Sociala medier är en bra kanal för myndigheten att ge service och information i. Sociala medier kan också användas i vissa skeden av ett ärende, till exempel för att få in synpunkter på en översiktsplan eller en vägledning som myndigheten tar fram. 9. Håll uppsik
  2. Problemet är inte att det som publiceras i sociala medier blir allmän handling. Problemet är att lagstiftningen utgår från att papper är sen ursprungliga informationsbäraren och att allt därför ska kunna skrivas ut och lämnas ut till den som begär det
  3. Trafikverkets internrevision höjer ett varningens finger för att låta myndigheten kommunicera via sociala medier innan rutiner för diarieföring och arkivering är på plats. Det måste finnas möjligheter att söka fram allmänna handlingar som skapas i sociala medier, konstaterar internrevisionen. Trafikverkets internrevision 2013/249
  4. Innehåll som andra delar i interaktion med våra konton i sociala medier blir allmän handling, som omfattas av offentlighetsprincipen, och kan därmed komma att registreras. Tänk på att inte lägga ut reklam på våra sidor, kränka någon och att lägga ut foton eller filmklipp på personer utan att de vet om det och tycker att det är okej
  5. Sociala medier Vi finns närvarande på flera sociala plattformar där du kan lära dig mer om vår verksamhet, vilka tullregler som gäller och ställa dina frågor till oss. Du hittar oss på Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och Youtube
  6. Allmänna handlingar. Meddelanden som blir allmänna handlingar på Twitter är: De inlägg som SCB gör själva. De inlägg som andra användare gör där de riktar sig till SCB genom att använda @SCB_nyheter eller StatsSweden, så kallade mentions. Direktmeddelanden som skickas till SCB:s twitterkonton. Meddelanden som blir allmänna handlingar på Facebook är
  7. Allmän handling. Inlägg och kommentarer som skrivs i kommunens sociala medier blir allmän handling. Det betyder att andra personer kan begära att få ta del av dem och att visst innehåll kan komma att diarieföras. Mer information om vad allmän handling betyder hittar du på vår webbsida

Inlägg blir allmän handling. Tänk på att sidor i sociala medier är öppna för alla att läsa och det som publiceras blir en allmän handling hos den aktuella myndigheten. Om du vill komma i kontakt med en domstol eller med Domstolsverket direkt i ett enskilt ärende, hittar du kontaktuppgifter här: Hitta domstol Sociala medier är ett samlingsnamn för internetbaserade tjänster som används för att dela innehåll, föra dialog och kommunicera. Generellt Innehåll som andra delar i interaktion med våra konton i sociala medier blir allmän handling, som omfattas av offentlighetsprincipen, och kan därmed komma att registreras — verksamhetens identitet och att det är en del av Varbergs kommun — syftet med att använda mediet — att inlägg blir allmänna handlingar — vilka uppgifter som inte får publiceras i det sociala mediet (se ovan) — vilka åtgärder myndigheten vidtar om någon bryter mot reglerna (ta bort inlägg Kommunstyrelsen har beslutat om Uppsala kommuns riktlinjer för sociala medier. De är framför allt till för dem som arbetar med sociala medier i kommunen. Men du som uttalar dig i våra sociala medier ska också hålla en god samtalston och förstås följa lagarna. Läs kommunens riktlinjer för sociala medier (PDF, 59 KB Allmänna handlingar och diarieföring När en myndighet har kontakt med utomstående via sociala medier blir det, precis som all annan kommunikation, allmänna handlingar. Allmänna handlingar som inte till någon del är sekretess behöver inte registreras enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen

Synpunkter som kommer kommunen tillhanda via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den Allmänna handlingar registreras i myndighetens diariesystem och vid registreringen får handlingarna ett diarienummer. På webbplatsen kan du själv söka i diariet och begära ut handlingar som registrerats från och med den 1 januari 2017. Du kan skriva in sökord,. En handling kan vara allt från ett brev, protokoll, beslut men även till exempel e-post, en inskickad synpunkt via ett formulär, en bild eller ett sms. Det är viktigt att veta att det du skicka till kommunen som bedöms vara allmän och offentlig handling kan komma att lämnas ut till annan person om det begärs Netikett för Regeringskansliets konton i sociala medier. Information som publiceras på Regeringskansliets konton i sociala medier är synlig för andra användare. Inlägg, kommentarer och direktmeddelanden utgör i regel allmänna handlingar. Allmänna handlingar registreras eller hålls ordnade under viss tid. På Regeringskansliets konton.

Hat på sociala medier - ungas anmälningar av hat och hot på sociala

Allmänna handlingar är offentliga om det inte finns någon sekretessbestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som är tillämplig. För att sekretessbelägga (hemlighålla) en uppgift i en allmän handling måste det finnas stöd i lag. Innehållet i en handling som begärts ut ska därför alltid prövas i förhållande till OSL En handling är information som är kopplad till någon form av medium t.ex. en skrivelse, ett fotografi, e-post eller ett inlägg på sociala medier. Vad är allmänna handlingar? En allmän handling ska vara inkommen till eller upprättad av kommunen Hantering av allmänna handlingar Utbildningen består av teori samt genomgång av praktisk hantering gällande hanteringen av allmänna handlingar. Följande delar tas upp: vad är en allmän handling, offentlighet och sekretess, GDPR-frågor, handläggningsfrågor utifrån förvaltningslagen, utlämning av allmän handling, arkivfrågor, diarieföring, sociala medier och hantering av e-post Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men även e-post, fax, video- eller bandupptagningar och fotografier kan vara en handling. En handling kan vara allmän eller inte allmän. Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet Vill du lämna en synpunkt eller kontakta en tjänsteperson anonymt ska du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och därmed blir allmän handling. Om du använder sociala medier Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, för att komma i kontakt med kommunen, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet)

sociala medier allmän handling Webbredaktörens tanka

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som inte är offentliga. Sekretess kan gälla till skydd för allmänna intressen som till exempel vid upphandling eller för att skydda enskilda människor och företag. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess. Begär ut en allmän handling myndighetens olika sociala medier följs, hålla regelbunden uppsikt över de sociala medierna. Innehåll som bryter mot bestämmelserna ska som huvudregel avpubliceras. Om innehåll utgör allmän handling ska det sparas. • Försvarsmakten ska skyndsamt svara på frågor ställda till myndigheten Sociala medier kan inte användas för larm eller anmälningar till polisen. Vid pågående brott ring 112. För övriga situationer använder du polisens e-tjänster, webbformulär eller ringer 114 14. Alla inlägg i polisens sociala medier blir allmänna handlingar. Det innebär att de kan komma att diarieföras Sociala medier ska ses som en ytterligare möjlighet för Göteborgs universitet att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap i samverkan med det omgivande samhället. Sociala medier kan också bidra till verksamhetens möjligheter att skapa nätverk inom utbildning, forskning och administration - så väl nationellt som.

Riktlinjer för sociala medier i kommuner - allmän och offentlig handling I förra veckan kom SKL´s riktlinjer för användning av sociala medier. Jag har gått i valet och kvalet kring en eventuell mer djuplodad bloggpost om ämnet också kopplat till vårt möte med datainspektionen , några synpunkter har jag redan nu Tänk på att SL är en myndighet och att det du skriver till oss på sociala medier blir allmän handling. Samma regler gäller här som om du hade skickat ett brev till vårt kontor. På Facebook gäller samma regler som Facebook upprättat med dig i användaravtalet Ändamålet med Transportstyrelsens behandling av personuppgifter i sociala medier är att informera om vår verksamhet. Den rättsliga grunden för behandlingen är att vi utför en uppgift av allmänt intresse. Inlägg som görs på våra sociala kanaler blir allmänna handlingar. De kan läsas av andra och kan bli tillgängliga via sökmotorer 6.6 Allmänna handlingar på sociala medier Tänk på att de inlägg som du lägger ut, i egenskap av tjänsteman, på socialt medium anses som expedierad och därmed allmän handling så snart myndigheten gjort inlägget tillgängligt för andra utanför myndigheten. Allmänheten

Myndigheter i sociala medier Medarbetarwebbe

Riksarkivet föreskriver om lämpliga format för framställning och bevarande av allmänna handlingar hos statliga myndigheter. Allmänna handlingar som är inkomna till eller upprättade hos en myndighet ska bevaras i ursprungligt skick. Detta innebär att varje myndighet ansvarar för bevarandet och tillgängliggörandet av sin/a webbplatser enligt 2 kap Tryckfrihetsförordningen och. I polisens allmänna diarium registreras de flesta inkomna och utgående allmänna handlingar hos polisen, dock inte handlingar inom brottsutredningar, som hanteras på annat sätt. Exempel på handlingar som registreras i det allmänna diariet är begäran om att ta del av allmän handling, skadeståndsanspråk och ansökningar om till exempel tillstånd Tänk på att om du lämnar en kommentar eller gör ett inlägg så blir det en allmän handling som i regel är offentlig. Det du skriver kan komma att lämnas ut om någon frågar efter det. Regler i våra sociala medier

Här är regeringens riktlinjer för sociala medier - Dagens

Riktlinjer för sociala medier i kommuner - allmän och offentlig handling. I förra veckan kom SKL´s riktlinjer för användning av sociala medier.Jag har gått i valet och kvalet kring en eventuell mer djuplodad bloggpost om ämnet också kopplat till vårt möte med datainspektionen, några synpunkter har jag redan nu.SKL sammanställer för närvarande alla följdfrågor, kontakta Kajsa. På våra sociala medier sprider vi information om myndigheten och vår verksamhet. Vi vill vara där våra målgrupper finns. Därför använder vi oss av sociala medier som Facebook, Instagram, YouTube, Twitter och LinkedIn. Det är viktigt att du som besöker våra sociala medier tar ansvar och följer våra förhållningsregler när du publicerar inlägg eller kommentarer Personuppgifter på webbplatsen, i e-post och sociala medier. Boverket är en statlig myndighet. Det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Det vill säga att alla har rätt att läsa all post som kommer till oss. Boverket är personuppgiftsansvarig. Fråga oss i sociala medier. Vi finns på Facebook för att svara på frågor kring föräldraförsäkringen och bostadsbidrag. På vårt kundforum kan du som inte pratar svenska ställa generella frågor om ersättningar och få svar av Försäkringskassan. Vi tipsar också om lediga jobb, nya e-tjänster och berättar om aktuella frågor inom. En allmän handling kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga

Sociala medier, myndigheter, offentliga handlingar och

  1. Kroppsideal och sociala medier - nytt avsnitt ute i podden om ungas digitala vardag. Teckenspråk; Kontakta Västerviks kommun. Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning. Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, I princip blir all post till kommunen allmän handling
  2. När du kommenterar, gillar eller lägger upp ett inlägg i DO:s sociala medier behandlar vi dina personuppgifter. Om kommentarerna innehåller något olagligt, kränkande eller om uppgifterna omfattas av sekretess raderas innehållet från de sociala medierna. Allt som publiceras på våra sociala medier blir allmänna handlingar
  3. Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post. Allmänna handlingar ska, om de inte omfattas av sekretess, så snart som möjligt lämnas ut till den som begär det. Du som begär att få ut en allmän handling behöver inte, om inte handlingen kan omfattas av sekretess, berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling

Sociala medier + arkivering och - Allmän handlin

Sociala medier används idag både privat och professionellt och har förenklat och effektiviserat kunskapsutbyte och informationsspridning. En fördel med sociala fentliga eller allmänna handlingar, dock är patientjournaler i praktiken allt annat än offentliga Sociala medier problematiseras särskilt i relation till förskolans och skolans dubbla uppdrag som består i att förankra både kunskaper och demokratiska värden. I kursen bereds tillfälle att på vetenskapliga grunder stärka den digitala kompetensen med avseende på barn, unga och sociala medier, samt och fördjupa kunskaper om professionella, pedagogiska förhållningssätt

Sociala medier - Mora kommu

När du kommenterar i våra sociala medier. Vi besvarar kommentarer och meddelanden på sociala medier vardagar kl 8.00-16.30. Du kan även nå oss på kontaktcenter@varnamo.se eller 0370-37 70 00.. Tänk på att allt som skrivs i våra sociala medier blir allmänna handlingar och kan läsas av alla Tänk på detta när du använder sociala medier för att komma i kontakt med oss. Om du använder sociala medier för att komma i kontakt med Halmstads kommun, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (till exempel till företaget/organisationen som driver det sociala mediet, som exempelvis Facebook) Det som skrivs på Migrationsverkets sociala medier kan bli allmän handling. Lämna aldrig ut personlig information som personnummer, dossiernummer eller annat som berör enskilt ärende här, kontakta oss istället på telefon för personlig service eller via post för kommunikation av känsliga uppgifter Här kan du få reda på mer om immateriella rättigheter, såsom patent och upphovsrätt, samt få information om vad du ska tänka på vid publicering och regler kring kopiering. Klicka dig vidare på respektive länk nedan för att läsa mer om de olika områdena. Länkarna öppnas i samma fönster

Sociala medier - Tullverke

Tänk på att alla inlägg på vår facebooksida blir allmänna handlingar. Det innebär att alla som är intresserade kan läsa alla inlägg. Inlägg som innehåller uppgifter om personliga eller ekonomiska förhållanden tar vi bort från våra sociala medier och fortsätter dialogen via telefon, e-post eller brev Behandling av personuppgifter kräver ett tydligt syfte. Behandling av personuppgifter är ett brett begrepp som omfattar nästan allt vi i kommunen gör med dina personuppgifter. Till exempel samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera och kopiera. Uppsala kommun behöver uppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt sätt Allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen innebär att en stor del av de handlingar som finns inom kommunen är offentliga och finn tillgängliga för allmänheten. Varje myndighet (nämnd) registrerar sina handlingar och du hittar de registrerade ärendena/handlingarna i postlistan och diariet för respektive nämnd

En del handlingar är belagda med sekretess. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess. Det innebär ett förbud att muntligen eller på annat sätt röja uppgifter. Det kan vara så att vissa uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretess och att andra är offentliga. Kommunen använder offentlighets- och. Här kan du ladda ner olika logotypvarianter beroende på hur de ska användas. Logotypen ska användas i enlighet med riktlinjerna. Åstorps kommun JPG - Logotyp i färg (orginal). Bildformatet JPG är anpassad för allmän kontorsanvändning till exempel Word-dokument och PowerPoint. Åstorps kommun PNG - Logotyp i färg (orginal) Sammanfattning. En handling blir allmän när den har upprättats inom eller inkommit till en myndighet. En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd. Allmän Allmän handling. De handlingar som ges in till Helsingborgs stad blir allmänna handlingar här. Vem som helst kan begära att få ta del av dessa. Vi gör alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen innan vi lämnar ut handlingar som innehåller personuppgifter. Läs mer om allmänna handlingar Inlägg som myndigheter gör i sociala medier och som utomstående gör i dialog med myndigheten är allmänna handlingar. Inläggen på de sociala medierna bör arkiveras regelbundet, till exempel genom att föra över inläggen ti . Arkivering. Numerisk arkivering

Tyresö kommun. 135 81 Tyresö. Besöksadress. Marknadsgränd 2. 08-578 291 00. kommunkansli@tyreso.se. Arkivet består av allmänna handlingar och de flesta av dem är offentliga, det vill säga att alla har rätt att ta del av dem. Hitta på sidan. Undantag från rätten att ta del av allmänna handlingar De flesta handlingar som förvaras i kommunarkivet är allmänna offentliga handlingar, vilket innebär att alla får ta del av dem. Detta gäller för allmän handling. Nyheter. Kommun och politik 2021-10-29. Budget för 2022-2024 . Följ oss i sociala medier. Facebook Våra tjänster. Här har vi samlat våra tjänster. Här kan du söka på ärenden i vårt diarium, få information om hur du lämnar komplettering eller yttrande i ett ärende. Här hittar du också våra karttjänster, publikationer, e-tjänster och blanketter Allmänna handlingar. En handling innehåller information av något slag. Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och bandupptagningar. Du kan ta del av en handling hos Länsstyrelsen om den är allmän och inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Handlingen är allmän om den har kommit in till oss eller.

Sociala medier. På Ljusdals kommuns sociala medier kan du ta del av uppdateringar om vad som händer i vår kommun. Samtidigt hoppas vi att du vill dela med dig av dina upplevelser och dina åsikter här på sidan. En dialog där vi tillsammans lyfter och förbättrar Ljusdal. Håll en god samtalston. Vi modererar utifrån ett juridiskt. En handling kan vara ett pappersdokument, till exempel ett brev, men kan även vara i elektronisk form, till exempel e-post. Handlingen registreras i kommunens diarium och får ett diarienummer som är sökbart. Ta del av allmänna handlingar. För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos kommunen

Tryckfrihet - Riksarkivet

SCB i sociala medie

Förhållningsregler för kommentarer och inlägg i våra

Skriv ut. Frizonen är det minsta möjliga område runt logotypen som behöver vara rent och fritt från distraktioner för att logotypen ska framträda och komma till sin rätt. Innanför denna yta får inte text eller annan grafik placeras. För att logotypen ska framträda tydligt, krävs att den omges av en så kallad frizon Tänk på att inlägg och kommentarer som görs på VGR:s konton på sociala medier, vare sig de är synliga eller skickas som direktmeddelande, betraktas som allmänna handlingar. Det innebär att vem som helst kan läsa dem, så var försiktig med vilka uppgifter du väljer att dela med dig av Allmänna handlingar och diarieföring När en myndighet har kontakt med utomstående via sociala medier blir det, precis som all annan kommunikation, allmänna handlingar. Allmänna handlingar som inte till någon del är

Ljungby kommun

Våra konton i sociala medier - Sveriges Domstola

JK och försvarssekretessen - Något om informationssäkerhetSidoplåt B = 0,40 m till fodertråg | Veno, Stallinredning till Får och Get

Viktigt att veta när du pratar med oss på sociala medier. Skicka inte känslig information, till exempel personuppgifter, via våra sociala medier. När du skriver till Region Gotland via våra sociala mediekanaler, tänk på att det som skrivs på vår tidslinje eller skickas som meddelande till oss blir allmänna handlingar Begära ut handlingar. Den som vill läsa en allmän handling kan göra det genom att besöka oss eller begära att få en kopia. Om du vill läsa handlingar från ett visst ärende ska du kontakta vår registrator. Information om hur vi behandlar personuppgifter, pdf. Kostnad. Det är gratis att läsa handlingar på plats här på myndigheten Kort om det allmänna + massor om sociala media Hej stackars eftersatta blogg. Jag vill verkligen skriva saker här, det har varit massor av saker den senaste veckan som jag tänkt att det här, jag sätter mig och skriver det

Tänk på att inlägg på sociala medier där Sjöbo kommun är aktiv, är allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen. Sekretessbelagda uppgifter får inte förekomma. Påträffas sekretessbelagda uppgifter tas inlägget bort från det sociala mediet och uppgiften överförs till kommunens diarium för handläggning Region Skåne i sociala medier Kontakt. Skriv ut Region Skåne i sociala medier. Region Skånes huvudkanaler. Region Skåne på Facebook Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling. Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter. Hitta snabbt Lediga job

Sociala medier - Örebro kommun - fördjupnin

Allmän kurs på gymnasienivå Att läsa allmän kurs på folkhögskola är ett alternativ till gymnasiet eller Komvux. Du studerar i 1-3 år beroende på tidigare studier och avslutad kurs ger allmän behörighet för vidare studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet Taxa för utlämnande av allmän handling. Ladda ner: Avgifter för varor och tjänster. Uppdaterat 2017-10-10 Giltig från 2017-01-01. Taxa för varor och tjänster. Viktiga telefonnummer. Vid nödsituation. 112. Följ oss i sociala medier Den innebär bland annat att den som vill, har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en myndighet. Att en handling är offentlig handling betyder att du får läsa handlingen hos myndigheterna. Följ oss gärna på sociala medier Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Sociala medier. Allmänna handlingar och ärenden. Alla handlingar som kommer in till, upprättas hos eller skickas ut ifrån en myndighet är i princip allmänna handlingar som i normalfallet är offentliga, alltså tillgängliga för vem som helst att ta del av. En handling är till exempel enskilda in- och utgående skrivelser, pappersbrev, fax, e-postbrev, protokoll, beslut med mera

Checklista för sociala medier ur ett juridiskt perspektiv

Registraturen är öppen vardagar klockan 9-12. Mejla till info@mfd.se eller ring 08-600 84 00. Vår telefonväxel är öppen som vanligt. Mejl: info@mfd.se. När du mejlar till Myndigheten för delaktighet blir ditt mejl en allmän handling som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Telefon, växel: 08-600 84 00 allmänna handlingar. Alla myndigheter ska beskriva sina handlingar i en dokumenthanteringsplan. Den är till för att skapa en översikt över vilka handlingar som finns, var de förvaras och när de ska gallras. Dokumenthanteringsplanen är inte enbart ett internt dokument utan är även till hjälp för allmänheten. Det som reglerar hu Lär dig definitionen av 'allmänna handlingar'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'allmänna handlingar' i det stora svenska korpus Allmänna handlingar/diarium. Ansvarig utgivare. Kartor. E-post för kommunanställda. Politiker. Press. Suomi (finska) Kontakt. Norrköpings kommun Rådhuset, 601 81 Norrköping Organisationsnummer: 212 000-0456. 011-15 00 00. Skicka e-post. Sociala medier. En handling är allmän om den förvaras hos kommunen samt antingen skickats till eller upprättats där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. Tjänstemäns interna arbetsmaterial räknas dock inte som allmänna handlingar

Video: Sociala medier - Uppsala kommu

I princip all post och e-post till Västra Götalandsregionen blir en allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och media har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande, om det inte finns skäl för sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen Riktlinjer för integritetsskydd. Inom Tekniska verken-koncernen är vi angelägna om säkerheten för de personuppgifter som behandlas i vår verksamhet och att de behandlas enligt regelverket i dataskyddsförordningen (GDPR). Här finner du de riktlinjer som vi använder för att skydda personuppgifter. Inom våra bolag samlar vi endast in. Den orange bloggen. I den orange bloggen kan du läsa aktuell konsumentinformation om pensioner och få tips och vägledning om vad du som pensionssparare kan tänka på när det gäller din egen pension Under den tid en anställd varit verksam vid Luleå tekniska universitet (LTU) upprättas många allmänna handlingar. För att upprätthålla god offentlighetsstruktur är det av vikt att det som utgör allmän handling ska registreras (diarieföras) eller ordnas systematiskt centralt, för att kunna begäras ut Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tar ut avgifter för kopior av allmänna handlingar. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har rätt att ta ut avgifter för kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling enligt fastställd avgift. Följ oss på sociala medier

Syn- och hörselnedsättning - GislavedVerksamhetsstöd - Räddningstjänsten KarlstadsregionenHörsjöns camping - Gislaved

Allmän handling och gallring De handlingar som ges in till Värnamo kommun blir allmän handling och vem som helst kan begära att få ta del av dessa. Innan vi lämnar ut en handling som innehåller personuppgifter gör vi alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen Vård- och patientadministration. Här hittar du allt som rör administration kring vård och patienter. Allt från användarstöd för journalsystemet Cosmic till hur beläggningen på sjukhusen ser ut just nu Eftersom högskolan är en myndighet tillämpas offentlighetsprincipen, vilket som bekant innebär att allmänna handlingar kan begäras ut från myndigheten. Forskningsdata är att betrakta som allmänna handlingar, och ska därför göras tillgänglig på begäran så länge de inte omfattas av en sekretessbestämmelse Planer för landsbygdsutveckling betraktas som allmänna handlingar så snart de har godkänts. EurLex-2. Det är allmänna handlingar när åtalet är väckt. OpenSubtitles2018.v3. Det är allmän handling. OpenSubtitles2018.v3. Offentlighetsprincipen och handhavandet av allmänna handlingar är också en viktig del i arkivariens arbete Med allmän handling avses en handling som inkommit, förvaras eller upprättats av kommunen. En kommunal handling kan också av olika anledningar vara sekretessbelagd, exempelvis för att skydda en enskild. Vad som skall sekretessbeläggas eller inte regleras av Sekretesslagen. Sociala medier.