Home

Etiska dilemman socialt arbete exempel

Etik och socialt arbete _____7 Socialt arbete - varför och hur Hon ger exempel på etiksemi-narier och etisk policy i svenska kommuner samt beskriver aktuella yrkes-etiska riktlinjer och rådgivande etiska nämnder på nationell nivå för socialt arbete I socialt arbete tvingas man fatta beslut som innebär etiska bedömningar. Det kan handla om svåra ställningstaganden som får stor betydelse i den enskildes liv. Det finns ofta inslag av makt och dominans. Det är en viktig professionell kompetens att kunna föra etiska resonemang och göra etiska bedömningar. Insikt och väglednin Ett etiskt dilemma i socialt arbete, är varje fråga eller situation du hittar där det finns flera vägar, till exempel en situation där en fungerande far är skyldig att överge sina barn, men bara för att han arbetar många timmar om dagen för att hålla dem inom socialt arbete, om etiska problem och om grund - läggande etiska värden och normer för arbetet . Det kan till exempel hand - la om bemötande och om grundinställning till andra männi skor, och om vilka etiska personegenskaper som är önskvärda i ett yrkesområde

Etik i socialt arbete - Akademikerförbundet SS

Men det finns en risk att en anmälan kan ställa till problem med det förtroende som under lång tid byggts upp mellan ombud och klient. Här följer fyra exempel från verkliga situationer där personliga ombud hamnat i etiska dilemman. Exempel 1. Viktig information kommer inte fram Här följer några etiska dilemman som kan fungera som diskussionsunderlag. Dilemma 1 En dag ringer en god vän gråtande upp dig. Hon är lycklig med sin man, men han är mycket svartsjuk. Hon har nu ätit middag med sin före detta partner. Mötet var helt oskyldigt, men hennes man har fått reda på att de setts på stan och blivit rasande. Di Akademikerförbundet SSR (2011) listar tolv exempel på etiska dilemman inom socialt arbete, ett dilemma de tar upp är: Svårigheter att bemöta klienten med respekt och skapa en bra relation till klienten i en verksamhet som har ofrånkomliga inslag av krav och kontroll (Akademikerförbundet SSR 2011) Etiska dilemman lämpar sig för lärare som vill låta eleverna träna på att bena ut olika etiska dilemman. Ett av resursens dokument hjälper eleverna med en metod där de - med hjälp av olika etikskolor - benar ut etiska dilemman och resursens andra dokument bifogar ett antal olika potentiella dilemman som eleverna kan sätta tänderna i

Etiska dilemman i vården kan till exempel handla om hur man ska förhålla sig till en patient med svåra smärtor, som bara har några dagar kvar att leva. Hur ska man balansera möjligheten att förlänga livet, med risken att patienten lider i onödan av grundvalspositioner, men som också kan problematiseras och utgöra delar av etiska dilemman. Rättvisa, jämlikhet, integritet och autonomi är enligt Blennberger exempel p tär med inslag av makt, som till exempel socialt arbete, vård, omsorg, undervisning och ledarskap. Vilka etiska problem och dilemman ställs vi då inför i socialt arbete? Etiska problemområden Det finns flera olika typer av etiska problem eller dilemman för socialt arbete och de kan delas in på olika sätt kan innebära etiska dilemman. Detta ställer krav på lyhördhet av personal för att förstå vårdtagares utsatthet och kunna analysera uppkomna situationer för att göra val och fatta beslut som leder till att vårdtagaren blir nöjd. Ett viktigt steg i den etiska analysen är att försöka definiera olika handlingsalternativ eller tänkbar

Utifrån att socialt arbete är ett etiskt projekt och etiska dilemman är något som socialarbetare ständigt får möta i sitt arbete samt att situationen 2015/2016 innebar stora utmaningar för socialtjänsten, talar det i hög grad för att etiska dilemman aktualiserades i arbetet med ensamkommande barn och unga Exempel på etiskt dilemma - YouTube. Den här videon handlar om Exempel på etiskt dilemma. Den här videon handlar om Exempel på etiskt dilemma

Exempel på etik - etik bygger på väl underbyggda normer om

Hur man löser etiska dilemman i socialt arbete Livsstil

 1. Dilemmaövningar bidrar till att träna förmågan att upptäcka och förutse komplexa situationer i arbetsvardagen. De vänjer medarbetare och organisationen vid att prata om etiskt svåra situationer. Övningarna kan göras löpande och återkommande vid till exempel arbetsplatsträffar och enhetsmöten
 2. erande i arbetet
 3. ETISKA REKOMMENDATIONER FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN (1) Social- och hälsovårdsaktörerna respekterar klientens och patientens människovärde och grundläggande rättigheter Respekt för människovärdet och människan utgör grunden för verksam-heten inom social- och hälsovården. Det omfattar människans grund
 4. varvas mellan den som arbetar i verksamheter som omfattas av LSS och den som får stöd enligt LSS. Programmen är fristående från varandra. De olika avsnittens teman knyter an till både etiska dilemman och praktiska situationer som uppstår i arbetet i de aktuella verksamheterna
 5. Etik i socialt arbete 3 Detta dokument ger en etisk kod - etiska reflexioner och riktlinjer - för de professionellt verksamma inom socialt arbete. Avsikten är att ge en grundläggande bestämning av etikens roll i det sociala arbetet. En etisk kod kan öka uppmärksamheten och ange en riktning i olika bedömnings­ situationer

Etik - Kunskapsguide

 1. kan också ge upphov till problematiska beteendestörningar och psykiska symtom som till exempel aggressivitet, hallucinationer och vanföreställningar som är plågsamt för den sjuke och ofta skapar problem i omvårdnaden. Etiska dilemman uppstår lätt i olika situationer då den sjuke har bristande förståelse för omgivningens hjälpinsatser
 2. Arbetet ska ske utifrån centrala etiska värden och principer - de ska genomsyra hela verksamheten. Etik inom hälso- och sjukvården 3 prioriteringar av vård: social status, ekonomisk ställning, ålder, eller om behoven uppkommit genom tex livsstil
 3. Under arbetet med etikfrå-gor på geriatriska kliniken vid Huddinge sjukhus har författarna använt en metod med s k etikbrevlådor, där vårdpersona-len under två veckor fick möjlighet att lämna in exempel på händelser i vårdar-betet som de uppfattade som etiska di-lemman. Tre områden som särskilt föll ut va
 4. Samtidigt som intressekonflikter och etiska dilemman är en oundviklig del av det praktiska sociala arbetet finns det inget facit på dem. I denna avhandling har jag studerat intressekonflikter och etiska överväganden i socialt arbete inom omsorgen om personer med utvecklingsstörning
 5. över de situationer och etiska dilemman som man kan ställas inför i sitt yrke. till exempel lagen om psykiatrisk tvångsvård Det finns flera olika typer av etiska problem eller dilemman för socialt arbete och de kan delas in p Inom till exempel rättsväsendet, den militära värn I vårt samhälle har väldigt många barn måste hålla med mobbning
 6. visa grundläggande kunskaper om och kunna ge exempel på etiska problem och dilemman i praktiskt socialt arbete kunna redogöra för grundläggande metoder och arbetssätt som tillämpas i socialt arbete samt vilka konsekvenser makt-, köns-, och brukarperspektiv samt etiska perspektiv får för metodernas tillämpning
 7. Boken kan också ge dem som samarbetar med psykologer en värdefull inblick i de etiska förpliktelser, kompetenser och begränsningar som psykologyrket innebär.Yrkesetik i psykologiskt arbete är en kommentar till de etiska principer som gäller för alla de nordiska länderna, och är rikt illustrerad med exempel på etiska dilemman och utmaningar som psykologer kan ställas inför.Mer.

Etiska Dilemman - Övningsmaterial Och Exempel För Elever

De är kopplade till etiska dilemman, som uppstår på grund av den olika tolkning som fakta kan ha. Exempel på etiska problem 1- Maktmissbruk. Det är en social praxis där beteende bygger på att upprätthålla maktförhållanden, ojämlikhet och helt hierarkiskt Etik i socialt arbete. Efter avslutat avsnitt som består av en föreläsning, ett obligatoriskt seminarium samt självstudier ska du kunna: Redogöra för begreppet profession och problematisera det utifrån ett brukarperspektiv Identifiera och analysera etiska dilemman i det sociala arbetet. Dina kunskaper prövas dels vid seminariet 30/10. Etiska dilemman är särskilt viktiga inom det medicinska och straffrättsliga området och inom karriärer som socialt arbete och psykologi. Dessutom måste de flesta tjänstemän genomgå etisk utbildning för att ta itu med vanliga dilemman som de kan stöta på när de arbetar med allmänheten Enkät: När uppstår etiska dilemman på ditt jobb? 9 oktober 2018. Åsa Gyberg-Karlsson. Åsa Gyberg-Karlsson. ?Biomedicinsk analytiker, blodcentralen, Karlskrona, med i IBL:s etiska kommitté? — Det uppstår dagligen etiska dilemman på jobbet, men ofta reflekterar vi inte över dem. Ta tystnadsplikten som exempel

Etikronder stöttar personalen i vården - Suntarbetsli

S h r d kanske... N r familjen blir superledsna och gr ter och skriker n r de f r veta exakt vad som ligger bakom (n gonting) och skulle bli f rtj nta av att inte f exakt alla detaljer? Johansson och Pramling Samuelsson (2001) har studerat vardagsrutiner i förskolan med fokus på hur omsorg och etik framträdde i måltidssituationer samt förskollärares förhållningssätt. för vård och. Etik i socialt arbete 14 3. Marie Albertsson. Universitet Linnéuniversitetet; Kurs Socialt arbete som ämne det medför också mer etiska dilemman och mer ansvar) En professionsetik. Exempel på organisatoriska förutsättningar som kan påverka mötet mellan klient och

Oegentligheter i olika former förekommer på många arbetsplatser och som chef har du en viktig roll i arbetet med att förebygga och hantera. Saco Chefsråd har tagit fram en lista med råd till dig som är chef och ställs inför etiska dilemman i yrkesrollen Etiska dilemman 16 röster. 77877 visningar uppladdat: 2008-03-09. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Dilemma ett Kommentera arbetet: Etiska dilemman . Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den Äldreomsorgens förändringar och arbetet med äldre personer med missbruksproblem. Hållbar omsorg i en kundvalsmodell: dilemman and möjligheter med små omsorgsföretag . Kompetens i konkurrens. Etnisk mångfald och omsorgens marknadisering. Äldreomsorgspolitik och kampen om erkännande i europeiska omsorgsregime Exempel på etiska dilemman. Socialstyrelsen har därför bedömt att fortbildning i etik behövs på alla vårdnivåer inom den palliativa vården, liksom handledning i etiska frågor . Att utsätta henne för ett övergrepp för den goda sakens skull borde inte vara ett alternativ

kring etiska aspekter vid systematisk utvärdering av insatser inom det sociala omrdet , dvs. socialtjnst och funktionshinderområdet. Syftet r att frgorna ska minska risken fr att missa relevanta etiska aspekter avseende specifika insatser. Underlaget r tnkt att anvndas som ett av flera steg i arbetet med etiska aspekter i SBU:s rapporter Exempel. Några exempel på etiska dilemmaexempel inkluderar: Att ta kredit för andras arbete; Att erbjuda en kund en sämre produkt för din egen vinst; Använda insidan kunskap för din egen vinst; Etiska dilemman i näringslivet. Etiska dilemman är särskilt betydelsefulla i yrkeslivet, eftersom de ofta förekommer på arbetsplatsen Med grund i etiska dilemman, som till exempel de som lyfts i detta inledande kapitel, inriktas den här undersökningen på förmågan att om etiska göra överväganden som förutsättning för hållbarhetsarbete inkluderas i arbetet med utbildning fö

etiska dilemman kan personal inom socialtjänsten behöva tid till gemensam reflektion och std från ledningen. Den här skriften tar alltså avstamp i forskningen kring v älfärdsteknik och plockar upp de etiska resonemang som frs där. Mer att läsa om etik: Etik i socialt arbete - etisk kod fr socialarbetare Äldreomsorgens värdegrun Ja. JAg blev så LEDSEN när jag upptäckte att jag måste ha med lite om det också för att få godkänt...suck arbete och låter oss ta del av exempel på etiska dilemman. Vi får också en sammanfattning av diskussionerna i Rådet för etiska frågor. Texten ger verktyg till ombuden att diskutera olika etiska frågeställningar som de kan ställas inför i sitt arbete med klienter och i sitt möte med olika myndigheter kapitel 12 etiska och sociala aspekter 157 detta kapitel är under arbete 12 Etiska och sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen 5. Hantera etiska dilemman. Att identifiera ett etiskt dilemma är en sak, men ofta kan det vara betydligt svårare att faktiskt veta hur man ska hantera en sådan situation. När man sedan vet vad man borde göra kan det därtill vara minst lika svårt att få det gjort. Som ledare kan man hantera ett etiskt dilemma på flera olika sätt

Etik och moral hemuppgift. 1. Välj ett etiskt dilemma (se nedan) 2. Hur skulle anhängare av dygdetik, regeletik, konsekvensetik och sinnelagsetik resonera kring detta problem. Redogör för varje modell, motivera och förklara genom att ge exempel från läroboken. 3. Redogör också för din syn på det etiska dilemmat. Förklara, motivera oc Etiska dilemman i kvalitativ forskning Recenserad bok: Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och fattarna ger också exempel på hur respondenter använder forskare som ett slags terapeuter, Institutionen för socialt arbete,. visa grundläggande kunskaper om och kunna ge exempel på etiska problem och dilemman i praktiskt socialt arbete kunna redogöra för grundläggande metoder och arbetssätt som tillämpas i socialt arbete samt vilka konsekvenser makt-, etiska-, köns-, och brukarperspektiv får för deras tillämpning Reflektera över och kritiskt granska etiska dilemman, konflikter och maktförhållande i det sociala arbetet Analysera och kritiskt granska hur organisationens, professionens och egna normer, värderingar och attityder påverkar mötet och relationen med målgruppen samt samverkan med övriga yrkesgruppe Etik och moral i vården Grundläggande begrepp Etik och moral berör alla mänskliga rela-tioner. Etik kan beskrivas som moralens teori. Moralen utgör etikens praktik. Eti-ken är en på fi losofi sk grund framkom-men insikt om vad som är rätt och fel. (Se vidare i faktaruta 1.) Grundläggande för alla etiska diskus

Om etiska problem när människor ska studeras. - Det här är en av de första böckerna på svenska där forskare lyfter fram etiskt problematiska situationer som de stött på i sin forskning, och diskuterar hur de på olika sätt försökt hantera dessa, säger Hildur Kalman, docent i vetenskapsteori och universitetslektor vid. Etiska dilemman, 2 uppl. Av Hildur Kalman (red.), Veronica Lövgren (red.) Bok. 232 kr exklusive moms. Lägg i varukorg. Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här. Vad innebär forskningsetik framhäver Cuadra & Staaf (2012) måste förbättras hos professionella inom socialt arbete eftersom de kan stöta på målgruppen i sina arbeten (a.a.). Kompetens kan underlätta de etiska dilemman som uppstår för socialarbetare och andra professionella inom socialt arbete krin Vilka etiska och moraliska. ETISKA DILEMMAN OM DET VAR DU Åtta utifrån etiska modeller, till exempel en diskussion och illustrera ett dilemma. Antingen kan ni titta på filmen utan att. Etiska dilemman är särskilt viktiga inom det medicinska och straffrättsliga området och i karriärer som socialt arbete Några exempel på etiska dilemman ä Det går också att ladda hem exempel ut kortleken med etiska dilemman (pdf). Om du är intresserad av att starta ett arbete kring etik på din arbetsplats så kan du beställa kortleken via din lokala avdelning. Frågor. Om du har frågor om materialet och hur Vårdförbundet jobbar med etik kan du kontakta Anne Berndt, anne.berndt.

Detta kopplas både till yrkesutbildning och till de olika professionernas etiska riktlinjer. I boken synliggörs olika etiska dilemman med hjälp av praktiska exempel. Boken är viktig för yrkesverksamma inom vårdyrken och socialt arbete, och för alla som vill öka sin medvetenhet om etiska frågor Dilemmafrågor. Arbetet följs upp med dilemmafrågor kopplat till andemeningen i skollagen, diskrimineringslagen och barnkonventionen. Biskopshagens förskola Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Efter att du funderat på mina dilemman så får du göra tre stycken egna dilemman Den palliativa vårdens grunder och etiska plattform. Den palliativa vården ska ges utifrån de fyra hörnstenarna symtomlindring, teamarbete, kommunikation och närståendestöd, för att lindra fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt lidande. Den palliativa vården strävar efter att bekräfta livet och betraktar döendet som en. Etiska dilemman och risker 8 Etiska värden och normer 10 Etikens grundfrågor 10 Etiska värden och normer 11 Schematisk översikt: Etiska värden, 16 normer och principer för socialt arbete Socialstyrelsen; Lotta Persson, socialchef, Botkyrka kommun och l arbete på ett boende för personer med demens, har jag själv stått inför val när det gäller etiska frågor. Det är inte alltid lätt att göra de rätta valen, därför ville jag ta upp ämnet i min studie. Som ett exempel på en etisk fråga kan vi ta en äldre dam som spenderade sina sista år på ett äldreboende

Köp boken Etiska dilemman : forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet hos oss! Med exempel från kvalitativ forskning inriktad på vård, omsorg, Hildur Kalman (red) är professor vid Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet,. Etikrond lindrar stressen. Under coronapandemin har vårdpersonal ställts inför många tuffa situationer och etiska dilemman. Men med hjälp av etikronder kan förståelsen för olika perspektiv öka och samarbetsklimatet bli bättre, visar forskning. - Jag tror samtal om etik behövs mer än någonsin nu under coronakrisen, säger Mia. Etiska perspektiv på skolledares arbete erbjuder skolledare ett underlag i arbetet med att utveckla en yrkesetisk hållning. I boken diskuteras etiska dilemman kopplade till diskriminering och kränkande behandling, inkludering och mångfald, kommunikation, digitalisering, inspektion och idéstyrning av verksamheten samtidigt. Om man arbetar inom t.ex. vuxenpsykiatrin tror jag att det alltid är det självklart vem som är ens patient. Ofta har jag funderat på att slå upp svaret eller kanske leta lite på nätet. Men tid är en bristvara. Etiska dilemman och frågeställningar kräver tid. Tid att reflektera, forska, fundera och grunna. Nu har jag. Under arbetet med etikfrågor på geriatriska kliniken vid Huddinge sjukhus har författarna använt en metod med sk etikbrevlådor, där vårdpersonalen under två veckor fick möjlighet att lämna in exempel på händelser i vårdarbetet som de uppfattade som etiska dilemman

En serie filmer som ska bidra med ökad kunskap och för att motverka risker för korruption inom vård, omsorg och personlig assistans samt underlätta diskussioner kring värderingar och etiska dilemman på arbetsplatsen sociala arbetet på fältet och att få en förståelse för det praktiska stöd- och behandlingsarbetet. Under kursen diskuterar deltagarna olika etiska dilemman kopplade till socialt arbete förutsättningar för socialpedagogens arbete. Ett exempel på detta kan vara att förstå hur privat. Ett avslutande kapitel ägnas åt etiska dilemman och överväganden. Anto är en orienterande kursbok och avsedd som ett konkret metodologiskt stöd för studerande på såväl grundnivå som avancerad nivå. Anna Meeuwisse är professor i socialt arbete vid Malmö högskola

Video: Etik i socionomutbildningen - ett diskussionsunderlag

Exempel på etiskt dilemma - YouTub

Barns etiska möten. Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se. Forskning Vardagen i förskoleklassen innehåller mycket konkret arbete med etiska värden. Det visar en färsk avhandling. Etiska diskussioner kan handla om regler för brottningslekar eller hur man ska behandla grodor man fångat. L Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen Tänk på hur kommunikation kring arbetet sker i allmänna forum såsom sociala medier eller allmänna platser som kollektivtrafiken. Var försiktig och respektfull så att inte enskilda forskningspersoner/grupper kan bli kränkta eller igenkända. 7. Exempel på etiska dilemman i fallet

Dilemmaövningar - Förvaltningskultu

Socialt arbete: Hälso- och sjukvårdsjuridik och etiska dilemman, 7,5 hp (SAHS02) Kursen syftar till att fördjupa kunskapen om den rättsliga regleringen avseende hälso- och sjukvårdsverksamhet och utveckla studentens förmåga till etiskt grundade ställningstaganden Etiska utmaningar för sjuksköterskor som vårdar coronapatienter. För en sjuksköterska är vården av patienter arbetets själva grund. Patienterna ska vårdas för att bli friska eller åtminstone leva länge med sin sjukdom. Den slags vård som nu ges inom den svenska intensivvården sätter fokus på vårdetiken. Hur mår sjuksköterskor.

Yrkesetiska riktlinjer för Socionomer - Utskriven från www

Etiska dilemman Genom så kallade Value moments, diskuteras löpande olika situationer i arbetsvardagen som kan vara etiskt utmanande. På så sätt ökar förståelsen om vad exempelvis trakasserier är, hur vi kan förebygga sådant beteende och hur vi ska agera om det inträffar I senare ovan nämnda studie av första linjens chefer där vi studerat de formella förutsättningarna för första linjens chefer att hantera etiska dilemman inom polis och socialtjänsten, visar resultatet på att polisens styrdokument och värdegrund oftare innehåller begrepp som ska eller skall medan socialtjänsten oftare använder begrepp som bör eller kan Moraliskt systemfel att utbilda men inte anställa. Rekryteringsfrågan är helt avgörande för äldreomsorgens framtid. Men det finns välutbildade yrkespersoner i Sverige, som inte tillåts arbeta. Ge den kvalificerade arbetskraft som finns att tillgå möjlighet att göra en insats! Sara Hultqvist sara.hultqvist@lnu.se handling och bot kan etiska dilemman av olika slag uppstå. Det räcker således inte med att det vetenskapliga värdet av en ny behandlingsmetod är belagt. Det måste också tas i beaktande om den nya metoden kan föra med sig konsekvenser av etisk natur. Det kan handla om sådant som har betydelse för respekten fö

Att vem lyssnar man nu på? : Intressekonflikter och etiska

Etiska dilemman i skolan exempel - några etiska dilemman

4. Är arbetet fysiskt krävande? arbetsuppgifter 8. arbetet Är starkt psykiskt påfrestande? Exempel på det är att bemöta människor i svåra situationer, utsättas för trauman, lösa konflikter, fatta svåra beslut och ta ställning till etiska dilemman under press. 8a. Om ja eller delvis, har den som är chef vidtagit åtgärder för at 1:a upplagan, 2012. Köp Etiska dilemman (9789140677334) av Hildur Kalman Och Veronica Lövgren (red.) på campusbokhandeln.s

Välfärdsinsatser och brukarperspektiv - Högskolan Dalarn

ICN beskriver den etiska koden så här: The ICN Code of Ethics for Nurses, most recently revised in 2006, is a guide for action based on social values and needs Utifrån att socialt arbete är ett etiskt projekt och etiska dilemman är något som socialarbetare ständigt får möta i sitt arbete samt att situationen 2015/2016 innebar stora utmaningar för socialtjänsten, talar det i hög. Social- och emotionell omsorg 60 Funktionsbevarande omsorg 62 Etiska dilemman I ditt arbete som äldreassistent kommer du att hamna i etiska dilemman och det är därför viktigt att bearbeta dem. Om du varje dag får ett etiskt dilemman som du int

Etikronder är ett möte på en eller två timmar för en grupp arbetskamrater på samma arbetsplats, då de kan lyfta etiska dilemman i mötet med patienterna på avdelningen. En person med utbildning för uppdraget leder och underlättar samtalet. På Karlskoga lasarett har man använt sig av etikronder i snart tjugo år. Då var det. Etiska Begrepp. genomgång: geografiska begrepp, europa. etik. inom vård och omsorg är ett etiskt förhållningssätt viktigt för att vårdtagaren ska känna sig trygg och säker. trots att vård och omsorg reglerar av flera lagar och filmen är ett dramatiserat (med skådespelare) diskussionsunderlag för samtal om jäv och etiska dilemman. den kan användas som underlag vid lokala. Socialt arbete är en profession so med de etiska principerna att generellt låta behoven stå tillbaka på grund av ålder, födelsevikt, livsstil eller ekonomiska och sociala förhållanden. Ålder bör exempelvis inte vara en prioriteringsgrund i sig, liksom självförvållade Utredningen började sitt arbete med att överväga vilka etiska principer som bö Etiska svårigheter i det. Etiska utmaningar i livets slutskede Daniel Brattgård Sjukhuspräst, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, sakkunnig etik, Etiskt Forum, Sahl-grenska Universitetssjukhuset 1992-2010, sakkunnig ledamot Statens-Medicinsk-Etiska Råd 1994-2011. E-post: daniel.brattgard@vgregion.se