Home

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbet

Dessa var förutsättningar för hälsofrämjande arbete, sjuksköterskans strategier samt de hinder som sjuksköterskorna stöter på i det hälsofrämjande arbetet. Det visade sig att sjuksköterskor tycker det finns viktiga strategier att implementera i den dagliga vården för att uppnå god hälsofrämjande omvårdnad Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning och är en viktig del av vården. Om vården fokuserar mer på att hjälpa människor till livsstilsförändringar och på det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet kan många livsstilsrelaterad Sjuksköterskors hälsofrämjande arbete Hälsofrämjande arbete är ingen ny uppgift för sjuksköterskeprofessionen, men för att förstå sjuksköterskeprofessionens utveckling och WHO:s betydelse för denna, är det av betydelse att se tillbaka några år i tiden (MacDonald, 1998). För cirka 60 år seda gott exempel och är värd att efterliknas. Eftersom hälsofrämjande arbete beskrivs som en del av sjuksköterskans arbetsfält är det intressant att ta reda på hur sjuksköterskan roll som förebild beskrivs i litteraturen inom denna aspekt. Syfte Syftet var att belysa sjuksköterskans roll som förebild i det hälsofrämjande arbetet. Meto

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete - Carolyn L Murdaugh

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Skickas följande arbetsdag. 299 kr. exkl moms. 299 kr. exkl moms. Köp. Hitta produkten hos våra återförsäljare som levererar utanför Sverige. Provläs 1) Sjuksköterskors hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med fokus på jämlik vård och hälsa samt klimat. A) Digitala seminarier för sjuksköterskor om prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor för att förebygga långvariga sjukdomstillstånd Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen. I hälso- och sjukvården finns ojämlikheter baserat på diverse faktorer som socioekonomisk status, var du bor eller ditt kön Våra publikationer tar upp kunskap inom omvårdnad till exempel e-hälsa, etik, forskning, utveckling, hälsofrämjande arbete och utbildning. Här finns också kompetensbeskrivningar för sjuksköterskan

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete I det hälsofrämjande arbetet behöver sjuksköterskor förhålla sig till patientens rätt att vara delaktig i sin egen vård (Patientlagen, 2014:821). I strategin för utbildningsfrå-gor som svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2010) tagit fram så beskrivs sjuksköters nya kunskaper krävs för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande vid ohälsoproblem. som till exempel psykisk ohälsa, mobbing bland barn och unga, våld, livsstilssjukdomar. och sexuellt överförbara sjukdomar sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen. Denna nya strategi är en utveckling av Svensk sjuksköterskeförenings Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete som publicerades år 2008. Den strategin tydliggjorde omvårdnadens hälsofrämjande insatse Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete för att stärka hälsoprocessen hos patienter med KOL, är ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att öka patientens egenvård ur ett sjuksköterskeperspektiv. Främjad egenvård har lett till en minskning av akut försämrin Sverige har infört nationella riktlinjer för levnadsvanor och ett nytt hälsofrämjande förhållningssätt, som inbegriper det hälsofrämjande samtalet, för alla som kommer i kontakt med hälso- och sjukvården1. Det hälsofrämjande samtalet är relevant som sjukdomsförebyggande metod angående tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete - 9789144125343

hälsofrämjande arbete med att tidigt finna riskfaktorer hos barn och dess familj med risk för övervikt. Att ämnets känslighet skulle kunna minska var det många av respondenterna som tyckte. Diskussionen betonar vikten avatt BVC-sjuksköterskans hälsofrämjande arbete ligger i att i tid fånga upp barn och dess familj i riskzonen fö hur de arbetar hälsofrämjande trots att de har stor erfarenhet av hälsofrämjande arbete (Caelli, Downie & Caelli, 2003). Aspekter av hälsofrämjande arbete är ett intressant fenomen att studera, då det är en del av sjuksköterskans ansvar och samtidigt inte går att begränsas till et Sjuksköterskans arbete Hälsofrämjande arbete riktar sig till alla människor, oavsett om personen är frisk eller sjuk, eller upplever sig ha hälsa eller ohälsa. Fors (2014) menar att arbetet sker både på individnivå och i samhället i stort. Genom att bland annat skapa god I utvecklingen av sjuksköterskans hälsofrämjande arbete är Florence Nightingale (1820-1910) en viktig förebild och hon anses vara den första omvårdnadsteoretikern. Hon arbetade med stort fokus på folkhälsa i ett omvårdnadsperspektiv och ansåg att man måste se till den enskilde individen för. Svensk sjuksköterskeförening beskriver i sin Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete (2008) ett behov av att definiera vad hälsofrämjande arbete innebär. Att arbeta hälsofrämjande är en process som möjliggör för människan att öka kontrollen över, samt förbättra den egna hälsan

hälsofrämjande arbete har empowerment stor betydelse och kan användas som verktyg oavsett ålder på individ- och gruppnivå. I en studie av Jerdèn et al. (2006) framkom det att det var viktigt att distriktssköterskor som arbetade med hälsofrämjande arbete och empowerment hade ett genuint intresse för dess Sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete blir allt viktigare. Ojämlikhet, en åldrande befolkning och livsstilsrelaterad ohälsa är exempel på samhällsutmaningar som ställer nya krav på såväl vårdens organisation som på medarbetarna. För att kunna möta dessa hälsoutmaningar behöver fokus riktas mot det som främjar hälsa och förebygger ohälsa, inte enbart mot. I detta arbete har vi valt att skriva om sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Idén kom när vi gjorde artikelsökningar inför arbetet, vi sökte då bland annat på beteendeförändringar och motivation till detta i samband med diabetes. Det verkade vara ett intressant ämne Hälsofrämjande arbete är något vi brinner för men av erfarenhet från praktik- och arbetsplatser har vi upplevt att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ofta får stå tillbaka för en mer sjukdomsinriktad vård och behandling. Genom att undersöka vad i sjuksköterskans arbete som är av betydelse fö

Titel: Hälsofrämjande arbete - en utmaning för sjuksköterskors omvårdnadsutövning Health promotion - a challenge for nurses in nursing practice Författare: Gitte Ekström Susanne Ericsson Madeleine Högbring Handledare: Ann-Charlott Lindström Institution: Institutionen för omvårdnad, Högskolan i Trollhättan/Uddevall Som bilaga i Jämlik vård och hälsa hittar du även Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Jämlik vård och hälsa. Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB) Equity in care and health Pdf, 1.4 MB. (Pdf, 1.4 MB) Fullständig referenslista Pdf, 404.4 kB. (Pdf, 404.4 kB) Referenslista till bilaga 1 Pdf, 11.9 kB. (Pdf, 11.9 kB 2) Hälsofrämjande arbete - tidiga insatser för att stimulera till och grundlägga bra levnadsvanor. Delprojektet genomförs i samarbete med riksföreningen för skolsköterskor. -Implementera det material som togs fram 2020 i projektet -Verka för en mer jämlik hälsa genom förbättrade levnadsvanor för utsatta grupper -Ge skolsköterskor stöd i arbetet kring levnadsvanor Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete - Svensk HÄLSOFRÄMJANDE. OMVåRDNAD I FRAMTIDEN. Vård och omsorg står inför stora förändringar och utmaningar.. Kraven på hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens och insatse Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete I det hälsofrämjande arbetet behöver sjuksköterskor förhålla sig till patientens rätt att vara delaktig i sin egen vård (Patientlagen, 2014:821). I strategin för utbildningsfrå-gor som svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2010) tagit fram så beskrivs sjuksköters

Levnadsvanor Svensk sjuksköterskeförenin

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. I samband med regelbundna hälsobesök möter skolsköterskan alla elever i skolan och får kunskap om deras hälsa och livssituation. Tillsammans med övriga yrkeskategorier inom elevhälsan och i skolan har skolsköterskan en viktig uppgift att främja elevernas kunskap om hälsosamma levnadsvanor och. Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete som publicerades år 2008. Den strategin tydliggjorde omvårdnadens hälsofrämjande insatser och visade hur kunskap om hälsa och hälsofrämjande insatser kan användas i patientnära verksamhet. Några av de teoretiska utgångs punkterna i de Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete / [projektledare: Inger Nordström Torpenberg]. Nordström Torpenberg, Inger, 1958- (medarbetare) Alternativt namn: Torpenberg, Inger Nordström, 1958- Svensk sjuksköterskeförening (utgivare) Alternativt namn: Sjuksköterskeföreningen Alternativt namn: SSF Alternativt namn: Engelska: Swedish Nurse's Associatio Författarna föreslår även vidare forskning kring vilka möjligheter sjuksköterskorna har till etisk reflektion i sitt omvårdnadsutövande arbete med patienter med psykisk ohälsa samt forskning kring hur regler och rutiner påverkar personal och patienter. 36 Referenser: Arvidsson, B., & Skärsäter, I. (Red.). (2006)

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete vid rökavvänjning Rökavvänjningsmetoder inom patientutbildning för vuxna individer Nurse's health-promoting work in smoking cessation Smoking cessation interventions in patient education for adults Författare: Sara Andersson och Victoria Johansson . HT 2017 Examensarbete: Kandidatnivå 15 h Sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete blir allt viktigare. Ojämlikhet, en åldrande befolkning och livsstilsrelaterad ohälsa är exempel på samhällsutmaningar som ställer nya krav på såväl vårdens organisation som på medarbetarna.. Hälsofrämjande arbete kan stärka hälsan i befolkningen så att behovet av hälso- och sjukvårdens insatser minskar; det bidrar till en effektivare hälso- och sjukvård. Anledningen är att tidiga insatser vid risk för ohälsa eller komplikation stärker hälsa, förhindrar sjukdom, förkortar sjukdomsperiod eller lindrar sjukdomens grad För att främja egenvård av patienter med KOL inom primärvård är det av vikt att belysa sjuksköterskans upplevelse av hälsofrämjande arbete att främja egenvård.

Jämlik vård och hälsa Svensk sjuksköterskeförenin

 1. Sjuksköterskans och barnmorskans år. Världshälsoorganisationen WHO har utsett 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Beslutet motiveras av att sjuksköterskans och barnmorskans arbete är avgörande för såväl hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder som vård. Sjuksköterskan utgör en nyckelfunktion i arbetet med.
 2. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete av Carolyn L. Murdaugh , Mary Ann Parsons , Nola J. Pender m.fl. häftad, 2021, Svenska, ISBN 9789144132853. Sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete blir allt viktigare. Ojämlikhet, en åldrande.
 3. Författarna tror att sjuksköterskan genom denna kunskap också kan ha förståelse för och ta hänsyn till de känslor som kan uppstå i mötet med patienten. En viktig faktor att t
 4. Att arbeta hälsofrämjande ingår i sjuksköterskans professionsansvar. I Sverige har Svensk sjuksköterskeförening lyft detta, och Socialstyrelsen har också givit ut nationella riktlinjer som betonar vikten av att ge människor stöd att förändra ohälsosamma levnadsvanor.. Också i Norge är detta angeläget, och i en artikel i Sykepleien betonas att hälsofrämjande och.
 5. Arbetet ska bedrivas systematiskt, målinriktat, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att nå en god och jämlik hälsa hos alla barn (Svensk sjuksköterske- Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. ISBN-nr: 978-91-85060-13-9. Stockholm
 6. arbete kan två delar urskiljas som att förebygga sjukdom och att främja hälsa. Det innefattar systematiska, målinriktade, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att åstadkomma en god och jämlik hälsa och en hälsa för hela befolkningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Skollage
 7. omvårdnadsprocessen samt sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Förbered dig också inför samtalet genom att ta del av den valda patientensjournal. Genomförandet Genomför utvärderingen. Gör en jämförelse med tidigare värdering. Har blodtrycket sjunkit, har såret börjat läka, ha

Sjuksköterskans kan i sin yrkesroll arbeta hälsofrämjande för att hjälpa personer med hjärt-kärlsjukdom till en hälsosammare livsstil. Intresset ligger i att fördjupa och sammanställa den kunskap som redan finns för att få en inblick i hur sjuksköterskor utför det hälsofrämjande arbetet vid hjärt-kärlsjukdom utifrån sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete kritiskt granska och argumentera för olika perspektiv utifrån hållbar utveckling (ekonomiskt, ekologiskt och socialt) såväl lokalt som globalt Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete Carolyn L Murdaugh, Mary Ann Parsons, Nola J Pender, Christel Larsson Häftad. 452. Kvalitetsutveckling inom omvårdnad : sjuksköterskans professionella ansvar Ami Hommel, Åsa Andersson Häftad. 187. Sjuksköterskans. Sjuksköterskan har en viktig roll i hälsofrämjande arbete där motiverandet till egenvård ingår. Egenvård innebär att ta hand om sig själv genom goda och hälsosamma livsvanor och kan innebära fysisk aktivitet. Sjuksköterskans upplevelser av att motivera patienter,. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Murdaugh, Carolyn L. m.fl. Sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete blir allt viktigare. Ojämlikhet, en åldrande befolkning och livsstilsrelaterad ohälsa är exe..

Publikationer Svensk sjuksköterskeförenin

WHO: Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den Sjuksköterskans uppgift är att ta tillvara det friska hos alla personer och att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade levnadsvanor familjen vilket underlättar BHV-sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Hembesök till nyblivna föräldrar har länge genomförts inom den svenska barnhälsovården. Sedan 2014 finns rekommendationen att hembesök även ska genomföras när barnet är åtta månader

I arbetet främjar man hälsa och förebygger ohälsa och skador. Sjuksköterskans viktigaste ansvar i kommunen på särskilda boenden för äldre eller inom hemsjukvård är att: Ansvara för patientens omvårdnad och förebyggande och hälsofrämjande insatser 3.2 Argumentera för egna ställningstaganden gällande etiska frågeställningar inom hälsofrämjande och förebyggande arbete, 3.3 Utifrån sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete kritiskt granska och argumentera för olika perspektiv utifrån hållbar utveckling (ekonomiskt, ekologiskt och socialt) såväl lokalt som globalt

En litteraturstudie om sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med patienter som röker DSpace Repository. JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Ingen rök utan eld. En litteraturstudie om sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med patienter som röker hälsofrämjande aspekterna i sjuksköterskans arbete. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att jämföra olika mätmetoder för att undersöka vilken som är säkrast i upptäckten av överviktsrelaterad ohälsa i ett hälsofrämjande arbete. Mätmetoderna som jämfördes var BMI, midjemått och midja-höftkvot. Metod: Litteraturstudie

Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa Svensk

Vikten på sjuksköterskans hälsofrämjande arbete är stor och översikten visar att naturen kan bidra till en förbättrad psykisk hälsa. Nyckelord: Natur, stressrelaterad ohälsa, natur-baseradomvårdnad, återhämtning . Summary A prescription for nature The. I sjuksköterskans etiska kod (SSF 2007), framgår att sjuksköterskor. har till uppgift att främja hälsa, förebygga sjukdom, Förebyggande och hälsofrämjande arbete. Fördjupad kunskap att: • främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan • förebygga folkhälsoproblem,. (Hunt, 1996). Genom att ny forskning införs i sjuksköterskans dagliga rutiner bedrivs ett hälsofrämjande arbete för patientens bästa (Göransson, Skärsäter & Wijk, 2006, s. 158). I International Council of Nurses (ICN) etiska kod fö

Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete

 1. Det är viktigt att lyfta ämnet övervikt och fetma, dessvärre är det ett laddat ämne och viss forskning antyder att det finns en rädsla hos sjukvårdspersonalen att kränka patienten
 2. hälsofrämjande råd till patienter då det kan vara ett tabubelagt ämne. Sjuksköterskan skall jobba hälsofrämjande, vilket innebär att hälsofrämjande samtal är en del av det dagliga arbetet. Bakgrund I bakgrunden beskrivs hälsofrämjande arbete, livsstil samt patienters upplevelse vid behov av livsstilsförändringar
 3. - redogöra för lagar och författningar som reglerar sjuksköterskans hälsofrämjande och preventiva arbete . Färdighet och förmåga Studenten ska efter genomgången kurs kunna: - identifiera riskfaktorer för ohälsa och sjukdom med fokus på vanligt förekommande folksjukdoma
 4. hälsan. En grundläggande aspekt i ett hälsofrämjande arbete är att stödja, stärka och bemyndiga människor till mer kontroll över saker i sina liv, empowerment, som påverkar hälsan (Schriven, 2013, s. 48). Ett hälsofrämjande förhållningssätt som är grunden i ett hälsofrämjande möte inom barnhälsovården kan betyda at

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete - Carolyn L

 1. Sjuksköterskans preventiva och hälsofrämjande arbete Sjuksköterskan ska alltid ha ett hälsofrämjande omvårdnadsperspektiv. Hälsofrämjande omvårdnad grundas på en humanistisk syn som innebär att människan ses ur ett helhetsperspektiv (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Förr handlande hälsofrämjande
 2. Hälsofrämjande och förebyggande vård behandlas utifrån ett lokalt, nationellt och globalt folkhälso- respektive hållbarhetsperspektiv. I kursen studeras mål, medel och modeller för sjuksköterskans hälsofrämjande vårdande där den vårdande relationen samt förmågan till kommunikation är central
 3. Hälsofrämjande arbete - En orsak till att så många sjuksköterskor inte har så god kunskap om vad Nära vård innebär kan vara att det här är en successiv och långsiktig omställningsprocess. Sjuksköterskans roll kommer att bli mer stödjande utifrån patientens egen förmåga
 4. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete av Carolyn L. Murdaugh Köp boken hos oss för 421 kr | Bestories Bokhandel - Billigt Snabbt Enkelt. Klarn
 5. arium. Efter se
 6. För att kunna före- bygga livsstilssjukdomar och möjliggöra för individer att ta ansvar för sin hälsa uppmanar WHO därför hälso- och sjukvården att arbeta hälsofrämjande.. So

Sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete I utvecklingen av sjuksköterskans hälsofrämjande arbete är Florence Nightingale (1820-1910) en viktig förebild och hon anses vara den första omvårdnadsteoretikern. Hon arbetade med stor ; beröra patienten Omvårdnadsvetenskap C, Hälsofrämjande arbete i ett omvårdnadsperspektiv, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Health Promotion from a Nursing Perspective, - sjuksköterskans yrkesansvar och gällande författningar Studieformer Undervisningen är problemorienterad hälsofrämjande och preventivt arbete; förbättringskunskap; Sjuksköterskans ansvarsområden inom hälso- och sjukvård. lagar och författningar relaterade till; patientsäkerhet; medicintekniskt ansvar; journalföring; Sjuksköterskans professionella förhållningssätt Metoder för att genomföra säker vård vid medicintekniska handlinga redogöra för lagar och författningar som reglerar sjuksköterskans hälsofrämjande och preventiva arbete ; Färdighet och förmåga. värdera, planera, genomföra och utvärdera åtgärder för att främja hälsa och förebygga ohälsa ur ett köns- och kulturellt perspekti

Aspekter av sjuksköterskors hälsofrämjande arbet

 1. Sjuksköterskans ansvarsområde. Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram Sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete.
 2. Slutsats: Sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande ansvar måste tydliggöras inom slutenvården. En klarhet i innebörden av vad hälsofrämjande och förebyggande arbete betyder behövs så att det kan integreras i större utsträckning i sjuksköterskans arbete inom slutenvården Year: 2011. OAI identifier: oai.
 3. Hälsofrämjande arbete utgör en väsentlig del av sjuksköterskans arbete eftersom det kan ske på olika nivåer beroende på var i sitt hälsotillstånd patienten befinner sig. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete innebär att ge patienten möjlighet att öka kontrollen över hälsa samt förbättra hälsan
 4. adekvat ingår därmed i sjuksköterskans omvårdnad och hälsofrämjande arbete. Enligt den Svenska Sjuksköterskeföreningens kompetensbeskrivning (2017) ska den legitimerade sjukskötersk an kunna ´planera, genomföra och utvärdera information och utbildningsinsatser i dialog med patienter och närstående i syfte att främja häls
 5. En metod som möjliggör detta arbete och som används inom primärvården vid hälsofrämjande arbete är motiverande samtal (MI). Syfte: Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att använda motiverande samtal (MI) som metod i sitt hälsofrämjande arbete inom primärvården
Begagnad kurslitteratur i Hela Sverige

Vidare forskning - Abstrakt Sjuksköterskors erfarenheter

Hälsofrämjande arbete, 6,5 högskolepoäng. (Provkod: 0201) Skriftlig individuellt arbete som redovisas vid ett seminarium. Arbetet lämnas in före seminariet. Efter seminariet ges studenten möjlighet till eventuella revideringar av arbetet, vilket sedan utgör underlag för betygsättning. Redovisning, 0,5 högskolepoäng. (Provkod: 0301 Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening, 2008. www.swenurse.se Bedömningskriterier: Se kursens inre logik Examination 3 Sjuksköterskans hälsofrämjande samtal inom primärvård Lärandemål för studieuppgiften är att du skall

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Vårdgivarguide

 1. Sjuksköterskans upplevelse av hälsofrämjande arbete för
 2. Sjuksköterskans och barnmorskans år Svensk
 3. hälsa och hälsofrämjande Adlibri
 4. Sjuksköterskan=Hälsofrämjare? En kvalitativ studie om
 5. Tema 16: Att förebygga ohälsa och främja hälsa Psykisk
Publikationer | Svensk sjuksköterskeföreningKompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med