Home

Publikt onoterat bolag

Privata aktiebolag får inte ha ordet publikt i namnet. Publika aktiebolags företagsnamn ska följas av ( publ ) i bolagsordningen, om det inte redan framgår av företagsnamnet att aktiebolaget är publikt. Det är valfritt om företaget också registrerar ( publ ) i själva företagsnamnet Begreppet onoterad förekommer i flera olika sammanhang på värdepappersområdet. Det innebär att begreppet kan förekomma i information från andra myndigheter med flera. Uttrycket används på olika sätt vilket innebär att det inte behöver motsvara den skattemässiga definitionen av onoterad eBlitz Group AB (publ) är ett publikt bolag sedan den 29 september 2016, då under namnet Onoterat AB (publ). Bolagsstyrningen i eBlitz Group AB (publ) utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska Aktiebolagslagen. Vid en eventuellt notering av bolagets aktier på en s k Multilateral trading facility (MTF) , (sv: multilateral handelsplattform). Det finns i Sverige mer än 450 000 st aktiebolag. Av dessa är cirka 0,1 % noterad på en börs. För att ett bolag skall kunna noteras så måste bolaget bli publikt vilket då krävs att bolaget har ett aktiekapital om minst 500 000 kr samt att det regleras i bolagsordningen att det rör sig om ett publikt bolag

Publika aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 500 000 kronor (1 kap. 14§ ABL). Detta innebär att de allra flesta väljer att bilda ett privat aktiebolag eftersom det är lättare att uppnå kapitalkravet på 25 000 än det för publika aktiebolag Det minsta godkända aktiekapitalet för ett publikt aktiebolag är 500 000 kronor. Företagsnamnet skall följas av publ i bolagsordningen om det inte är tydligt i företagsnamnet att bolaget är publikt. Styrelsebestämmelser för publika aktiebolag. Ett publikt aktiebolag måste ha en styrelse med minst tre styrelseledamöter Publicerat och färdigställt fredagen den 7 september 2018 kl. 15:06. Onoterat, eller privata bolag vars aktier inte handlas på en börs är investeringar som vanliga publika fonder inte varit särskilt intresserade av att investera i, eller rättare sagt haft lite svårt att investera i. Observera att investering i aktier och fonder alltid innebär en. Publika aktiebolag måste följa många regler och lagar som inte företag med onoterade aktier behöver följa. Därför är det större risk att företaget är oseriöst och svårare att hålla koll på hur det faktiskt går för företaget. Ett företag som är publikt måste ge insyn i sin ekonomi, till skillnad från ett onoterat aktiebolag. 2

Privat eller publikt aktiebolag? - Bolagsverke

Bokföra inköp, försäljning och resultat för aktier som placeringar (bokföring med exempel) Inköp och försäljningar av aktier som en redovisningsenhet gör enbart för att erhålla avkastning på sitt kapital utan att uppnå ett betydande inflytande i ett aktiebolag utgör finansiella placeringar. Aktier som köps och säljs i en. Generellt kan man säga att bolag som finns tillgängliga på börsen är publika, i och med att det innebär att vem som helst kan köpa aktier därifrån. När ett bolag är privat går det bara att köpa aktier därifrån om någon befintlig ägare beslutar sig för att sälja sina aktier, vilka då blir tillgängliga för allmänheten Publicerad 2019-11-12 09:03. Bolaget Elementica Data Center Construction AB (publ) är ett publikt men onoterat bolag som ägs till 72,73% av Bahnhof AB, och till 27,27% av omkring 1 500 övriga ägare. Elementica är ägare av fastigheten Starkströmmen 1 på attraktiv mark i Stockholms innerstad publikt onoterat aktiebolag. Aktien kommer att ha ett svenskt ISIN-nummer. Avsikten är sedermera att lista NewCo, varvid aktien blir likvid för handel. 3. Vad händer om jag väljer att inte konvertera mina fondandelar till aktier i NewCo? Om du väljer att inte konvertera dina fondandelar till aktier i NewCo s

Vad innebär begreppet marknadsnoterad andel och onoterade

 1. Det är ingenting som säger att om ett bolag väl noteras på börsen, behöver eller får det stanna där för alltid. Ett bolag kan antingen ansöka om att avnoteras från börsen, eller faktiskt även bli tvingade till det. Det kan hända om: 1. Bolaget eller någon annan har lämnat in ansökan om konkurs eller avveckling av deras verksamhet
 2. Tidigare VD för publikt, onoterat bolag. Har de senaste 10 åren arbetet som konsult inom redovisning och revision samt kapitalanskaffning, främst inom ett noterat företag. Anja Besic Kvalitetskontrol
 3. enta profiler i ledningen och styrelsen. De tar in kapital för att köpa upp, eller in sig i, ett onoterat bolag och därmed göra det publikt på börsen. Hela processen sker oftast inom två år. Några kända SPAC:s i år är t.ex. Virgin Galactic , DraftKings.
 4. Bolaget Elementica Data Center Construction AB (pub!) är ett publikt men ännu onoterat bolag som ägs till 72,73% av Bahnhof AB(publ), och till 27,27% av omkring 1 500 övriga ägare. Bolaget har sitt säte i Stockholm. Elementica är ett publikt bolag men onoterat. Det innebär att det i dagsläget inte finns någon handel på börsen
 5. Bolaget är ett publikt onoterat aktiebolag. Bolaget bildades 2007 och har bedrivit aktiv verksamhet sedan 2008 då även de första förvärven om ca 150 hektar åkermark påbörjades. Bolaget förvärvar kontinuerligt nya markområden och den befintliga marken har brukats och inbringat två skördar

I de fall ett utländskt bolag har sina aktier upptagna till handel inte bara i Sverige utan också i ett eller flera andra länder kan konflikter uppkomma mellan regler i de olika länderna. Budgivaren eller målbolaget kan i sådana fall med stöd av punkten I.2 ansöka om Aktiemarknadsnämndens dispen Ett aktiebolag blir ett avstämningsbolag i samband med att aktierna registreras hos oss. En del av processen är att ditt företag inför ett så kallat avstämningsförbehåll i sin bolagsordning, vilket också ska registreras hos Bolagsverket. Mer information om avstämningsförbehåll hittar du hos Bolagsverket

Oden Control AB kommer att bli ett publikt onoterat bolag tillsvidare. Oden Control har varit noterat bolag i snart 20 år med lång erfarenhet av att rapportera till aktieägarna. Vi har för avsikt att rapportera på samma nivå även som onoterat samt att verka för att handel i aktien framgent kommer vara möjlig Green Growth Nordic AB (publ), (Green Growth Nordic AB), är ett publikt onoterat bolag och skall följa tillämpliga lagar och förordningar som gäller för publika aktiebolag i Sverige. Denna informationspolicy syftar till att säkerställa en god kvalité på såväl intern som extern information

Bolagsstyrning - Onoterat A

Aktiebolag - vattenrening Purity AB är ett publikt onoterat aktiebolag med ca 1600 aktieägare (maj 2008). Eftersom företaget inte är noterat på någon börslista är möjligheterna till handel med aktier begränsade.. Forwood AB (publ), (Forwood), är ett publikt onoterat bolag och skall följa tillämpliga lagar och förordningar som gäller för publika aktiebolag i Sverige. Denna informationspolicy syftar till att säkerställa en god kvalité på såväl intern som extern information

I ett onoterat aktiebolag som aldrig tidigare tagit in externt kapital är det oerhört svårt att sätta ett exakt värde på bolaget. Att lämna 25,1 % (varav 20,1 % från denna emission) i koncernen mot ca 17 MSEK var något vår styrelse och externa rådgivare suttit i många och långa diskussioner kring Privat / Publikt. Ett onoterat bolag är privat, dvs handeln är inte öppen för vem som helst. Dessa bolag är vanligtvis ägda av ett fåtal personer som därmed tar besluten om bolagets verksamhet. Handeln med aktier sker mellan två eller fler personer och utan att något tydligt marknadsvärde kan avgöras

Bolagsstyrning. eBlitz Group AB (publ) är ett publikt bolag sedan den 29 september 2016, då under namnet Onoterat AB (publ). Bolagsstyrningen i eBlitz Group AB (publ) utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska Aktiebolagslagen. Vid en eventuellt notering av bolagets aktier på en s k Multilateral trading facility (MTF) , (sv. Bildat för att de tar in kapital för att köpa upp, eller ta sig in i ett onoterat bolag och därmed göra det publikt på börsen. Hela processen sker oftast inom ett par år Men de flesta som startar ett aktiebolag sitter själva i företagets styrelse och är kanske verkställande direktör i företaget och har därmed ett betydligt större ekonomiskt ansvar om de missköter sitt uppdrag

Investera i onoterade bolag - så slipper du vinstskatten. Oscar Jängnemyr. 4 januari, 2021. Genom att placera aktierna i en kapitalförsäkring kan du undkomma reavinstskatter på dina onoterade innehav. (Foto: TT) Investeringar i bolag som är utanför börsen har blivit allt mer tillgängliga under de senaste åren Vilket onoterat företag det gäller är generellt inte publik information, även om det normalt spekuleras flitigt i vad det kan vara. Tips: På vår sida om Börsnoteringar & IPOs läser du mer om varför ett bolag vill notera sig på börsen samt nyheter om aktuella börsnoteringar Det är ingenting som säger att om ett bolag väl noteras på börsen, behöver eller får det stanna där för alltid. Ett bolag kan antingen ansöka om att avnoteras från börsen, eller faktiskt även bli tvingade till det. Det kan hända om: 1. Bolaget eller någon annan har lämnat in ansökan om konkurs eller avveckling av deras verksamhet Börsnoteringar av svenska företag och aktier. Komplett sammanställning av aktuella, kommande och historiska noteringar och listningar. Nasdaq OMX, NGM och Aktietorget Företag som likställs med en utländsk beskattningsbar person. Ingående mervärdesskatt för staten och kommunerna m.fl. Kompensation till statliga myndigheter. Ersättning till kommuner och landsting m.fl. Jämkning av ingående skatt. Grundläggande förutsättningar

Onoterade aktier eAktiebo

Sedan tidigare har intresse för bolag visats från flera håll. - Vi har haft kontakt med ett antal internationella investmentbolag som är särskilt intresserade av att investera i miljöteknik. Bolaget är publikt, onoterat och har cirka 4 000 aktieägare och bedriver sin verksamhet i egna lokaler i Stockholm.. Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag tillåts inte värdering till verkligt värde när det gäller näringsbetingade andelar utan för de företag som tillämpar dessa rekommendationer skall värdering ske till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar FRÅGA Jag äger aktier ett att onoterat med publikt aktiebolag. Bolagsordningen innehåller hembud, både för existerande aktieägare och icke aktieägare.Styrelsen begär nu i efterhand godkännande av aktieägarna för 34 överlåtelser av aktier där man inte följt hembudsklausulens tågordning

Creaspac avser att noteras på Nasdaq Stockholm. Creaspac AB (Creaspac eller Bolaget), ett svenskt publikt förvärvsbolag, etablerat på initiativ av Creades AB (publ) (Creades), offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (Noteringen). Creaspac har till syfte att ta. Privata aktiebolag får inte innehålla ordet publikt och publika får ej innehålla ordet privat. Aktiekapitalet för privata bolag ska uppgå till minst 100 000 kronor, medan det för publika bolag krävs 500 000 kronor. I ett publikt aktiebolag får allmänheten teckna aktier i bolaget och aktierna får handlas med på svenska eller.

Vad är skillnaden mellan publika och privata aktiebolag

Ett onoterat bolag ska lämna årsanmälan ifall bolaget genomför en personalemission av aktier, det vill säga en aktieemission på grundval av anställningsförhållande (66 a § i inkomstskattelagen) En redovisningsenhet har anskaffat aktier motsvarande 60 % av rösterna i ett onoterat aktiebolag för 250 000 SEK, First Venture investerar i noterade bolag med ett market cap lägre än 500 Mkr. Investeringar sker inom teknik, hälsa och hållbarhet och där det finns ett starkt entreprenörsteam. Vi investerar i företag där vi ser en betydande tillväxtpotential och där riskerna är hanterbara. Nära botten av Valley of death är vårt fokusområde

Publikt eller privat aktiebolag - vad är skillnaden

Även kallat onoterat bolag. Private Equity Riskkapitalplaceringar i onoterade bolag. Ägarrollen är ofta aktiv men tidsbegränsad. Public Equity Investeringar i noterade bolag. Publikt bolag Ett företag vars aktier är noterade på en handelsplattform och därmed är det möjligt för allmänheten att förvärva sådana. Äve Vad är ett onoterat bolag?-Onoterade bolag är bolag som inte har introducerats på börsen. Vår framgångsrika investment banking-verksamhet och starka position på marknaden skapar ett unikt flöde av investeringsmöjligheter i just dessa bolag Frågan om vad ett onoterat aktiebolag egentligen är värt är inte enkel att besvara varken för bolaget självt eller för luttrade analytiker Allt fler bolag investerar i kryptovalutor - men det finns skeptiker. Kryptovalutor har varit på tapeten hittills under 2021, vilket reflekteras i bitcoins starka men volatila kursutveckling. Bitcoin intog rekordnivån 50 000 dollar tidigare denna månad och en stund handlades kryptovalutan till över 55 000 dollar, vilket innebär ett.

Video: Varför investera i onoterade bolag? - Aktiell

Onoterade aktier - Risker & nackdelar med onoterade aktie

Onoterat, eller privata bolag vars aktier inte handlas på en börs är investeringar som vanliga publika fonder inte varit särskilt intresserade av att investera i, Låt oss börja med den första frågan om varför man över huvud taget skulle vara intresserad av att investera i onoterade bolag Enkelt bolag Ett aktiebolag kan vara privat eller publikt. När ett bolag börsnoteras säger man att det blir ett. Utdelningen blir 100tkr till mitt AB. Då gör mitt AB 100tkr i vinst. Om jag återinvesterar VIA mitt bolag, dvs aldrig tar ut pengarna privat, 22tkr i ett annat onoterat bolag, räknas det då som en utgift eller inte

Aktiebok och aktiebrev - Bolagsverke

 1. st 500 000 kr samt att det regleras i bolagsordningen att det rör sig om ett publikt bolag Aktuella och historiska nyemissioner av aktier i Svenska företag
 2. Efter att ett onoterat bolag förvärvats av Creaspac kommer det förvärvade bolaget utgöra den nya verksamhetsdrivande enheten där värde skapas för aktieägarna. Kanada eller Japan. Det kommer inte att ske något publikt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Kanada eller Japan
 3. Kallelsen återfinns på Onoterat AB (publ) hemsida www.onoterat.se samt biläggs detta meddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens Industri den 19 december 2020 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den 18 december 2020. Styrelsen inbjuder här..
 4. publikt onoterat aktiebolag (nedan app-bolaget) vars verksamhet avsåg applikationer och marknadsföring i mobiltelefoner m.m. I anmälan ifrågasätts bl.a. hur bolaget har hanterat ett antal nyemissioner och hur A-son har granskat dessa. RN har tagit del av A-son revisionsdokumentation för räkenskapsåren 2010 och 2011. Dett
 5. Creaspac AB (Creaspac) är ett förvärvsbolag etablerat på initiativ av Creades AB (publ) (Creades), som noteras nu på Nasdaq Stockholm. Syftet är att inom 36 månader förvärva ett onoterat bolag. Du får möjlighet att investera tillsammans med Creades. Du kan teckna aktien via SEB 14-21 juni

Nu är vi ett publikt bolag

 1. Aktiebolag (förkortas AB i Sverige och Ab i Finland) är en bolagsform som ursprungligen kommer från England och som utmärks av att samtliga ägare saknar personligt ansvar för företagets förbindelser, att antalet delägare är obegränsat samt att det krävs ett insatskapital, så kallat aktiekapital. För övrigt är s k Engelska Ltd-bolag populära bland svenskar tack vare att de.
 2. Här redovisas de förtroendevalda i Helsingborgs stads nämnder, styrelser och bolag m.m. Man kan dels söka på en förtroendevalds namn eller någon specifik nämnd eller per parti Den 29 september 2016 blev Onoterat AB ett publikt bolag efter godkännade från Bolagsverket publika bolag blir intressant då tidigare forskning om hållbarhetsrapportering haft fokus på.
 3. st en ledamot plus en suppleant och för publika bolag
 4. Bolaget är publikt (publ). ACQ har till syfte att inom 36 månader förvärva ett onoterat bolag som kan skapa värde för aktieägarna över tid. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska, hållbara kvalitetsbolag med ett bolagsvärde uppgående till cirka 3-7 miljarder kronor
 5. Creades har etablerat förvärvsbolaget Creaspac med avsikten att ta in kapital uppgående till cirka 2,5 miljarder kronor i samband med en börsnotering på Nasdaq Stockholm och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag. Initialt blir Creaspac därmed ett börsnoterat bolag som bara innehåller en kassa
 6. Nu är Alandia publikt bolag. I fjol lade Alandias ledning och ägare upp en ambitiös tillväxtplan vilken man kan läsa mer om i senaste numret av Ålands Sjöfart. I dag tog bolaget ytterligare ett steg i den riktningen då man blir det som kallas ett publikt försäkringsaktiebolag, godkänt av finansinspektionen. Så här förklarar.
 7. Av anmälan framgår att A-son har varit revisor i ett publikt onoterat aktiebolag (nedan app-bolaget) vars verksamhet avsåg applikationer och marknadsföring i mobiltelefoner m.m. I anmälan ifrågasätts bl.a. hur bolaget har hanterat ett antal nyemissioner och hur A-son har granskat dessa

Vilka företag får göra en börsnotering? Avanz

Vad den egendom som betalats som dividend består av påverkar således inte inkomstbeskattningen av dividenden. Hur dividenden behandlas i dividendtagarens inkomstbeskattning påverkas bland annat av om dividendbetalaren är ett publikt noterat eller ett onoterat bolag och om dividendtagaren är en fysisk person eller ett företag Bergvik Skog Östra 89,9% 89,9% 1 Onoterat Cinder Invest 57% 57% 1 Onoterat Rikshem 50% 50% 1 Onoterat Anttilooppi 50% 1 Onoterat Osla Areal 50% 50% 1 Onoterat Ormonde 49% 49% 2 Onoterat Stena Renewable 35% 35% 2 Onoterat att de publicerar en skattepolicy publikt. Vi bedömer att bolag so En viktig sådan företeelse är den i ABL reglerade möjligheten till byte av bolagskategori, som bygger på skillnaden mellan privata och publika bolag. Den funda-mentala skillnaden mellan dessa bolagskategorier återfinns i 1 kap. 7 § ABL, det vill säga att det råder ett spridningsförbud för aktier i privata aktiebolag aktieinvestering i ett onoterat publikt aktiebolag med fokus på fastighetsprojektering, strategiskt belägna hyresfastigheter samt högavkastande logistik- och handelsfastigheter med långa hyreskontrakt. Årlig målavkastning är 15-20%. Investeringserbjudande Wictor Real Estate Dividend erbjuder en uni

Publik

viktig information - creades etablerar spac på nasdaq stockholm ons, jun 09, 2021 07:30 cet ej fÖr publicering, distribution eller offentliggÖrande, helt eller delvis, direkt eller indirekt, inom eller till usa, kanada, australien eller japan, eller annan jurisdiktion dÄr publicering, distribution eller offentliggÖrande skulle vara olaglig eller krÄva registrering eller andra ÅtgÄrder Ett investeraravdrag infördes den 1 december 2013 som kan tillämpas på investeringar i onoterade företag.Avdraget innebär att fysiska personer som förvärvar aktier i ett mindre onoterat bolag kan göra avdrag för hälften av investeringen i inkomstslaget kapital (maximalt 650 000 SEK per person och år) Aktiebok

Bokföra inköp, försäljning och resultat för aktier som

 1. Onoterat har en intressant inriktning på sin investeringsverksamhet och investerar i en tidigare fas än vad vi själva gör, Idag avskildes rätten att ta del av den beslutade utdelningen av DS SPAC 1 AB, ett publikt aktiebolag med 500 000 SEK i aktiekapital, som efter utdelningen kommer ha ca 7 200 aktieägare
 2. Elementica är ett publikt men ännu onoterat bolag. Det innebär att det i dagsläget inte finns någon handel med bolagets aktier. Målsättningen är att notera bolaget på en publik handelsplats, för att möjliggöra en handel med aktier. Ägarspridningen är i dagsläget tillräcklig för en notering (med omkring 1500 olika ägare)
 3. · ICA Förbundet Invest AB är ett onoterat publikt aktiebolag. · ICA Förbundet Invest AB utgör inte ett fåmansföretag, enligt skattelagstiftningen. 2. Lättnadsregler för utdelning till fysiska personer. Från och med år 1997 gäller vissa lättnader i ägarbeskattningen för onoterade bolag
 4. Avsikten är att överlåta den nuvarande verksamheten till ett helägt publikt bolag, enligt ett pressmeddelande. Styrelsen väntas föreslå till årsstämman 2022 att detta helägda bolag till 100 procent delas ut till aktieägarna, där en aktie i Willak ger en aktie i det nya bolaget
 5. Investera i onoterat - Är bolaget VPC-registrerat? De flesta sköter egen aktiebok och har inte registrerat sig vid VPC ännu. Den vanligaste uppfattningen hos investerare är att man tror att alla bolag som emitterar är VPC-registrerade - så är det inte! Alla bolag som emitterar är inte VPC-registrerade

Investmentbolag 2021 De 51 bästa Investmentbolagen i Sverig

 1. Så fungerar ett aktiebolag Sidan blev senast uppdaterad: 2021-03-03. Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, normalt sett inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. För att starta ett aktiebolag behöver du en kapitalinsats
 2. 2020-05-15 16:00 CEST Sprattlevann köps upp av publikt bolag - Börsresan har börjat Grundarna av Sprattlevann AB har etablerat ett publikt bolag med avsikte
 3. Nyemissioner i onoterat/olistat. Via emissionsinstitut. Om bolaget är publikt och registrerat vid Euroclear utses alltid ett emissionsinstitut som är Euroclear:s förlängda arm i systemet med elektroniska aktier. Emissionsinstitutet kallas också för ett kontoförande institut (KI) och bolaget benämns emittentbolag
 4. COWI Holding A/S är ett onoterat danskt publikt aktiebolag. Bolaget bildades 2010 och har ett aktiekapital uppgående till 286 593 700 DKK, där A-aktierna uppgår till 200 000 000 DKK och B-aktierna till 86 593 700 DKK. Samtliga A-aktier innehas av COWIfonden och ger rätt till tio röster för varje aktiebelopp om 100 DKK
 5. Vad är ett onoterat bolag?-Onoterade bolag är bolag som inte har introducerats på börsen. Vår framgångsrika investment banking-verksamhet och starka position på marknaden skapar ett unikt flöde av investeringsmöjligheter i just dessa bolag Frågan om vad ett onoterat aktiebolag egentligen är värt är inte enkel att besvara varken för bolaget självt eller för luttrade analytiker
 6. Aktier köper man antingen på en börs (marknadsplats för aktier) oftast via en bank och nätmäklare eller privat i ett onoterat bolag (ett aktiebolag som inte är listat på börsen). Aktier i onoterade bolag handlar du lättast via en handelstjänst som Pareto securities eller genom att kontakta bolaget du vill investera i
 7. kronor som ska användas till förvärv av ett onoterat bolag inom 36 månader. Creades är en långsiktig ägare med 15 procent av aktierna och det framtida förvärvet kommer identifieras med hjälp Jan 2021 Feb 2021 Mar 2021 Apr 2021 Maj 2021 Jun 2021 Jul 2021 Aug 2021 Sep 2021 Okt 2021 Nov 2021 Dec 2021 Avkastning, % Lannebo NanoCap1 Jäm.

Creaspac AB (Creaspac eller Bolaget), ett svenskt publikt förvärvsbolag, etablerat på initiativ av Creades AB (publ) (Creades) Creaspac har till syfte att ta in kapital genom en börsnotering och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag varvid detta genom Creaspac,. Delta Minerals AB är ett onoterat publikt svenskt aktiebolag som äger rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. I Viganområdet vid Abraflodens utflöde uppstår med jämna mellanrum översvämningar, framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i området me världen och cirka 900 stycken börsnoterade företag i Sverige (World Bank 2019). En börsintroduktion, på Engelska: Initial Public Offering (IPO), är en process då ett aktiebolag går från att vara ett onoterat, privat, bolag till ett börsnoterat, publikt, bolag. Inför en börsintroduktion krävs de Swedbank Robur Microcap är dock en fond som investerar i bolag som är på väg till börsen. Swebank Robur Ny Teknik har tidigare aldrig gjort en investering i ett onoterat företag. Uppdatering: I slutet av oktober 2017 säger bolagets vd Måns Ulvestam att Acast ska noteras på börsens huvudlista